Verdensmålene er et oplagt tema i engelskfaget, da det er en grundlæggende del af fagets identitet at beskæftige sig med engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Ved at beskæftige sig med indsatserne for at opnå verdensmålene i de engelsksprogede dele af verden, kan undervisningen leve op til fagets formål om at udvikle elevernes evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de de kan orientere sig og agere i en globaliseret og digitaliseret verden. På den baggrund vil alle verdensmålene kunne inddrages i undervisningen. For eksempel vil et tema om mål 5: Ligestilling mellem kønnene kunne bruges til at opnå viden om samfundsforhold og kulturer, og elevernes forståelse af egen kulturbaggrund udvikles. Et andet tema kunne være forskellige uddannelsessystemer i forbindelse med mål 4: Kvalitetsuddannelse. Et tema om ulighed i og mellem lande med fokus på mål 10: Mindre ulighed kunne også være relevant.

Ved at bruge verdensmålene som et tema i undervisningen, er der rig mulighed for at leve op til faglige mål og kernestof. De øvelser, der er medtaget her på siden, er tænkt som cases, der ligger op til, at eleverne træner ordforråd og mundtlig fremstilling, så eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser i almene såvel som faglige sammenhænge. Yderligere giver øvelserne eleverne indsigt i historiske, kulturelle, samfundsmæssige forhold, hvilket bidrager til at udvikle elevernes sproglige, kulturelle og æstetiske viden samt demokratiske bevidsthed. Der vil desuden være inspiration til engelsksproget litteratur, som kan inddrages i undervisningen. For at belyse den større udviklingsdagsorden som verdensmålene er en del af, er der rig mulighed for at inddrage tekster og mediestof fra forskellige perioder, blandt andet imperialisme, afkolonialisering etc.
Dette tværfaglige innovationsforløb til matematik og engelsk har fokus på plastik og de problemer dette materiale kan bringe med sig.
Dette tværfaglige forløb til engelsk og samfundsfag handler om klimaforandringers påvirkning af Australien og følgerne heraf.
Formålet med dette forløb er at flytte eleverne mod en stadigt større forståelse af såvel andres som egen kultur.
Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker eleverne kritiske analyse af den globale mediedækning.
This course aims to introduce the students to the cli-fi genre
The goal of the course is to get the students to reflect on the role of literature in the global pursuit of a sustainable future
In this exercise students learn about and discuss the pros and cons of English as a global language and relate this dilemma to the sustainable development goals.
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden og holdninger om verdens udviklingstilstand.
En øvelse baseret på Chimamanda Adichie’s tale ”The Danger of a Single Story”, som handler om, hvordan vi skaber vores billeder af verden, og hvordan fordomme formes ud fra simplificerede historier.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene