Dette tværfaglige forløb til engelsk og samfundsfag handler om klimaforandringers påvirkning af Australien og følgerne heraf.
Kategori
Engelsk
Samfundsfag
Tværfagligt
Tid

10 moduler à 90 min.

Udarbejdet af VerdensKlasse, Gitte Nørby Nowack, Sct. Knuds Gymnasium og Jannie Lene Wilsted, Svendborg Gymnasium.

Med støtte fra Hermod Lannungs Fond og Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Formål:
Når medierne til tider er fyldt med katastrofeberetninger fra udsatte områder rundt omkring på kloden, skabes der ofte en følelse i det enkelte individ af, at man gerne vil gøre noget. Denne følelse kan være svær at omsætte til handling, men et første skridt på vejen er at kende noget til de bagvedliggende årsager til nogle af de udfordringer, som skaber disse katastrofeoverskrifter i medierne.

Dette tværfaglige innovationsforløb til samfundsfag og engelsk handler om klimaforandringers påvirkning af Australien - tørke, skovbrande og følgerne heraf. Det handler også om, hvordan Australien kan imødekomme udfordringerne og tage skridt i retning af at ændre den fatale udvikling. Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund samt verdensmål 15 om livet på land og der vil være et innovativt produktkrav, som skal få eleverne til at tænke handlingsorienteret - også når det er problematikker, som findes på den anden side af kloden.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 15: Livet på land

Faglige mål i engelsk (A el. B):
- Orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
- Forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
- Behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof i engelsk (A el. B):
- Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Australien
- Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
- Tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- Sproglærings- og kommunikationsstrategier

Faglige mål i samfundsfag (A)
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i andre lande og diskutere 
  foreliggende og egne løsninger herpå
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige
   problemstillinger og udviklingstendenser
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer
  med anvendelse af fagets terminologi

Kernestof i samfundsfag (A)
Sociologi:
-
Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande
- Samfundsforandringer og forholdet mellem struktur og aktør
International politik:
- Globalisering
Økonomi:
- Bæredygtig udvikling, målkonflikter og styringsmekanismer

Materialer:
Tekst 1: Globalis: Australien, FN-forbundet
Tekst 2: Parliament and Government, Parliament of Australia - an overview
Tekst 3: Can Australia Survive Climate Change? Can Democracy? EurasiaBlog, April 4 2020
Tekst 4: How Is Climate Change Affecting Australia? Climate Reality Project, January 12, 2019
Tekst 5: Climate Change in Australia: A Continent on the Brink, Climate Home News, May 18, 2018
Tekst 6: Australia revamps climate fund to encourage Big Oil investment, World Oil, May 19, 2020
Tekst 7: Embedsmænd frabedt at koble bushbrande med klimaforandringer, Politiken 13, 2019
Tekst 8: Australia and Climate Change, Lowy Institute (statistics)
Tekst 9: Linking climate change to Australia's bushfires is insulting, Sky News Australia, Dec. 8, 2019
Tekst 10: Australian fires: We are in the frontlines of climate change, BBC Newsnight, January 22, 2020
Tekst 11: Climate Action Network
Tekst 12: Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Tekst 13: Verdensmål 15: Livet på land
Tekst 14: Bliver verden bedre?, s. 65-69

 

Forløb

LÆR

Lærervejledning (download detaljeret lærervejledning og elevark):
I dette forløb kører engelsk og samfundsfag parløb. Det er op til de involverede lærere at beslutte, om undervisningen skal foregå på engelsk eller dansk eller en kombination.

Den overordnede problemformulering for dette forløb lyder som følgende:
"Hvordan kan vi støtte livet på land og skabe bæredygtige byer og lokalsamfund i Australien?"

Australien er et forskelligartet kontinent - både hvad gælder natur og kultur. I dette forløb skal eleverne kort undersøge, hvordan Australien er opbygget og hvilke dilemmaer landet bliver konfronteret med i forbindelse med klimaforandringer og hvordan stat, marked og civilsamfund forsøger at tackle udviklingen. Dette gøres ved at læse forskellige tekster, se film og kigge på statistik om befolkning og forandringer. Derudover skal eleverne udarbejde en strategi, som supplerer nogle af de tiltag, som de har lært om.

Produktkrav:
Der skal udarbejdes et løsningsforslag inkl. strategi til aktiv indsats for at sikre livet til lands i et udvalgt område i Australien. Der kan med fordel tages udgangspunkt i en allerede eksisterende organisation for hvilken der laves et tiltag. Eleverne bør tage kontakt til organisationen.

Fremlæggelse (dansk/engelsk) + skriftligt produkt på engelsk (3 elevtimer).

Produktet skal indeholde følgende:
- Beskrivelse af organisation
- Beskrivelse af elevernes produkt (eleverne skal sørge for at indtænke de mulige benspænd, de forventer at støde på)
- Fremvise og beskrive kontakten til organisationen
- Vurdering af produktets realiserbarhed

GØR

Forløbsoversigt (download detaljeret lærervejledning og elevark):
Forløbet strækker sig over 10 moduler. De første moduler foregår i fællesskab med afsæt i tekster, film og tal. De sidste moduler foregår i grupper, hvor hver gruppe har deres eget fokus baseret på den opnåede viden.
Forløbet er tænkt kørt over 2-3 uger. Hvis det planlægges anderledes, bør man indtænke dette på forhånd bl.a. i forhold til lektiebyrden på den enkelte dag, den tid som en innovative proces kræver, samt produktkravet.

1. modul: Introduktion til emnet og forløbet (samfundsfag og engelsk)
Herunder verdensmålene og de to film. Relevante sider i "Bliver verden bedre" som læses hjemmefra og drøftes på klassen.
Materiale: Film om Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund og Mål 15: Livet på land samt side 65-69 fra Bliver verden bedre?

2. modul: Introduktion til Australien - opbygning, styresystem, befolkningssammensætning (samfundsfag)
Lad eleverne læse Globalis-udgaven om Australien. Den vil give overordnet viden om væsentlige aspekter af Australiens opbygning. Lad eleverne udforme tilfældige spørgsmål om den læste tekst og lad spørgsmålene cirkulere evt. som små sedler. Eleverne læser info-arket om det australske parlament (overview) og fremlægger i grupper. Det kan evt. afsluttes med en quiz.
Materiale: Tekst 1: Globalis: Australien, tekst 4: How Is Climate Change Affecting Australia? og tekst 5: Climate Change in Australia: A Continent on the Brink er lektier.
Tekst 2: Parliament and Government, Parliament of Australia - an overview læses i fællesskab på klassen. Desuden dokumentar, artikel og tal om klimapåvirkninger i Australien.

3. modul: Holdninger til klimaforandringer i Australien (engelsk)
Der har som i andre lande været politisk uenighed om, hvordan klimaudfordringer skal tackles. Derudover er befolkningens også delte i synet på håndteringen. I dette modul undersøges det, hvilke synspunkter der hersker iblandt politikerne - se de to Youtube-klip med forskellige synspunkter. Foretag en argumentationsanalyse.
Materiale: Læs tekst 3: Can Australia Survive Climate Change? Can Democracy?  og se Tekst 9: Linking climate change to Australia's bushfires is insulting og 10: Australian fires: We are in the frontlines of climate change (videoer)

4. modul: Holdninger til klimaforandringer og håndteringen heraf (samfundsfag)
I dette modul skal vi undersøge, hvad australierne mener om klimaforandringer og hvordan de bør håndteres.
Materiale: Lad eleverne læse tekst 8: Australia and Climate Change hjemmefra.

5. modul: Forskellige organisationers indsatser (engelsk)
Hvordan forsøger forskellige organisationer at håndtere de klimamæssige udfordringer? Vi kigger på forskellige NGO'ere og deres kampagner.
Besøg Climate Action Network's hjemmeside (tekst 11). Lad eleverne udvælge 2-3 organisationer (Klik under Our members på CAN-hjemmesiden) og lad dem præsentere de udvalgte organisationer for hinanden.
Materiale: Tekst 11: Climate Action Network. Det er en hjemmeside med links til mange forskellige organisationer.

6. modul: Introduktion til innovation og processen (samfundsfag og engelsk)
Der tages udgangspunkt i det, som man har fundet ud af i de foregående moduler. Man kan evt. her lave en lille prøve/quiz eller andet, der samler op.
Det endelige produkt præsenteres og der dannes grupper. Grupperne laver brainstorm om, hvordan de ønsker at gribe det an.
Man kan evt. sørge for at grupperne inden modulets afslutning kort præsenterer deres foreløbige idé.

7. modul: Gruppearbejde og informationssøgning/afgrænsning/arbejdsproces (samfundsfag og engelsk)
Grupperne arbejder nu selvstændigt - men for processens skyld bør der være delmål og deadlines indlagt i hvert modul.

8. modul: Gruppearbejde - udarbejdelse af produkt (samfundsfag og engelsk)

9. modul: Udarbejdelse af produktet og klargøring til fremlæggelse (samfundsfag og engelsk)
Sæt evt. nogle krav til, hvordan fremlæggelsen skal foregå (klassefremlæggelse, matrixgrupperinger, andre grupperinger).

10. modul: Præsentation og evaluering af hele forløbet
Begge fag bør være til stede ved fremlæggelserne.

DEL

- Der skal udarbejdes et løsningsforslag indeholdende en strategi til at gøre en aktiv indsats for at sikre livet til lands i et udvalgt område i Australien.
- Der kan med fordel tages udgangspunkt i en allerede eksisterende organisation for hvilken der laves et tiltag. Eleverne kan evt. tage kontakt til
   organisationen.
- I det sidste modul i forløbet præsenteres forslaget for resten af klassen. I præsentationen skal der være overvejelser om forslagets realiserbarhed.
- Denne fremlæggelse bør foregå på engelsk.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene