Forløbet belyser FN's historie med særligt fokus på menneskerettighedernes historie
Kategori
Historie
Tid

8 moduler à 95 min.

Udarbejdet i efteråret 2020 af Julie Lindholm, VerdensKlasse og Lone Holm, Marie Kruses Gymnasium

Med støtte fra Hermod Lannungs Fond.

Formål
De Forenede Nationer fejrer sine første 75 år i 2020. FN-pagten trådte i kraft den 24. oktober 1945 – på det, der siden har været den årlige FN-dag. Dette forløb om FN og menneskerettighedernes historie er med til at markere FN’s 75 års jubilæum og sætte FN’s fortsatte relevans og fremtidige muligheder til debat. Forløbet går tilbage til oplysningstiden og undersøger den historiske og ideologiske baggrund for den første menneskerettighedserklæring.

Herefter skal eleverne arbejde med FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 og undersøge, hvordan menneskerettighederne har udviklet sig fra 1948 og op til i dag gennem de forskellige menneskerettighedskonventioner og i forhold til den bæredygtighedsdagsorden, som FN’s Verdensmål sætter i dag. I forløbet reflekterer eleverne desuden over, hvordan de selv mærker menneskerettighederne i deres hverdag og perspektiverer dem til steder/episoder, hvor menneskerettighederne ikke kan tages for givet.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof
- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- politiske og sociale revolutioner
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- globalisering
- historiebrug og formidling

Faglige mål
Forløbet klæder eleverne på i forhold til at kunne:
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
- formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Materialer:
Artikler
- ”Menneskerettighederne og Holocaust”, Folkedrab.dk: https://folkedrab.dk/artikler/menneskerettighederne-og-holocaust
- ”Menneskerettighederne gennemsyrer din hverdag mere, end du tænker over": https://videnskab.dk/kultur-samfund/menneskerettighederne-gennemsyrer-di...
- Den danske grundlov fra 1849, Faktalink: https://faktalink.dk/titelliste/grun

Kilder
- John Locke: Anden afhandling om styreformen
- Den amerikanske uafhængighedserklæring: https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=103
- Den franske menneskerettighedserklæring: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=96
- FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og de enkelte konventioner, 1948: https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

Grundbøger
- Peter Frederiksen: Vores Verdenshistorie 2, kapitel om Oplysningstiden – revolutionernes kraft (minus afsnittet og den industrielle revolution): https://www.emagcloud.com/columbus/Vore_verdenshistorie_2/page_5.html

Film og Podcast
- ”FN’s historie” afs. 1: FN – Fred, sikkerhed og menneskerettigheder (15:01 min.): https://www.podbean.com/eu/pb-pq7gn-f8545f
- ”FN’s historie” afs. 2: ” Det er svært at forestille sig en verden uden FN”  (13:43 min.): https://www.podbean.com/ew/pb-x2q79-f855f9
- ”Menneskerettighederne – kort fortalt”, Institut for Menneskerettigheder: https://youtu.be/-1uo_hHo-g0  (0.00- 5:12)
- Evt. What Human Rights Are: https://www.youtube.com/watch?v=e2NuwF_xlE4
- (Findes også med dansk speak: https://www.forenetformenneskerettigheder.dk/what-are-human-rights/)

 

 

Forløb

LÆR

I dette forløb undersøger eleverne menneskerettighedernes historie. Forløbet går tilbage til oplysningstiden og undersøger den historiske og ideologiske baggrund for den første menneskerettighedserklæring. Eleverne skal arbejde med forskellige kilder, der belyser menneskerettigheder gennem tiden, bl.a. den amerikanske uafhænfighedserklæring, den franske menneskerettighedserklæring og John Lockes Anden Afhandling om Styreformen. Desuden også FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 samt de forskellige menneskerettighedskonventioner.

I forløbet indgår to podcast, hvor seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, Steven L.B. Jensen tager eleverne med tilbage til FN's oprettelse og til vedtagelsen af Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og helt op til i dag, hvor menneskerettighederne stadig udfordres nogle steder i verden. Desuden er FN-systemet også under pres i dag og udsat for kritik, men Steven L.B.Jensen argumenterer for, at man slet ikke kan forestille sig en verden uden FN. Desuden giver Steven L.B. Jensen eksempler på, hvordan FN’s 17 Verdensmål kan styrke implementeringen af menneskerettighederne og omvendt også, hvordan menneskerettighedene kan bruges til at implementere verdensmålene.

Man kan lægge et par ekstra moduler ind i forløbet og arbejde mere koncentreret med enevælde, oplysningstid og revolutioner.

Forløbet afsluttes med en formidlingsopgave, hvor eleverne giver deres bud på menneskerettighedernes historie fra i dag til 2050 – baseret på den viden, de har opnået i forløbet.

Til samfundsfag findes forløbet ”Menneskerettigheder – hvordan sikres de?” og en animationsfilm, der forklarer, hvordan FN fungerer, så forløbet kan evt. køres i samarbejde med samfundsfag.

GØR

Forløbsoversigt - download detaljeret forløbsplan

MODUL 1: Hvad er menneskerettigheder?
Formål: Definition af menneskerettigheder og indblik i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948

MODUL 2: FN og menneskerettighederne
Formål: Indblik i oprettelsen af FN og tankerne bag

MODUL 3: MENNESKERETTIGHEDERNES HISTORIE
Formål: Indblik i oplysningstiden, ideerne samt revolutionerne i perioden – den franske og den amerikanske. Forståelse for, hvad der kendetegner en periode, samt hvad der driver historien.
Note: Man kan lægge 1-2 ekstra modul/er ind, hvor man gennemgår enevælde og oplysningstiden mere grundigt.

MODUL 4: MENNESKERETTIGHEDERNES HISTORIE 2
Formål: Indblik i centrale kilder fra oplysningstiden samt kildekritisk arbejde. Med udgangspunkt i John Lockes naturretsbegreb sammenlignes Den amerikanske uafhængighedserklæring og Den franske menneskerettighedserklæring

MODUL 5: FRA VISION TIL LOVGIVNING – UDVIKLINGEN EFTER 1948
Formål:
Indblik i menneskerettighedskonventionerne og udviklingen fra 1948 til i dagmenneskerettighedserklæring.

MODUL 6: MENNESKERETTIGHEDER UNDER PRES OG NYE MULIGHEDER
Formål: Refleksion og diskussion af FN’s rolle i verden samt de udfordringer, som menneskerettighederne har.

Modul 7 og 8: Opsamling (se under "DEL" nedenfor)

 

 

DEL

Med udgangspunkt i forløbet og elevernes kendskab til menneskerettighedernes historie, skal eleverne nu forestille sig, at de står i år 2050, og de skal nu skrive historien om menneskerettighedernes udvikling fra i dag og frem til 2050.

Elevernes formidlingsprodukter vises/fremlægges for resten af klassen, og forløbet afrundes. Forslag til produkt: Eleverne laver deres egen podcast, et nyhedsindslag, skriver tekst til en hjemmeside (à la Faktalink) el. lign.

Lad evt. eleverne begrunde de formidlingsmæssige valg mundtligt eller skriftligt.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene