fbpx FAQ | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Hvordan anvender jeg logoerne for Verdensmålene?

Verdensmålslogerne, både for hovedmålene og delmålene, kan anvendes separat eller sammen i oprindelig form til alle formidlingsformål. Logoerne må hverken redigeres i tekst eller farve, og de må heller ikke bruges til kommercielle formål.

De specifikke retningslinjer for anvendelse af logoerne samt undtagelser i forbindelse med brug af logoerne til kommercielle formål kan findes via linket her.

Du kan downloade logoerne for Verdensmålene her.

 

Hvad er Verdensmålene?

Den 25. september 2015 vedtog FN’s medlemslande Verdensmålene for bæredygtig udvikling, som gælder frem til 2030. De 17 Verdensmål har 169 delmål og 230 globale indikatorer.

Verdensmålene er den mest ambitiøse aftale for bæredygtig udvikling, som verdens ledere har vedtaget. I begrebet bæredygtig udvikling integreres de tre dimensioner af bæredygtighed: social, økonomisk og miljømæssig. Med Verdensmålene har verdens ledere forpligtet sig til at opnå resultater på fire hovedområder frem mod 2030: At afskaffe ekstrem fattigdom, at mindske ulighed og uretfærdighed, at fremme fred og retfærdighed, og at løse klimakrisen.

Med Verdensmålene sigter vi efter at være den første generation, som kan udrydde fattigdom og gøre noget ved klimaudfordringerne.

 

Hvordan blev Verdensmålene udviklet?

Det er FN's 193 medlemsstater,s om i fællesskab har udviklet Verdensmålene. Processen for udviklingen af Verdensmålene er unik i FN's historie. Den er præget af gennemsigtighed, hvor repræsentanter fra regeringer, den private sektor, forskere, civilsamfund og 10 millioner borgere gav deres stemme gennem MyWorld2015.

For at opretholde en gennemsigtig og vedvarende proces kan du indtil 2030 komme med dine inputs den globale, bæredygtige udvisning gennem myWorld2030's spørgeskema.

 

Hvem har ansvaret for, at Verdensmålene realiseres?

Hvis Verdensmålene skal indfries, skal alle dele af samfundet, organisationer, industri, den offentlige sektor, forskere og enkeltpersoner, inkluderes. Verdensmålene er for alle, og alle skal deltage aktivt i arbejdet, for at vi kan opnå en bæredygtig udvikling på globalt plan.

 

Hvordan skal arbejdet med Verdensmålene følges op?

FN har udviklet 230 indikatorer til måling af Verdensmålenes resultater på globalt plan. Hvert land skal ligeledes udvikle nationale indikatorer og metoder for måling af arbejdet.

Hvert af FN's medlemslande kan vælge, om det ønsker at rapportere sit arbejde for at nå målene i FN's High Level Political Forum (HLPF), som hvert år afholdes i New York.

 

Hvordan hænger Verdensmålene sammen?

Selvom Verdensmålene har 17 tal, betyder det ikke, at det ene mål prioriteres højere end det andet. Ved at opfylde et mål forenkler det vejen mod at et andet. Hvis flere mennesker for eksempel har adgang til rent vand og sanitet (Mål 6), skabes der bedre betingelser for menneskers sundhed (Mål 3). Gennem bedre sundhed kan flere børn komme i skole og få uddannelse (Mål 4), og gennem uddannelse kan flere mennesker få job (Mål 8), hvilket reducerer fattigdom (Mål 1).

 

Hvad er unikt ved Verdensmålene?

Verdensmålene er:

·      Universelle – hvilket betyder, at de er rettet mod alle verdens lande, og at alle lande bærer et ansvar for at opfylde målene.

·      Integrerede og sammenhængende – hvilket betyder, at forbedringer på et område også hjælper på andre områder, og der er behov for succes på alle områder for at opfylde målene.

·      Inkluderende – da de er udviklet gennem den mest gennemsigtige og inkluderende proces i FN's historie.

·      Gælder for alle - nøgleordet for verdensmålene er, at alle skal med (Leave no one behind). Verdensmålene skal opnås med særligt hensyn til de svageste mennesker og samfund.

 

Hvorfor er det vigtigt, at alle kender Verdensmålene?

Da Verdensmålene gælder for alle 7,6 milliarder mennesker på jorden, er første skridt, at alle kender til målene. Når alle kender målene, kan vi samle magten og derved skabe bedre forudsætninger for at realisere målene. Enkeltpersoner og organisationer kan også stille krav til regeringer og virksomheder på baggrund af deres viden om målene.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber