I danskundervisningen kan inddragelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling bruges med henblik på at etablere et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden […]. Arbejdet med verdensmålene styrker eleverne indsigt i fremstillingen af globale problemkomplekser, fx fattigdom, uddannelse og ligestilling. Herigennem trænes elevernes kritisk-analytisk sans [der] fremmer elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund. Ligeledes kan arbejdet med FN’s verdensmål danne baggrund for, at eleverne får en kvalificeret baggrundsviden til […] at arbejde med at udvikle og reflektere over egen digitale identitet, [hvilket] fremmer mulighederne for som medborger at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret dansk samfund.

Danskfagets formål og indhold:
Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. I arbejdet med afdækning af ældre og nyere teksters betydning udvikles elevernes kritisk-analytiske sans og perspektiv på verden og dem selv. Kombinationen af et litterært, sprogligt og mediemæssigt perspektiv bidrager til at udvide elevernes dannelseshorisont, udvikle deres kreative og innovative evner og styrke deres evne til at håndtere og forholde sig kritisk til informationer. Centralt står arbejdet med elevernes udtryksfærdighed med fokus på et sikkert sprogligt udtryk og formidlingsbevidsthed. Sikker udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans fremmer elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.

Øvelserne på dette site vil kunne danne grundlag for en introduktion til, hvordan man kan arbejde med målene og deres tematikker i danskfaget ud fra en kritisk-analytisk tilgang og med henblik på at give eleverne nutidig viden til at orientere sig og handle i vores samfund i dag.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
"To verdener, samme virkelighed" er et undervisningsprojekt om digital dannelse bestående af podcast, video og et dilemmaspil om den enkeltes rettigheder.
Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker elevernes kritiske analyse af den globale mediedækning.
Ved hjælp af medieanalysens værktøjer kan hver af de tre dokumentarfilm om Grønland analyseres og fortolkes som værker.
Ved hjælp af begreber fra postkolonialismen skal eleverne opnå en forståelse af, at værker er præget af de sociale, kulturelle og historiske sammenhænge de er skabt i.
Eleverne arbejder med dokumentarfilm, der portrætterer unge grønlændere, som har masser til fælles med unge i andre lande – men som også er underlagt nogle andre grundvilkår.
Eleverne skal med udgangspunkt i tre dokumentarfilm lave en skriftlig opgave inden for en af de tre eksamensgenrer.
Forløbet dykker ned i Inger Christensens digtsamling "Alfabet" med referencer til corona, eksponentiel vækst, konflikt og klima.
Lad dine elever producere bogtrailere i forbindelse med værklæsning.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene