Eleverne skal med udgangspunkt i tre dokumentarfilm lave en skriftlig opgave inden for en af de tre eksamensgenrer.
Kategori
Dansk
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
Eleverne skal med udgangspunkt i tre dokumentarfilm lave en skriftlig opgave inden for en af de tre eksamensgenrer: Den analyserende, debatterende og reflekterende artikel.

Dette forløb bidrager sammen med tre andre forløb til danskfaget med materiale og film om Grønland under temaerne "medieværksanalyse", "postkolonialisme" og "ungdomskultur, og det vil derfor være oplagt at lade eleverne afslutte et af de andre danskfaglige forløb med en skriftlig opgave/aflevering. Der er desuden udviklet materiale til historie, samfundsfag, mediefag, musik og design, så materialet kan anvendes i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
Mediemæssige perspektiver
Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.
Her arbejdes metodisk med:
– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
– analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Faglige mål:
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber
– dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
– demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber
– undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution. Se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder. Se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø. Se filmen på "Filmcentralen"

 

Forløb

LÆR

1. Som optakt til det skriftlige arbejde, kan man klæde eleverne på i forhold til grundlæggende viden om Grønland.
   Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
   Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
   Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
   Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/dansk/links-og-litteratur/

2: Introducér eleverne til de/n skriftlige genre/r, som de skal arbejde med og lad dem se dokumentarfilmen/e.

3: Eleverne laver deres skriftlige opgave.

GØR

Skriftlige opgaver til Sumé

Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel om filmen Sumé - lyden af en revolution.
I din undersøgelse skal du anvende relevante nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og særligt fokusere på:
- At analysere og fortolke de virkemidler, herunder autenticitetsmarkører, som dokumentarfilmen "Sumé – Lyden af en revolution" anvender, og hvordan filmen fremstiller "Sumés" betydning for grønlændernes ønske om øget selvbestemmelse.
- Perspektivering: At Inddrage en eller flere af de spotfilm, som Grønlands Forsoningskommission har produceret: https://saammaatta.gl/da/Aktiviteter/Projekter/Dokumentarfilm.
- Vurdering: At vurdere forholdet mellem dokumentarfilmens indhold og form, herunder brugen af filmiske virkemidler og den måde, som "Sumé" iscenesættes på.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel om musikkens evne til at skabe en følelse af fællesskab og fælles identitet i Sumé - lyden af en revolution.
I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- At reflektere over, hvordan musikken kan skabe en følelse af fællesskab og fælles identitet. Tag udgangspunkt i filmen "Sumé – Lyden af en revolution", og undersøg, hvilken betydning "Sumé" havde for unge grønlændere i 1970’erne og hvilken betydning musik generelt har for dannelsen af fælles identitet.
- At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces. Inddrag og sammenlign med et andet band eller musikalsk værk.
Det kan fx være:
- Gasolin
- Kim Larsen
- The Beatles
- sangen "Det er Knud som er død" af "Minds of 99": https://www.youtube.com/watch?v=vGmvtKKF95A
- sangen "Arnarulunnguaq" af Ole Kristiansen : https://www.youtube.com/watch?v=TdWxNlYXtWs
- eller et band, som du selv lytter til

Omfang af din artikel skal være tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Debatterende artikel
Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger og diskuterer Danmarks rolle i Grønland.
I din artikel skal du inddrage:
- Sumé - lyden af en revolution.
- "Med venner som Kim Leine behøver Grønland ingen fjender" af Thorkild Kjærgaard:
   http://www.martinbreum.dk/wp-content/uploads/2014/12/Med-venner-som-Kim-...
- og "Kjærgaard forvansker historien" af Kim Leine: https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/undskyld/kapitel-6-fortolkni....

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og særligt fokusere på:
- At diskutere, hvad Danmarks rolle i Grønland har været historisk set, og hvordan den er i dag. Diskuter, om man kan kalde Grønland en tidligere koloni, og gør gerne brug af begreber fra postkolonialismen.
- Inddrag gerne sagen om præsident Trumps forslag om at købe Grønland.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).
 

Skriftlige opgaver til Lykkelænder

Opgave: Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel om filmen Lykkelænder.
I din undersøgelse skal du anvende relevante nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og særligt fokusere på:
- At analysere og fortolke filmen, herunder hvilken type dokumentarfilm, der er tale om, hvilke virkemidler der bruges, og hvordan forholdet mellem grønlændere og danskere beskrives i filmen.
- Perspektivering: At Inddrage et eller flere eksempler fra Julie Edel Hardenbergs fotobog "Den stille mangfoldighed". Har I ikke arbejdet med denne bog, så inddrag billedeksempler og citater fra denne præsentation af en udstilling fra bogen:
   https://www.nordatlantens.dk/da/udstillinger/2008/julie-edel-hardenberg/.
- Vurdering: At vurdere forholdet mellem dokumentarfilmens indhold og form, herunder brugen af filmiske virkemidler og den måde, repræsentationerne af     Grønland og grønlændere iscenesættes på.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Opgave: Reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel omkring kulturmøder. I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- At reflektere over, hvordan musikken kan skabe en følelse af fællesskab og fælles identitet. Tag udgangspunkt i filmen Lykkelænder og begreberne kulturel og national identitet, og undersøg hvad der sker, når kulturer mødes.
- At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke-og skriveproces.

Inddrag den grønlandske kunstner Pia Arkes værk "Uden titel" ("Put your kamik on your head so everyone can see where you come from"), 1993. Se billedet under "Reflekterende artikel": https://www.levendegronland.dk/da/dansk/skriftlige-opgaver/opgaver-til-l....

Omfang af din artikel skal være tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Opgave: Debatterende artikel
Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger fordomme mellem danskere og grønlændere.
I din artikel skal du inddrage:
- filmen Lykkelænder
- filmen "Mødet med Danmark": https://vimeo.com/127245567
- artiklen "Grønlænderstiv optaget i ordbogen
- Det gør ondt i hjertet" fra TV2.dk: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-11-06-groenlaenderstiv-optaget-i-ord...
- og tv-indslaget "Fordomme om grønlændere" fra DR3: https://www.youtube.com/watch?v=vVJ0VdTaOxk

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og diskutere, hvad man kan gøre for at nedbryde fordommene mellem danskere og grønlændere.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Skriftlige opgaver til Håbets Ø

Opgave: Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel om filmen Håbets Ø.
I din undersøgelse skal du anvende relevante nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og særligt fokusere på:
- At analysere og fortolke filmen, herunder på brugen af virkemidler, symboler og hvordan filmen fremstiller Grønlands udvikling frem mod selvstændighed.
- Perspektivering: At inddrage et eller flere eksempler fra resumeet af forskningsrapporten Sitting on Gold fra forskningsinitiativet Greenland Perspective (2016): https://greenlandperspective.ku.dk/news/2016/sittingongold/download/Sitt....
- Vurdering: At vurdere forholdet mellem dokumentarfilmens indhold og form, herunder brugen af filmiske virkemidler og den måde, personerne Maniitsoq og Grønland iscenesættes på.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Opgave: Reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel om ungdomskulturer.
I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- med udgangspunkt i filmen Håbets Ø at reflektere over ligheder og forskelle mellem unge i Danmark og Grønland og de forskellige vilkår, som de unge i de to lande lever under.
- at skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.

Inddrag dette uddrag fra Niviaq Korneliussens roman "Homo Sapienne" i dine reflektioner: https://www.levendegronland.dk/media/1270/homo-sapienne_uddrag_niviaq-ko....
Bogen er udgivet af Milik Publishing i 2014, fotoet på side 71 er taget af Jørgen Chemnitz, og det kan også indgå i dine refleksioner.

Omfang af din artikel skal være tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Opgave: Debatterende artikel
Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger Grønlands mulighed for at opnå selvstændighed.
I din artikel skal du inddrage:
- filmen Håbets Ø
- dette tekstuddrag fra bogen "Hvis Grønland river sig løs" af Martin Breum (Gyldendal, 2018), som er et interview med Naalakkersuisuts formand, Kim Kielsen: https://www.levendegronland.dk/media/1164/uddrag-hvis-groenland-river-si...
- og artiklen "Selvstændighed kræver mere tryk på erhvervskedlerne": https://knr.gl/da/nyheder/selvst%C3%A6ndighed-kr%C3%A6ver-mere-tryk-p%C3...

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og argumentere, om Grønland bør blive selvstændigt eller ej.

Omfang af din tekst: Tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

DEL

Eleverne kan sende deres skriftlige opgaver til skolebladet eller den lokale avis. Eller eleverne kan lave små blogindlæg.
Eleverne kan også lave små filmtrailere til deres egne dokumentarfilm, hvor hovedpointer fra deres skriftlige opgaver formidles.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene