I danskundervisningen kan inddragelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling bruges med henblik på at etablere et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden […]. Arbejdet med verdensmålene styrker eleverne indsigt i fremstillingen af globale problemkomplekser, fx fattigdom, uddannelse og ligestilling. Herigennem trænes elevernes kritisk-analytisk sans [der] fremmer elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund. Ligeledes kan arbejdet med FN’s verdensmål danne baggrund for, at eleverne får en kvalificeret baggrundsviden til […] at arbejde med at udvikle og reflektere over egen digitale identitet, [hvilket] fremmer mulighederne for som medborger at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret dansk samfund.

Danskfagets formål og indhold:
Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. I arbejdet med afdækning af ældre og nyere teksters betydning udvikles elevernes kritisk-analytiske sans og perspektiv på verden og dem selv. Kombinationen af et litterært, sprogligt og mediemæssigt perspektiv bidrager til at udvide elevernes dannelseshorisont, udvikle deres kreative og innovative evner og styrke deres evne til at håndtere og forholde sig kritisk til informationer. Centralt står arbejdet med elevernes udtryksfærdighed med fokus på et sikkert sprogligt udtryk og formidlingsbevidsthed. Sikker udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans fremmer elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.

Øvelserne på dette site vil kunne danne grundlag for en introduktion til, hvordan man kan arbejde med målene og deres tematikker i danskfaget ud fra en kritisk-analytisk tilgang og med henblik på at give eleverne nutidig viden til at orientere sig og handle i vores samfund i dag.
Få inspiration til et forløb om J.P. Jacobsen og pest i litteraturen.
I denne reflekterende artikel skal eleven gennem refleksion undersøge forskellige vinkler på emnet "sult og fattigdom".
I denne reflekterende artikel skal eleven gennem refleksion undersøge forskellige vinkler på emnet "klima og forbrug".
Forløbet undersøger forskellige genrers formidling af temaet arbejdsforhold i udviklingslande.
Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter, og hvordan historierne om det bliver fortalt.
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden og holdninger om verdens udviklingstilstand.
En øvelse der giver eleverne indsigt i ligestilling mellem kønnene i Danmark og i resten af verden. Eleverne får mulighed for at reflektere over emnets historiske udvikling ved blandt andet at tage udgangspunkt i 100-året for kvinders stemmeret i Danmark.
Eleverne læser eksempler på og får viden om læserbreve som litterær genre. De lærer at analysere et læserbrev og prøver selv kræfter med genren.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene