Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker elevernes kritiske analyse af den globale mediedækning.
Kategori
Dansk
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Den vigtigste historie" er fundraiset, udviklet og produceret af Travers Media for Foreningen Levende Menneskerettigheder og støttet af Udenrigsministeriets Oplysningsbevilling.

Formål:
"Den Vigtigste Historie" er et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden. Journalisters valg af historier og formidling af dem skaber borgernes verdensbillede. Men som journalist kan man ikke fortælle alt fra hele verden - så hvad er vigtigst? I "Den Vigtigste Historie" møder eleverne en række erfarne danske og internationale journalister, som deler dilemmaer fra deres professionelle liv.
Eleverne får styrket deres kildekritiske og digitale kompetencer ved efterfølgende at reflektere over kildernes og historiernes repræsentativitet og vægtning i forhold til nyhedskriterierne.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof:
Mediemæssige perspektiver Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.
Her arbejdes metodisk med:
- kommunikationsanalyse
- analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
- produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Faglige mål:
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
- navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber

It
Danskfaget bidrager til elevernes digitale dannelse ved i den daglige undervisning at arbejde med digitale analyseobjekter og internettet som vidensressource og digitalt fællesskab. Det receptive og produktive arbejde med tekster i digitale fællesskaber lærer eleverne at forholde sig kritisk-analytisk, ansvarligt og reflekteret til de digitale medier og deres anvendelsesmuligheder. Gennem udarbejdelsen af skriftlige, mundtlige og multimodale produktioner med fokus dels på faglig formidling dels som en del af kreative og innovative løsninger lærer eleverne at anvende it i faglige sammenhænge. Elevernes arbejde med at udvikle og reflektere over egen digitale identitet fremmer mulighederne for som medborger at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret dansk samfund.

Materialer:
- Spillet findes på denne side
- Til spillet er der udviklet et ark med argumenter, der kan hjælpe diskussionen på vej
- På denne side findes information om konstruktiv journalistik

 

 

Øvelse

LÆR

Spillet kan bruges i et forløb om journalistik og nyhedsformidling. Det vil være en fordel, hvis eleverne først er blevet introduceret til begreber som "nyhedskriterier", "vinkling", "kilder", "stofområder" og evt. "konstruktiv journalistik".

Dilemmaerne lægger op til en diskussion om journalistik, medieansvar, globalisering og refleksion over, hvordan vores opfattelse af verden dannes. Der er ingen rigtige svar, men vigtige argumenter og refleksioner i vejen mod et retvisende billede af verden. Når eleverne har diskuteret og truffet deres valg, fortæller journalisterne om deres egne refleksioner og hvilket valg, de selv traf.

GØR

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Du skal via din smartphone enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver du den trecifrede kode, der er angivet på startsiden. Når alle har indtastet koden, kan du trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer klassen for og imod det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres din smartphones og du kan stemme ud fra din personlige holdning. Således fortsætter spillet, indtil alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her

DEL

Opsamling på spillet

1. Analyse:
- Lav en kommunikationsanalyse - hvem er afsender, modtager, hvad er budskabet?
- Hvilke appelform/er anvendes og med hvilken effekt?
- Hvilke historier prioriterer journalisterne? Hvorfor?
- Hvor repræsentative er historierne?
- Hvilket nyhedsstof dækkes? Inddrag nyhedskriterierne: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=724
- Hvad kan man sige om dækningen af globale historier ud fra disses cases?

2. Diskutér jeres refleksioner fra spillet og de valg, I traf undervejs:
- Hvorfor valgte I, som I gjorde? Begrund.
- Hvad fortæller spillet og journalisternes dilemmaer om medierne nyhedsdækning og prioriteringer?

3. Dagens nyhedsdækning i online medier og evt. også trykte aviser
- Hvad kendetegner denne dags mediedækning?
- Hvilke typer historier prioriteres (nyhedskriterierne)?
- Hvordan kan vi ved hjælp af en kritisk tilgang analysere de aktuelle nyheder?
- Hvilke faglige begreber er relevante at inddrage i en kritisk analyse af nyhederne?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene