Ved hjælp af medieanalysens værktøjer kan hver af de tre dokumentarfilm om Grønland analyseres og fortolkes som værker.
Kategori
Dansk
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
Ved hjælp af medieanalysens værktøjer kan hver af de tre dokumentarfilm om Grønland analyseres og fortolkes som værker. Der arbejdes blandt andet med filmenes autenticitetsmarkører, dokumentargenrer, dramaturgi og filmiske virkemidler. Materialet sigter således på at træne en kritisk sans i tilgangen til dokumentargenren.

Dette forløb bidrager sammen med tre andre forløb til danskfaget med materiale og film om Grønland under temaerne "postkolonialisme", "ungdomskultur" og "skriftlige genrer". Der er desuden udviklet materiale til historie, samfundsfag, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
Mediemæssige perspektiver
Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.
Her arbejdes metodisk med:
– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
– analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Faglige mål:
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber
– dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
– demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber
– undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om medieværksanalyse

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution. Se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder. Se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø. Se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Man behøver ikke at se filmen i helhed. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

Forløb

LÆR

1. Som optakt til forløbet kan man klæde eleverne på i forhold til grundlæggende viden om Grønland.
   Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
   Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
   Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
   Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/dansk/links-og-litteratur/
   Temaafsnittet om medieværksanalyse: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s...

2: Lad eleverne se dokumentarfilm, filmklip og billeder, der indgår i de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. Eleverne kan se dem
   individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen. Nogle af opgaverne afsluttes med en skriftlig aflevering, hvor eleverne skal skrive en reflekterende
   artikel. I andre øvelser skal eleverne lave små film (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Genrebestemmelse
1. Se dokumentarfilmen Sumé - lyden af en revolution.
2. Hvilken type dokumentarfilm er "Sumé – Lyden af en revolution"? Hvis flere, hvilken dominerer? Se oversigt over dokumentarens undergenrer her:
   https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende- groenland_dokumentarfilm_undervisningsmateriale.pdf.
3. Notér eksempler på scener, som er typiske for genren ved enten at lave screenshots eller notere tidskoderne.
4. Diskutér, hvorfor filmens instruktør har valgt at benytte denne/disse genre(r).
5. Hvad siger filmens anslag om instruktørens formål med den?
6. Hvilke typiske virkemidler for den genre genkender I i filmen? Giv nogle konkrete eksempler og forklar virkemidlernes effekt. Læs mere om filmiske
   virkemidler her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
7. Hvilke virkemidler bruges ikke? Diskutér, hvorfor de er fravalgt?
8. Nævn andre dokumentarfilm af samme genre, som I har set.

Opgave 2: Autenticitet
1. Gense filmens anslag under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s....
2. Hvilke virkemidler bruges der her til at signalere autenticitet?
3. Hvordan vil I beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?

Opgave 3: Dramaturgi
1. Lav en oversigt over sekvenserne i filmen. Brug dette ark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
2. Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
3. Undersøg ved hjælp af jeres oversigt, om berettermodellen og/eller bølgemodellen kan bruges til analyse af filmens opbygning:
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
4. Diskutér modellernes anvendelighed på filmen.

Opgave 4: Virkemidler
1. Se det første klip under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s....
2. Undersøg klipningen mellem scenerne i denne sekvens. Er der brugt synlig eller usynlig klipning? Hvad signaleres ved brug af denne type klipning?
   Læs om klipning her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
3. Lav en oversigt over scenerne i klippet. Brug dette ark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
   - Hvilke scener foregår i 2014 og hvilke i 1970’erne?
   - Hvilke virkemidler anvendes for at signalere disse tidsspring?
4. I dette frame interviewes Grønlands tidligere formand for Selvstyret, Kuupik Kleist (andet billede under opgave 4):
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s....
   Læs om de filmiske virkemidler her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
   - Hvordan er billedbeskæringen i dette frame?
   - Hvordan er perspektivet?
   - Hvordan er lyssætningen?
   - Hvad kan man ellers se i baggrunden af framen?
   - Hvorfor tror I, at der er foretaget disse valg af virkemidler?
5. Den røde forstærker optræder flere gange i filmen. Vi får som tilskuere ikke nærmere forklaret hvorfor, eller hvorfra den kommer (tredje billede under
    opgave 4): https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s....
   - Hvilken betydning og effekt har forstærkeren som symbol?
   - Hvorfra tror I, at forstærkeren kommer?
   - Vil I sige, at der er en symbolplan i filmen?
6. Se klippet (billede nr. 4 under opgave 4): https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s....
   - Hvordan vil I beskrive sammenhængen mellem valg af billeder og musik i dette klip?
   - Hvilken betydning får billederne, når man ser dem samtidig med, at man hører sangen og læser sangteksten?

Opgave 5: Sammenfatning
1. Formuler filmens budskab.
2. Hvordan passer filmens titel til budskabet?
3. Hvordan har filmens instruktør båret sig ad med at formidle dette budskab?
4. Se klippet, hvor filmens instruktør, Inuk Silis Høegh, fortæller om, hvad han havde på hjerte med filmen (under opgave 5):
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-s....
   - Hvordan passer hans beskrivelse af filmens budskab med jeres forståelse af filmens budskab?

Opgave 6: Remediering
En remediering er, når et produkt omformes fra et medie til et andet, fx når en roman filmatiseres, eller en film bliver til et computerspil.
1. Skriv filmen "Sumé – Lyden af en revolution" om til et debatindlæg, der argumenterer for større selvbestemmelse til Grønland.
2. Analyser nogle af de remedieringer, som andre grupper fra klassen har lavet. Brug dette responsark:
   https://www.levendegronland.dk/media/1237/responsark_sum%C3%A9_levende-g....

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Genrebestemmelse
1. Se dokumentarfilmen Lykkelænder.
2. Hvilken type dokumentarfilm er "Lykkelænder"? Se oversigt over dokumentarens undergenrer her:
   https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende-groen....
3. Hvis flere, hvilken dominerer?
4. Diskutér, hvorfor filmens instruktør har valgt at benytte denne/disse genre(r).
5. Hvad siger filmens anslag om dens formål?
6. Hvilke typiske virkemidler for den genre genkender I i filmen? Giv nogle konkrete eksempler, og forklar virkemidlernes effekt.
   Læs mere om filmiske virkemidler her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
7. Hvilke virkemidler bruges ikke? Diskutér, hvorfor de er fravalgt?
8. Nævn andre dokumentarfilm af samme genre, som I har set.

Opgave 2: Autencitet
1. Gense filmens anslag under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-l....
2. Hvilke virkemidler bruges der her til at signalere autenticitet?
3. Hvilke virkemidler fra fiktionen bruger filmen? Læs mere om filmiske virkemidler her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
4. Hvordan vil I beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?
5. Diskutér, hvorfor filmen har fået titlen "Lykkelænder"?

Opgave 3: Dramaturgi
1. Lav en oversigt over sekvenserne i filmen. Brug dette ark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
2. Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
3. Undersøg ved hjælp af oversigten, om berettermodellen og/eller bølgemodellen kan bruges til analyse af filmens opbygning:
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
4. Diskutér modellernes anvendelighed på filmen.
5. Kan man beskrive udviklingen i filmen på en anden måde?

Opgave 4: Virkemidler
​​​​​​​1. Undersøg kamerabrugen i den første sekvens under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-l....
   Brug afsnittet om de filmiske virkemidler: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
2. Hvad signalerer denne brug af kamera?
3. Undersøg klipningen mellem scenerne i sekvensen.
4. Hvordan vil I beskrive forskellen på de to klipninger?
5. Hvad signalerer den måde, der klippes til statuen?
6. Hvordan er billedbeskæringen i denne frame?
   (andet billede under opgave 4): https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-l....
7. Hvordan er perspektivet?
8. Hvordan er lyssætningen?
9. Hvad kan man ellers se i baggrunden af denne frame?
10. Hvorfor tror I, at der er foretaget disse valg af virkemidler?
11. Vi ser flere gange i filmen en udstoppet gris uden at vi som tilskuere får forklaret, hvad meningen er med den?
   Se billede 4 under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-l....
12. Hvilken betydning og effekt har grisen som symbol?
13. Find andre eksempler på symboler i "Lykkelænder"? Lav screenshots af dem og diskutér deres betydning.
14. Kan man tale om en symbolplan i filmen? Hvis ja, hvilken indre virkelighed udtrykkes gennem symbolerne i filmen?
15. Se det sidste klip under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-l....
16. Hvordan vil du beskrive sammenhængen mellem valg af billeder og musik i dette klip?
17. Hvilke baggrundsbilleder er der valgt til sangen?
18. Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt at vise et flådeskib sejle forbi Nuuk?
19. Hvilken betydning får billederne, når man ser dem samtidig med, at man hører sangen og læser sangteksten?

Opgave 5: Sammenfatning
​​​​​​​1. Formulér filmens budskab.
2. Hvordan passer dens titel til dette budskab?
3. Hvordan har filmens instruktør båret sig ad med at formidle dette budskab?
4. Se klippet under opgave 5, hvor filmens instruktør, Lasse Lau, fortæller om, hvad han havde på hjerte med denne film:
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-l....
   Hvordan passer hans beskrivelse af filmens budskab med jeres forståelse af filmens budskab?

Opgave 6: Remediering
​​​​​​​En remediering er, når et produkt omformes fra et medie til et andet, fx når en roman filmatiseres, eller en film bliver til et computerspil.
1. Skriv et digt på baggrund af filmen.
2. Analyser hinandens remedieringer to og to ved at bruge dette responsark:
   https://www.levendegronland.dk/media/1238/responsark_lykkelaender_levend....

Opgaver til Håbets Ø

​​​​​​​Opgave 1: Genrebestemmelse
​​​​​​​1. Se dokumentarfilmen Håbets Ø.
2. Hvilken type dokumentarfilm er "Håbets Ø"? Se oversigt over dokumentarens undergenrer her:
   https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende-groen....
3. Hvis flere, hvilken dominerer?
4. Diskutér, hvorfor filmens instruktør har valgt at benytte denne/disse genre(r).
5. Hvad siger filmens anslag om dens formål?
6. Hvilke typiske virkemidler for den genre genkender I i filmen? Giv nogle konkrete eksempler, og forklar virkemidlernes effekt.
   Læs mere om filmiske virkemidler her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
7. Hvilke virkemidler bruges ikke? Diskutér, hvorfor de er fravalgt?
8. Nævn andre dokumentarfilm af samme genre, som I har set.

Opgave 2: Autencitet
​​​​​​​1. Gense filmens anslag under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
2. Hvilke virkemidler bruges der her til at signalere autenticitet?
3. Hvilke virkemidler fra fiktionen bruger filmen? Læs mere om filmiske virkemidler her: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
4. Hvordan vil I beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?
5. Diskutèr, hvorfor filmen har fået titlen "Håbets Ø"?

Opgave 3: Dramaturgi
​​​​​​​1. Lav en oversigt over sekvenserne i filmen. Brug dette ark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
2. Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
3. Undersøg ved hjælp af oversigten, om berettermodellen og/eller bølgemodellen kan bruges til analyse af filmens opbygning:
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
4. Diskutér modellernes anvendelighed på filmen.
5. Kan man beskrive udviklingen i filmen på en anden måde?

Opgave 4: virkemidler
​​​​​​​1. Undersøg kamerabrugen i den første sekvens under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
   Brug afsnittet om de filmiske virkemidler: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/.
2. Hvad signalerer denne brug af kamera?
3. Undersøg klipningen mellem scenerne i sekvensen. Er der brugt synlig eller usynlig klipning?
4. Hvordan vil I beskrive forskellen på de to klipninger?
5. Hvad signalerer denne form for klipning?
6. Hvordan er billedbeskæringen i disse frames?
   (andet og tredje billede under opgave 4): https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
7. Hvordan er perspektivet?
8. Hvordan er lyssætningen?
9. Hvad kan man ellers se i baggrunden?
10. Hvorfor tror I, at der er foretaget disse valg af virkemidler?
11. "Håbets Ø" er spækket med symboler. Kig på billederne 4-7 under opgave 4 og beskriv, hvad de symboliserer:
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
12. Find andre eksempler på symboler i "Håbets Ø"? Lav screenshots af dem og diskutér deres betydning.
13. Ifølge instruktørerne af "Håbets Ø" er det en film, hvis fortælling foregår på tre niveauer; på individniveau, på lokalniveau (Maniitsoq)
   og på nationalt niveau (Grønland). Beskriv symbolernes betydning på hvert af de tre niveauer.
14. Se det sidste klip under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
15. Hvordan vil I beskrive sammenhængen mellem valg af billeder og musik i dette klip?
16. Hvilken betydning har det, at man i starten ser Peter sætte pladen på.
17. Sammenlign denne sang med musikken fra anslaget i filmen. Hvordan vil I beskrive forskellen på de to stykker musik som virkemidler?

Opgave 5: Sammenfatning
​​​​​​​
1. Se de to første klip under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
   Beskriv forskellen på de virkemidler, der er anvendt for at signalere håb og forventninger til fremtiden i de to klip.
2. Formulér filmens budskab.
3. Hvordan passer dens titel til dette budskab?
4. Hvordan har filmens instruktør båret sig ad med at formidle dette budskab?
5. Se det sidste klip under opgave 5, hvor filmens instruktører, Sturla Pilskog og Sidse T. Larsen, fortæller om, hvad de havde på hjerte med denne film:
   https://www.levendegronland.dk/da/dansk/medievaerksanalyse/opgaver-til-h....
   Hvordan passer hans beskrivelse af filmens budskab med jeres forståelse af filmens budskab?

Opgave 6: Remediering
​​​​​​​En remediering er, når et produkt omformes fra et medie til et andet, fx når en roman filmatiseres, eller en film bliver til et computerspil.
1. Skriv en novelle, der handler om en af filmens hovedpersoner, der gennemlever samme forandring som i filmen.
2. Analysér hinandens remedieringer to og to ved at bruge dette responsark:
   https://www.levendegronland.dk/media/1238/responsark_lykkelaender_levend....

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.
Nogle af opgaverne afsluttes med en skriftlig aflevering, hvor eleverne skal skrive en novelle, et digt eller et debatindlæg.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene