​​​​​​​Formålet med forløbet er, at eleverne får indblik i og forståelse for udviklingsbistand i Danmark fra 1945 til i dag. Eleverne vil med udgangspunkt i to podcasts arbejde med emnet og slutte af med et projektarbejde.
Kategori
Historie
Samfundsfag
Tværfagligt
Tid

8 moduler à 90 min.

Udarbejdet af VerdensKlasse og Lone Holm, Kruses Gymnasium

Med støtte fra Hermod Lannungs Fond og Slots- og Kulturstyrelsen.

Formål:
Formålet med forløbet er, at eleverne får indblik i og forståelse for udviklingsbistand i Danmark fra 1945 til i dag. Eleverne vil med udgangspunkt i to podcasts arbejde med emnet i både historie og samfundsfag, for at slutte af med et projektarbejde, hvor de fordyber sig i en problematik i forbindelse med udviklingsbistanden.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Alle Verdensmål
Forløbet relaterer til alle FN’s verdensmål, som omhandler udvikling.

Faglige mål i historie
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie
- formulere historiske problemstillinger
- formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Faglige mål i samfundsfag
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- formulere præcise faglige problemstillinger
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Materialer:
Lærervejledning og moduloversigt til forløbet

International udviklingbistandshistorie, podcast I
Dansk udviklingsbistandshistorie, podcast II

Global udvikling / red. Georgios Marinos og Peter Andreas Nielsen. – Columbus, 2019 s. 12-16, 23.
Danmarks udviklingsstrategi "Fælles om verden"
Danida om udviklingsbistand
Danmarkshistorien.dk om dansk udviklingsbistand gennem 50 år
HDI-indeks (UNDP)

Artikler
- Nye Borgerlige: Afskaf den danske udviklingsbistand / af Peter Seier Christensen (NB) i: altinget.dk 8.3.2021
- Enhedslisten: 20 års militæraktivisme har sat årtiers udviklingsarbejde over styr / af Christian Juhl (EL) i: altinget.dk 28.10.2021
- Radikale: Udviklingsbistanden skal give mennesker noget at leve for / af Anne Sophie Callesen (RV) i altinget.dk 14.9.2021
- Konservative: En stor del af ulandsbistanden skal gå til klimatiltag og økonomisk udvikling / af Katarina Ammitzbøll i: altinget.dk 9.6.2021
- Socialdemokratiet: Vi skal fortsat leve op til FN’s mål for udviklingsbistanden / af Daniel Toft Jakobsen (S) i: altinget.dk 25.5.2021
(Der kan hentes flere debatindlæg om udviklingsbistanden på altinget.dk)

 

 

Forløb

LÆR

I dette forløb skal eleverne arbejde med udviklingsbistand i historie og samfundsfag. De skal forholde sig til udviklingsbistandens historie og lave kildekritiske analyse af fx politiske strategier. Desuden skal de ved hjælp af samfundsfaglige begreber og teorier arbejde med udvikling og reflektere over forskellige politiske syn på udvikling og udviklingsbistand. Det er et forløb, som egner sig godt til diskursanalyse.
Forløbet lægger op til et projektarbejde over flere moduler, hvor eleverne i grupper arbejder selvstændigt med emnet ved hjælp af de to fag. De udarbejder her selv problemformuleringer, som besvares i podcast eller kronik. Forløbet er tænkt som et samarbejde mellem fagene i 2g eller 3g.

GØR

Forløbsplan - download detaljeret moduloversigt her

Modul 1
Fag: Historie
Formål: Eleverne skal have en forståelse for, hvad udviklingsbistand er, og hvordan udviklingsbistanden har udviklet sig over tid.

Modul 2
Fag. Samfundsfag

Lektie:  Eleverne læser om BNP og HDI som mål for udvikling, evt. Global udvikling / red. Georgios Marinos og Peter Andreas Nielsen. – Columbus, 2019 s. 12-16, 23.
Formål: Eleverne får en forståelse for forskellige målemetoder til at måle udvikling og de får reflekteret over udviklingsbistanden som politisk redskab.

Modul 3
Fag: Samfundsfag

Lektie: Eleverne lytter til Podcast 2 og skriver ned, hvad de vil skrive på tidslinjen fra modul 1.
”Udviklingsbistandens historie 2: Dansk udviklingsbistands historie”: https://verdensmaalene.podbean.com/e/udviklingsbistandens-historie-del-2...
Formål: Eleverne skal have indblik i dansk udviklingsbistand samt forskellige politiske holdninger til udviklingsbistanden. De skal kunne argumentere for en politisk holdning og dermed forholde sig til argumentere for og imod.

Modul 4
Fag: Historie
Lektie: Eleverne kan kigge på kilden ”Fælles om verden”, så de har et indtryk af den kilde, som de skal arbejde med i modulet, fx side 8-9, 17, 21, 30
Danmarks nationale strategi for udviklingsbistand:
Et bredt flertal bestående af regeringen, dvs. Socialdemokratiet, sammen med Enhedslisten, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Kristendemokraterne og Alternativet har aftalt en strategi for Danmarks udviklingspolitik 2021-2025, som hedder ”Fælles om verden”.
Link til strategien ”Fælles om verden”: https://um.dk/-/media/websites/umdk/danish-site/danida/strategi-og-prior...
Formål:  Eleverne skal arbejde med kildekritik og derved få indblik i regeringens udviklingspolitiske strategi Fælles om verden. Dertil får eleverne viden om danmarkshistorien.dk, hvor de kan finde kilder.

Modul 5, 6 og 7
Fag: Historie og samfundsfag
Projektarbejde: Eleverne skal i grupper lave et podcastindslag eller eventuelt en kronik om Danmarks udviklingsbistand

Modul 8
Fag: Samfundsfag og historie
Præsentation

 

DEL

Se under modul 5-8

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene