Forløbet har fokus på menneskerettigheder som en del af det gode samfund, som vi gerne vil skabe – inden for staterne og globalt.
Kategori
Samfundsfag
Tid

8 moduler à 95 min.

Udarbejdet i efteråret 2020 af VerdensKlasse og Lone Holm, Marie Kruses Gymnasium

Med støtte fra Hermod Lannungs Fond.

Formål
Forløbet har fokus på menneskerettigheder som en del af det gode samfund, som vi gerne vil skabe – inden for staterne og globalt. Men hvem har ansvaret for disse menneskerettigheder? Mennesket selv, en gruppe, en stat, et regionalt samfund, et internationalt samfund? Og hvad sker der, når menneskets rettigheder krænkes?

I forløbet vil eleverne gennem arbejdet med cases og teori reflektere over menneskerettighederne, hvorledes disse udleves i dag, samt hvem der har ansvaret for dem.

Eleverne vil komme igennem aktuelle cases samt teori og viden inden for international politik og demokrati og oparbejde et fagligt begrebsapparat til at diskutere emnet.

Forløbet er udviklet i anledning af FN’s 75 års jubilæum med det formål at skabe opmærksomhed om FN’s værdigrundlag og de udfordringer som FN står overfor. Men også at sætte fokus på, at globale udfordringer mere end nogensinde skaber et behov for et samarbejde baseret på internationale retsprincipper og de universelle værdier, som FN’s medlemslande i fællesskab har defineret.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof i samfundsfag (A)
Politik:
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund
International politik:
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

Faglige mål
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige
   problemstillinger og udviklingstendenser
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Materialer:
Artikler og tekster:
- FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948?
- ”Dansk lovgivning Danmark har underskrevet og ratificeret en række internationale menneskerettighedskonventioner”, Institut for menneskerettigheder
- ”Kun 5,7 procent af verdens befolkning lever fuldt ud i demokratiske samfund”, Information 25.1.2020
- ”Ny sikkerhedslov i Hongkong truer frihedsrettigheder”, Jyllands-Posten 4.9.2020
- FN-råd vil sende menneskeretseksperter til Hviderusland, Berlingske 18.9.2020
- ”Støttepartier: »Pinligt« dansk svar på branden i Morialejren”, Politiken 12.9.2020
- "National sikkerhedslov vil ramme Hong Kongs protestbevaegelse", Amnesty International: Sikkerhedslov vil ramme protestbevægelse i Hongkong (30.6.2020)
- Solidarisme og Pluralisme (Menneskerettigheder, Columbus 2005 se i vedhæftede lærervejledning)

Hjemmesider:
-
”Om menneskerettigheder”, Institut for menneskerettigheder
- FN fred og sikkerhed, Globalis
- Om FN's 17 verdensmål, verdensmålene.dk
- Hvad er en flygtning?, Dfunk
- Kort over sammenbrudte stater, Globalis
- Faktakort om flygtninge, UNHCR

Film og radio:
- Video om situationen i Hviderusland (6:48 min.), DR Nyheder
- Video, som kort fortæller om Morialejren og branden, Mellemfolkeligt Samvirke, Facebook 10.9.2020
- ”Deadline” 24.9.2020: (18:5833:52) i modulet, DR TV. Ligger på MitCFU.
- Klip fra Generalforsamlingen, CNN
- ”Hvordan fungerer FN?”, Animationsfilm om FN, verdensmålene.dk

Forløb

LÆR

Dette forløb arbejder med FN’s rolle i det internationale samfund gennem arbejdet med menneskerettighederne. Ved hjælp af teori, begreber og cases arbejdes med menneskerettigheder fra forskellige vinkler og eleverne får indblik i FN som institution. 

Igennem hele forløbet er der fokus på faglig argumentation samt refleksion over ansvaret for opretholdelse af menneskerettigheder samt for FN’s styrker og svagheder.

På grund af indholdet af international politik egner forløbet sig bedst til 3g. Det kan bruges til at dække dele af kernestoffet, som omhandler demokratiopfattelser, rettigheder i et demokratisk samfund samt internationale aktører og magt. 

Til historie findes forløbet "FN og menneskerettighedernes historie" og podcasten "FN's historie", så det vil være oplagt at køre forløbet i samarbejde med samfundsfag.

GØR

Forløbsoversigt - download detaljeret forløbsplan 

1. Det gode samfund – menneskeret/menneskerettigheder
Fokus: Menneskerettigheder som udgangspunkt for et godt samfund. Hvilke rettigheder har et menneske brug for for at have et godt liv?
Formål: Indsigt i menneskerettighederne, som er forløbets omdrejningspunkt

2. Menneskerettigheder og demokrati
Fokus: Sammenhængen mellem menneskerettigheder/frihed og demokrati
Formål: At eleverne får indsigt i sammenhængen mellem demokrati, frihed og menneskerettigheder og får indblik i, hvor i verden der er frihed og demokrati

3. Case 1: Hongkong og det internationale samfund
Fokus: Konflikten i Hongkong og FN som international organisation
Formål: Ved hjælp af case om Hongkong at bidrage til elevernes refleksion om, hvem der har ansvaret for menneskerettighederne. I den forbindelse præsenteres FN og organisationens opbygning og kompetencer

4. Menneskerettigheder – humanitær intervention
Fokus: Konflikt i Hviderusland samt syn på intervention i stater (teori)
Formål: Ved hjælp af case om Hviderusland opnås forståelse for de to retninger, solidarisme og pluralisme, i forbindelse med intervention i stater. Desuden arbejdes med skriftlighed, argumentation.

5. Konflikter - FN’s fredsbevarende operationer
Fokus: Den anden side af FN som handler om fredsbevarende operationer.
Formål: Eleverne skal have indblik i FN’s fredsbevarende arbejde, men de skal også forstå sammenhængen mellem fred, menneskerettigheder og verdensmål.

6. Flygtninge - Case: Moria-lejren
Fokus: Flugt, Moria-lejren og Danmarks rolle i forbindelse hermed
Formål: Eleverne skal have styr på definitionen på en flygtning og en migrant, og de skal forstå konsekvenserne af konflikter inden for staterne og påvirkningen på verdenssamfundet i form af flugt. Samtidig skal de have indblik i debatten om at hjælpe mennesker på flugt

7. FN - aktør eller arena for stormagtsspil?
Fokus: FN’s muligheder og udfordringer, og hvor vi er på vej hen?
Formål: Eleverne skal have indsigt i FN’s muligheder og udfordringer, de skal reflektere over FN’s videre vej i en foranderlig verden.
 

 

DEL

I sidste modul laver eleverne i grupper laver eleverne fremtidstaler ud fra følgende spørgsmål:
Du står nu i 2060, du er Kinas leder og skal holde en tale for verdensbefolkningen:
- Hvilke temaer er på dagsordenen?
- Hvordan ser verden ud?
- Hvilke værdier er gældende?
Talerne holdes for klassen eller i mindre grupper. 
 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene