Inddragelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i biologi er en oplagt måde at give eleverne en faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. Formålet med biologi (A, B og C - niveau) på STX er blandt andet at “eleverne opnår faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse samt indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet.”

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel vil være oplagt at arbejde med i biologi. Det kunne blandt andet handle om bekæmpelse af infektionssygdommene hiv/aids, malaria og tuberkulose. Under verdensmål 2 Stop Sult kan der arbejdes med analyser af kost og fysiologiske problemer ved underernæring. Sygdomsfremkaldende bakterier i drikkevand kan inddrages i undervisningen gennem arbejdet med mål 6 Rent vand og sanitet. Principperne om bæredygtig udvikling kan eksemplificeres ved at arbejde med de forskellige mål, som har særligt fokus på om miljø og klima for eksempel mål 13 klimaindsats eller mål 15 livet på land. I den forbindelse kunne landbrug være et tema, hvor for eksempel forskellige typer afgrøder tilpasset f.eks. tørke, genmodificerede afgrøder (tørketolerante, vitaminberigede etc.) og bæredygtigt landbrug kunne tages op.

Eksempler på emner relateret til kernestof:

Biologi A-niveau:
- Opbygning og funktion af hiv-virus og menneskets immunforsvar, herunder mulighederne for at udvikle en hiv-vaccination
- Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner i en kostanalyse
- Parasitters anvendelse af den menneskelige fysiologi (blodkredsløb og fordøjelsessystemet)
- Økologi og økosystemer i forbindelse med bæredygtigt landbrug, herunder landbruget udledning af drivhusgasser
- Som eksempler på anvendt bioteknologi kan grøn bioteknologi om land- og jordbrugsprocesser tages op (udvælgelse eller genmodificering af planter til at skabe mere produktive eller modstandsdygtige afgrøder)

Biologi B-niveau:
- Opbygning og funktion af hiv-virus og menneskets immunforsvar herunder mulighederne for at udvikle en hiv-vaccination
- Energiproduktion fra forskellige fødevarer
- Parasitters anvendelse af den menneskelige fysiologi
- Økologi og økosystemer i forbindelse med bæredygtigt landbrug, herunder landbrugets udledning af drivhusgasser
- Som eksempler på anvendt bioteknologi kan grøn bioteknologi om land- og jordbrugsprocesser tages op (udvælgelse eller genmodificering af planter til at skabe mere produktive eller modstandsdygtige afgrøder)

Biologi C-niveau:
- Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner i en kostanalyse
- Parasitters anvendelse af den menneskelige fysiologi (blodkredsløb og fordøjelsessystemet)
- Økologi og økosystemer i forbindelse med bæredygtigt landbrug, herunder landbrugets udledning af drivhusgasser
- Som eksempler på anvendt bioteknologi kan grøn bioteknologi om land- og jordbrugsprocesser tages op (udvælgelse eller genmodificering af planter til at skabe mere produktive eller modstandsdygtige afgrøder)

Formålet med dette projekt er at finde en bæredygtig måde, hvorpå man kan minimere konsekvenserne af næringsstofudledningen til de danske farvande, kombineret med at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion.
Formålet med projektet er at gøre elever opmærksomme på den faldende biodiversitet globalt og de store forandringer, der sker i bl.a. Arktis, men også lokalt i Danmark.
I dette forløb er der fokus på, hvordan vi kan producere fødevarer, som er klimavenlige proteinkilder. Eleverne kommer til at lære om, at bioinformatik er et vigtigt værktøj for at bevare arter i lokale miljøer.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
Forløbet giver eleverne bevidsthed om, hvordan og hvorfor et område som spildevand skal reguleres af et mellemstatsligt organ som EU.
I forløbet arbejder eleverne med mikroorganismer og undersøger, hvordan mælk bliver konserveret på forskellige breddegrader.
Copyright: Joakim Rode, DTU Aqua
I øvelsen lærer eleverne, om hvordan man kan lave prognoser for hvordan invasive arter, vil sprede sig i nye miljøer og problemerne ved dette for miljø, folk og økonomi. Materialet er udarbejdet af DTU Aqua.
I øvelsen lærer eleverne om nervesystemet og forstår de biologiske konsekvenser ved posttraumatisk stress.
En øvelse der giver eleverne indsigt i spredningen af Human immundefekt virus (hiv). Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan epidemier breder sig og, hvilke muligheder der er for at mindske spredningen.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene