I arbejdet med rapporten får eleverne både indblik i Verdensmål #10 samt delmål i forbindelse med Danmark. Eleverne forholder sig til rapportens metoder samt anbefalinger og kommer med egne forslag. Derudover får eleverne indblik i NGO’ers arbejde.
Kategori
Samfundsfag
Tid

3 moduler à 95 min.

Udarbejdet i 2021 af VerdensKlasse og Lone Holm, Marie Kruses Gymnasium

Formål
I arbejdet med rapporten får eleverne både indblik i Verdensmål #10 samt delmål i forbindelse med Danmark. Eleverne forholder sig til rapportens metoder samt anbefalinger og kommer med egne forslag. Derudover får eleverne indblik i NGO’ers arbejde og samarbejde for at influere det politiske system.

Rapporten ”Ulighed i Danmark” er udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med Tænketanken Socius, Greenpeace, FOA, Kvinderådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Næstehjælperne, Oxfam IBIS, 3F samt Global Refugee Studies under Aalborg Universitet.

Formålet med rapporten er:

“Vi håber, at rapporten vil være til inspiration for regeringen og Folketingets ambitioner om at mindske ulighed. Både i arbejdet med verdensmålene og især mål 10 i henhold til en ny handlingsplan for implementering af målene. Men i forlængelse heraf også som inspiration til regeringens arbejde om at mindske uligheden i Danmark, som nævnt flere gange i Forståelsespapiret.” (s.35)

Rapporten sætter fokus på Verdensmål #10 og er bygget op om delmålene herunder (#10.6 er udeladt da det kun omhandler udviklingslande). For hvert delmål præciseres problemer i forbindelse med danske forhold, indikatorer til måling problematiseres og der gives anbefalinger. Den personlige kilde, som følger hvert delmål, er med til at konkretisere problemerne.

Det er et kort forløb, som kan ligge i forlængelse af et forløb om ulighed, verdensmål eller NGO’er.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Samfundsfag (C)
Det er et kort forløb, som giver et indblik i, hvordan aktører som fx NGO’er forsøger at påvirke den politiske beslutningsproces i Danmark, og samtidig skal eleverne selv lave et innovativt løsningsforslag i et opråb til politikere. Undervejs i processen opstiller eleverne hypoteser til en af rapportens tabeller og arbejder dermed også med en af de små eksamensgenrer. ​​
Kernestof - politiske deltagelsesmuligheder

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

Samfundsfag (A)
Det er et kort forløb, som giver et indblik i, hvordan aktører som fx NGO’er forsøger at påvirke den politiske beslutningsproces i Danmark, og samtidig skal eleverne selv lave et innovativt løsningsforslag i et opråb til politikere. Undervejs i processen opstiller eleverne hypoteser til en af rapportens tabeller og arbejder dermed også med en af de små eksamensgenrer. Politik: - magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund International politik: - aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

Kernestof
- samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur
- politiske beslutningsprocesser i Danmark

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Materialer:
Ulighed I Danmark. Et samlet opråb for verdensmål #10 om hvordan vi sammen kan mindske uligheden i Danmark / red. Ditte Ingemann. – December 2019
PPT til de tre moduler i forløbet (se også under materiale til download)

Forløb

LÆR

I dette forløb lærer eleverne om NGO’ers arbejde, og de arbejder direkte med et produkt fra en række NGO’er. Samtidig sætter de sig i NGO’ernes sted og prøver selv at lave et opråb til politikere, dermed arbejder eleverne med at finde løsninger på problemer samt at formidle disse som aktører i forbindelse med den politiske beslutningsproces.

GØR

Forløbsoversigt - download ppt til de tre moduler

Modul 1:
Lektie:
Læs forordet til ulighedsrapporten
Tekstspørgsmål:
- Hvad siger forordet om formålet med rapporten?
- Hvilken teori tager rapporten udgangspunkt i?
- Hvad kritiseres politikerne for?
- Hvilken rolle spiller verdensmålene?
- Brug ppt (Slide 1-22)

1. Pararbejde: Pointer fra lektien (slide 2)
- Hvad siger forordet om formålet med rapporten?
- Hvilken teori tager rapporten udgangspunkt i?
- Hvad kritiseres politikerne for?
- Hvilken rolle spiller verdensmålene?

2. Billedtombola (Slide 3-17)
- Hvilke former for ulighed kan I komme på?
- Hvor ser I disse former for ulighed?

3. Opsamling på brainstorm (slide 18)
- Hvorfor arbejde med ulighed i Danmark?

4. NGO’er og deres arbejde (slide 19-20)
- Hvad er en NGO?
- Hvordan arbejder en NGO?
- Hvad er formålet med Ulighedsrapporten?
- Hvilke NGO’er er med i denne rapport?
- Kort gruppearbejde, hvor eleverne i grupper præsentér en af rapportens NGO’er.
- Hvad er NGO’ens fokus og arbejde?
- Hvorfra får NGO’erne indtægter? (på slide 20 vises MS’s indtægter og udgifter 2019)
- Hvor kan man placere NGO’er i velfærdstrekanten?

5. Rapportens statistik (slide 21)
- Hvad kan man udlede af tabeller og figurer? Se Tabel 1: Middellevetid for mænd og kvinder 1987, 2009, 2016, opdelt på indkomstgrupper (Ulighedsrapporten s.14).
- Hvordan understøtter tabel 1 Wilkinson og Picketts teori? Opstil det som en hypotese med forklaring.

6. Gruppearbejde med egen innovative løsning (slide 22)
Opgaven, som eleverne laver i modul 2 og halvdelen af modul 3, forklares og eleverne inddeles i seks grupper
- Delmål 10.1: Gør uligheden i indkomst mindre
- Delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle
- Delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination
- Delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed
- Delmål 10.5: Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre
- Delmål 10.6: Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner – omhandler udviklingslande og ikke Danmark, og medtages derfor ikke
- Delmål 10.7: Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik

Opgave:
I skal sætte jer ind i delmålet, idet I læser om delmålet i rapporten og besvarer spørgsmål til teksten.
I er en NGO, som i forbindelse med jeres delmål vil lave et opråb til politikerne. Hvordan skal jeres opråb se ud?

Modul 2:
Lektie:
Grupperne har læst rapportens siden om deres delmål.
Brug ppt, som ligger under materialer (Slide 23-25)

1. Gruppearbejde med lektien (slide 24)
- Hvordan beskrives problemerne i Danmark i forbindelse med delmålet?
- Hvilke indikatorer er med til at måle i forbindelse med delmålet?
- Hvad kan udledes af tabellen i forbindelse med delmålet?
- Forhold jer kritisk til rapportens anbefalinger.
- Hvad siger casen i forbindelse med delmålet?
- Præsentér jeres delmål for en anden gruppe.
- Hvad er problemet/problemerne, som I gerne vil løse?

2. Gruppearbejde med innovativ løsning (slide 25)
Opgaven forklares for eleverne, som derefter arbejder selvstændigt i grupper med læreren som konsulent.

Opgave:
I er en NGO, som i forbindelse med jeres delmål til verdensmål #10 vil lave et opråb til politikerne.
Jeres NGO: Hvad er I for en NGO? Hvad står I for? Hvad er jeres mål?
Jeres opråb:
- Hvad er problemet?
- Hvilken metode bruger I til at vise problemet?
- Hvad er jeres løsning/anbefaling?
- Hvorfor er jeres anbefaling god?
- Hvilken form skal jeres opråb have? 
- Lad eventuelt eleverne benytte NABC-modellen i deres innovative proces.
Se eventuelt: https://innovation.sites.ku.dk/model/nabc-som-procesdesign/

 

DEL

Modul 3:
Lektier: Grupperne har selv givet medlemmerne lektier for.
I første halvdel af modulet arbejder eleverne med deres løsninger, og i anden halvdel præsenterer de deres produkter for hinanden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene