Økonomisk ulighed:

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer globalt og diskutere løsninger herpå
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Økonomi
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen
̶  globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
̶  makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.  

Min bedstemor og jeg

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.  

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark  

Introøvelser
Ingen ændringer!
 

Faren ved en ”single story”

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Sociologi
̶  identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande
̶  politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
 

Politik
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene  

International politik ̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
Klimadiplomaterne
Verden er i en klimakrise, og der skal handles nu. Det står efterhånden klart. Men hvordan? Og hvem har ansvaret for at gøre det?
​​​​​​​Formålet med forløbet er, at eleverne får indblik i og forståelse for udviklingsbistand i Danmark fra 1945 til i dag. Eleverne vil med udgangspunkt i to podcasts arbejde med emnet og slutte af med et projektarbejde.
I arbejdet med rapporten får eleverne både indblik i Verdensmål #10 samt delmål i forbindelse med Danmark. Eleverne forholder sig til rapportens metoder samt anbefalinger og kommer med egne forslag. Derudover får eleverne indblik i NGO’ers arbejde.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
Brug studieturen til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på EU-temaer - eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa.
Forløbet har fokus på menneskerettigheder som en del af det gode samfund, som vi gerne vil skabe – inden for staterne og globalt.
​​​​​​​I dette innovationsforløb arbejder eleverne i fagene samfundsfag og matematik med ulighed i forhold til håndtering af klimaforandringerne.
Dette tværfaglige forløb til engelsk og samfundsfag handler om klimaforandringers påvirkning af Australien og følgerne heraf.
Ligestillingsministeriet er bygget op om fire fiktive og satiriske videoer, som forholder sig til fire områder, hvor ligestillingen stadig har lang vej igen.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene