Forløbet giver eleverne bevidsthed om, hvordan og hvorfor et område som spildevand skal reguleres af et mellemstatsligt organ som EU.
Kategori
Biologi
Bioteknologi
Kemi
Tværfagligt
Tid

12 moduler à 70 min.

Dette forløb er udviklet og afprøvet i efteråret 2020 ​​​​af Peter Reinholt Nielsen og Karen Ronge Baktoft, Ikast-Brande Gymnasium i samarbejde med Herning Vand, for Globale Gymnasier efteråret 2020. Har modtaget tilskud fra Europanævnet.

Formål
Ferskvand er en dyrebar ressource, hvis beskyttelse ligger under EU-lovgivningen, her i blandt beskyttelse af drikkevand og overfladevand. Projektet tager udgangspunkt i, at eleverne får en bevidsthed om, hvordan og hvorfor et sådant område skal reguleres af et mellemstatsligt organ som EU.

Eleverne arbejder med udvalgte rensningsteknikker og uddrager relevant information fra komplekse tekster om vandrensning med udgangspunkt i en konkret problematik om medicinrester i spildevand. Denne information bearbejdes og deles med klassen, og danner grundlag for den innovative projektbesvarelse. I besvarelsen inddrages desuden mulighederne for støtte fra EU til realisering af forslagene.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 14: Livet i havet

Faglige mål i biologi A
- Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
- Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.
- Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger
   med biologisk indhold to til at udvikle og vurdere løsninger
- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof i biologi A
- Cellebiologi med fokus på eukaryote celler
- N og P kredsløb (kan udbygges med C kredsløb)
- Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
- Økotoksikologi
- Fysiologi: nyren
- Biokemiske processer: respiration og gæring

Faglige mål i kemi B
- Anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger
- Relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse af kemisk fagsprog
- Anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke, i en konkret faglig sammenhæng
- Indsamle, vurdere og anvende kemifaglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om kemiske emner og give sammenhængende forklaringer
- Anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger
   med kemisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof i kemi C
- Polær og upolær kovalent binding
- Polære og upolære molekyler
- Opløselighedsforhold og separation

Kernestof i kemi B
- Intermolekylære kræfter

Kernestof i kemi A - hvis det udbygges
- Heterogene ligevægte: fordelingsligevægt
- Koblede ligevægte: syre-baseligevægt og fordelingsligevægt.

Globale kompetencer
Globale Gymnasier har udviklet “Det globale Kompetencehjul” som underinddeler de globale kompetencer i Global Faglighed, Interkulturel Dannelse, Kaosparathed og Horisont, hvilket gør arbejdet med kompetencerne mere konkret.

I Spildevand og EU arbejdes der hovedsageligt med Global Faglighed og til dels Horisont.  Den globale faglighed bliver inddraget, da der tages udgangspunkt i aktuelle globale problemstillinger, som rent drikkevand, spildevand, forurening og miljøfremmede stoffer. Problemstillinger som også tages op gennem arbejdet med bæredygtighedsmålene: rent vand og sanitet, innovation og infrastruktur og liv i havet.

Desuden bliver der mulighed for at se fagligheden i biologi og kemi i et større perspektiv og som redskaber til at forbedre nuværende løsninger og opfinde nye til at løse de aktuelle problemstillinger på tværs af landegrænser.

Ved at forstå at vand som vores fælles ressource, som flyder over grænser, skaber vi desuden en horisont for eleverne, så de bedre forstår sig selv som en del af noget større og nødvendigheden af internationalt samarbejde.

Materiale
Lærervejledning med lektionsplan
Ressourcebank: Spildevand og EU

Materiale til de enkelte lektioner:
- Forslag til lektionsplaner - lektion 3, 5 og 8
- Lektion 1: Vand og EU - Elevark og pptx
- Lektion 2: Fjernelse af bromthymolblåt - Øvelse bægerglas  og øvelse søjle
- Lektion 3: Vand og intermolekylære bindinger - Elevark, matrixgruppeopgave og pptx
- Lektion 4: Forurening af vand og rensning af vand - Elevark og pptx
- Lektion 5: Binding og oprensning - Teoretisk øvelse og pptx
- Lektion 6: Biologisk rensning af vand - Elevark næringsstofkredsløb og pptx
- Lektion 7: Miljøfremmede stoffer - Elevvark hospitalsspildevand og pptx
- Lektion 8: Oplæg til opgave - Pptx

 

 

                                                                             Forløb

LÆR

Eleverne lærer om vigtigheden af det mellemstatslige samarbejde i EU når det drejer sig om vandmiljø. Der arbejdes med:

- EU's vandrammedirektiv og spildevandsforordning
- Drikkevandsforsyning i EU
- Registrering af miljøfremmede stoffer
- Forurening og rensning af vand
- Nuværende teknologiske løsninger og forbedring heraf
- Polære og upolære stoffer, stoffers blandbarhed og hvordan disse egenskaber kan udnyttes til vandrensning
- Økotoksikologi, bakteriers selektion og rensningsanlæg

Materialet er berammet til 12 lektioner af 70 minutter, ikke inkluderet et besøg på et rensningsanlæg. Materialet er tænkt til kemi B og biologi A, men kan tilpasses både kemi C og A.
Se detaljer i lærervejledningen.

GØR

Eleverne præsenteres for relevant kernefaglighed i de første 8 lektioner. Her arbejder de desuden med udvalgte rensningsteknikker på baggrund af ressourcerummet. Eleverne uddrager relevant information fra komplekse tekster om vandrensning. Denne information bearbejdes og deles med klassen, og danner grundlag for projektbesvarelsen. Eleverne benytter desuden databaser og molekyletegneprogrammer.

Lærervejledning med lektionsplan kan downloades her.
Modulerne og materialerne kan downloades nederst på siden.

DEL

Eleverne deler viden om de forskellige teknologier gennem en wiki (f.eks. kan OneNote anvendes som samarbejdsområde, men andre platforme er måske bedre).

Eleverne deler deres undersøgelser via plancher ved en fernisering som en afslutning på forløbet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene