Ligestillingsministeriet er bygget op om fire fiktive og satiriske videoer, som forholder sig til fire områder, hvor ligestillingen stadig har lang vej igen.
Kategori
Samfundsfag
Tid

3-4 moduler à 90 min.

"Ligestillingsministeriet" er udviklet og produceret af Laban Stories for Foreningen Levende Menneskerettigheder. Støttet af Udenrigsministeriets Udlodningsmidler.

Formål:
Ligestillingsministeriet en bygget op om fire fiktive og satiriske videoer, som forholder sig til fire grundlæggende områder, hvor ligestillingen mellem mænd og kvinder stadig har lang vej igen. De fire satiriske videoer præsenterer hver deres løsning på, hvordan Danmark kan sikre mere ligestilling mellem kønnene gennem lovgivning. Spørgsmålet er, om løsningerne er for absurde, eller om de reelt har potentiale?
Spillet kan bruges som en introduktion til et forløb om ligestilling og identitet.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Dilemmaspillet og de tilhørende elevøvelser understøtter fagets formål idet det bidrager til:
- ”forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund”
- ”…elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og… engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen”
- At ”fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau”

Kernestof og centrale begreber:
Sociologi:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle

Politik:
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

Faglige mål:
- ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.”
- ”anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ”
- ”undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold”
- ”undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet”
- ”argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog”

Spillet og elevøvelsen relaterer til fagets didaktiske principper og arbejdsformer ved at tages udgangspunkt i ligestillingsdebatten, hvilket i høj grad er en aktuel samfundsmæssig problemstilling. I kraft af elevernes løbende valg og argumentation lægges der "vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.”

Materialer:
Spil:
- Spil og undervisningsmateriale findes på denne side
- Introduktion til "Ligestillingsministeriet"
- Vejledning til dilemmaspillet
- Argumentark til spillet, der kan hjælpe diskussionen på vej

Podcast:
- Podcast om ligestilling i Rwanda

Undervisningsmateriale og -forløb:
- Fuldt undervisningsforløb udviklet til samfundsfag A
- Opgaveark til barsel
- Faktaark til barsel
- Opgaveark til værnepligt
- Faktaark til værnepligt
- Opgaveark til løn
- Faktaark til løn
- Opgaveark til forældremyndighed
- Faktaark til forældremyndighed
- Opgaveark til podcast
- Guide til podcastproduktion

 

Øvelse

LÆR

Tre forskellige måder, man kan beskæftige sig med materialet på:

1. Spil hele “Ligestillingsministeriet”. Her beskæftiger eleverne sig med alle fire videoer, og debatterer hver video, inden klassen stemmer for eller imod lovforslaget. Hertil er der udarbejdet et argumentark, som inspiration til debatten. Lyt til podcasten på forhånd.

2. Gennemfør et fuldt undervisningsforløb, udviklet til STX Samfundsfag A. Indeholder plan for arbejde med både podcastafsnit og videomaterialet.

3. Arbejd med én eller flere af videoerne og gå i dybden med dertilhørende fakta- og opgaveark (se under materialer).

GØR

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside.
Du skal via din smartphones enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver du den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når du taster koden, registreres du i spillet.
Tryk start, når alle er registreret.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu skal I debattere for og imod det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres din smartphone, og du kan stemme ud fra din personlige holdning. Således fortsætter spillet, indtil alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her

DEL

Opsamling på spillet:

Som opsamling på spillet og/eller forløbene skal eleverne dele deres besvarelser med hinanden i klassen - evt. i matrixgrupper.
Forløbet kan desuden afsluttes med at eleverne producerer deres egne podcasts, og som afslutning hører eleverne hinandens podcasts (find podcast, opgaveark og guide til (elev)produktion af podcast under "materialer".

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene