fbpx Den vigtigste historie (samfundsfag) | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker elevernes kritiske analyse af den globale mediedækning.
Kategori
Samfundsfag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Den vigtigste historie" er fundraiset, udviklet og produceret af Travers Media for Foreningen Levende Menneskerettigheder og støttet af Udenrigsministeriets Oplysningsbevilling.

Formål:
"Den Vigtigste Historie" er et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden. Journalisters valg af historier og formidling af dem skaber borgernes verdensbillede. Men som journalist kan man ikke fortælle alt fra hele verden - så hvad er vigtigst? "I Den Vigtigste Historie" møder eleverne en række erfarne danske og internationale journalister, som deler dilemmaer fra deres professionelle liv.
Eleverne får styrket deres kildekritiske og digitale kompetencer ved efterfølgende at reflektere over kildernes og historiernes repræsentativitet og vægtning i forhold til nyhedskriterierne.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Dilemmaspillet og de tilhørende elevøvelser understøtter fagets formål, idet de bidrager til:
- ”forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund”
- ”…elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og… engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen”
- At ”fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau”

Kernestof og centrale begreber:
Sociologi:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle

Politik:
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

Faglige mål:
- ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.”
- ”anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ”
- ”undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold”
- ”argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog”

Spillet og øvelserne relaterer til fagets didaktiske principper og arbejdsformer, i det der tages udgangspunkt i flygtningekrisen, hvilket i høj grad er en aktuel samfundsmæssig problemstilling. I kraft af elevernes løbende valg og argumentation og i de tilhørerne elevøvelser lægges der ”vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.”

Materialer:
- Spillet findes på denne side
- Til spillet er der udviklet et ark med argumenter, der kan hjælpe diskussionen på vej
- På denne side findes information om konstruktiv journalistik

 

Øvelse

LÆR

Spillet kan bruges i et forløb om medier, journalistik og nyhedsdækning. Dilemmaerne lægger op til en diskussion om journalistik, medieansvar, globalisering og refleksion over, hvordan vores opfattelse af verden dannes. Der er ingen rigtige svar, men vigtige argumenter og refleksioner på vejen mod et retvisende billede af verden. Når eleverne har diskuteret og truffet deres valg, fortæller journalisterne om deres egne refleksioner og hvilket valg, de selv traf.

GØR

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og I videresendes til spillets startside. I skal via jeres smartphones enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver I den trecifrede kode, der er angivet på jeres startside. Når alle har indtastet koden, kan I trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu skal I debattere for og imod det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres jeres smartphones og I kan stemme ud fra jeres personlige holdning. Således fortsætter spillet, indtil alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her

DEL

Opsamling på spillet:

1. Kildekritisk analyse:
- Hvilke historier vælger journalisterne at dække? - Hvor repræsentative er disse historier?
- Hvilket nyhedsstof dækkes? Inddrag nyhedskriterierne: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=724
- Hvad siger det om mediebilledet i dag.

2. Diskutér jeres refleksioner fra spillet og de valg, I traf undervejs:
- Hvorfor valgte I, som I gjorde? Begrund.
- Hvad fortæller spillet og journalisternes dilemmaer om medierne nyhedsdækning og prioriteringer?

3. Dagens nyhedsdækning i online medier og evt. også trykte afviser
- Hvad kendetegner denne dags mediedækning?
- Hvilke typer historier prioriteres (nyhedskriterierne).
- Hvordan kan vi, ved hjælp af en kritisk tilgang til nyhedsmedierne, analysere de aktuelle nyheder?
- Hvilke faglige begreber er relevante at bruge i en analyse af mediedækningen?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene