fbpx Undervisningsøvelser Samfundsfag | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Økonomisk ulighed:

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer globalt og diskutere løsninger herpå
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Økonomi
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen
̶  globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
̶  makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.  

Min bedstemor og jeg

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.  

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark  

Introøvelser
Ingen ændringer!
 

Faren ved en ”single story”

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Sociologi
̶  identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande
̶  politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
 

Politik
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene  

International politik ̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
I dette forløb ser eleverne på, hvordan identitet skabes i Grønland. Eleverne skal arbejde med en dokumentarfilm om Grønland ud fra teoretikerne, Giddens og Bourdieus, begrebsverden.
Under temaet "national identitet" skal eleverne, med afsæt i tre dokumentarfilm om Grønland, undersøge forskelle og ligheder imellem os som mennesker.
I dette forløb skal eleverne arbejde med begrebet "magt", som et helt centralt begreb til at forstå, hvorfor et samfund udvikler sig i en bestemt retning.
Eleverne skal opnå forståelse for, at korruptionen påvirker den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i udviklingslandene.
Eleverne får en forståelse for omfanget af den danske ulandsbistand og hvilken effekt ulandsbistanden kan have både positivt og negativt.
Eleverne bliver bevidste om, at man tilvejebringer velfærd på forskellige måder forskellige steder i verden.
Eleverne bliver bevidste om, at der er en sammenhæng mellem staters styreformer, korruptionsniveau og velstand.
Forløbet dykker ned i sociologien og inddrager teorier omkring samfundstyper, identitetsdannelse og anerkendelse.
Eleverne stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed, og forstår nogle af de mekanismer, der ligger bag økonomisk ulighed.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber