Dette tværfaglige innovationsforløb til matematik og engelsk har fokus på plastik og de problemer dette materiale kan bringe med sig.
Kategori
Engelsk
Matematik
Tværfagligt
Tid

10 moduler à 90 min.

Udarbejdet af VerdensKlasse og Eva Stentebjerg Lethan og Gitte Nørby Nowack, Sct. Knuds Gymnasium Gymnasium.

Med støtte fra Hermod Lannungs Fond og Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Formål:
Der bliver rundt om i verden produceret store mængder af plastik. Plastik kan være en nem måde at opbevare f.eks. madvarer på. Men hvordan har plastikken haft indflydelse på vores klode og tager vi nok ansvar i forhold til at bevare vores klode? Dette tværfaglige innovatonsforløb til matematik og engelsk har fokus på plastik og de problemer dette materiale kan bringe med sig. Desuden skal eleverne udarbejde en strategi til at reducere mængden af plastik på baggrund af den opnåede viden.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet

Faglige mål i matematik:
I matematik kan man benytte enten B- eller A-niveau.

 • På B-niveau vil eleverne kunne analysere matematiske modeller og reflektere over rækkevidden af den
 • Eleverne kommer til at kunne demonstrere viden om matematikanvendelse af kompleks problemstilling
 • Endeligt bliver der læst matematikfaglig tekst på engelsk
 • På A-niveauet kommer eleverne desuden til at anvende metoder til løsning af differentialligninger

Kernestof i matematik:
- Principielle egenskaber ved matematiske modeller, matematisk modellering med anvendelse af forskellige funktionstyper og kombinationer heraf
- For B-niveau vil det være definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt
  regnereglerne for differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion
- For A-niveau vil det være lineære og separable differentialligninger af første orden, herunder den logistiske differentialligning, kvalitativ analyse af
  differentialligninger samt opstilling af simple differentialligninger

Faglige mål i engelsk:
I engelsk kan man ligeledes benytte B- eller A-niveau.

 • På begge niveauer analyseres og perspektiveres der til aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • Eleverne skal orientere sig i et større engelsksproget stof og herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder.
 • Derudover skal behandles komplekse problemstillinger i samspil med matematik

Kernestof i engelsk:
- Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
- Tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- Sproglærings- og kommunikationsstrategier
- Dokumentanalyse

Materialer:
Film:
-
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Verdensmål 13: Klimaindsats
- Verdensmål 14: Livet i havet
- A Plastic Ocean. Vær opmærksom på, at filmen ikke er gratis, men at den også kan ses via Netflix.

Udover bøger som afdækker pensum i fagene bruges følgende materialer i forløbet:
- UNDP, Bliver verden bedre, s. 65-69 og s. 81-94
- Rohde og Olsen, Innovative elever - undervisning i FIRE faser,  2013, Akademisk forlag
- Petru, Nicolae and Mihaela, Mathematical modeling of the biodegradation process of biodegradable material and performance comparison, May 2011, Research Gate

Hjemmesider, der kan være interessante at orientere sig i (både engelske og danske hjemmesider):
Organisationer:
- Plastic Oceans
- My Plastic Free Life
- Reef Relief
- WWF-UK
- 4 Ocean
- Greenpeace

Artikler:
- Strand, Jakob; "Mikroplast i vandmiljøet" (powerpoint fra AAU), 6.2.2017
- Artikler i Dynamo om plastik (s. 8-20) 
- Dosanjh, Kevin, Blog "Så lang tid tager det at nedbryde plastik" 
- TV2 Lorry; Yang, Sascha; "Så lang tid er naturen om at nedbryde dit skrald"; Opdateret: 21.2.2020, kl. 10:55
- Forskerzonen, 1. 7.2015
- Pedersen, B. Henrik, Fakta om plast, Miljø og Fødevareudvalget, 8.2.2017

Andet:
- Hyppige spørgsmål og svar om plastikforurening (FAQ)
- Regeringens plastikhandlingsplan, dec. 2018

 

Forløb

LÆR

Lærervejledning (download detaljeret lærervejledning med forløbsoversigt og elevark):

Hensigten med det flerfaglige forløb falder i tre dele:

 1. at opnå forståelse for, hvordan plastik kan være skadeligt for vores klode, og at vi bør tage et ansvar for forbrug og produktion
 2. at eleverne udarbejder en strategi for, hvordan mængden af plastik kan reduceres
 3. at dygtiggøre eleverne i anvendelse af den såkaldt innovative arbejdsmetode

I dette forløb skal eleverne arbejde med følgende problemstilling:
"Hvordan kan vi som borgere hjælpe til at reducere mængden af plastikaffald?"

Produktkravet:
Eleverne skal udarbejde en strategi, hvori de skal komme med en anbefaling om, hvordan vi kan reducere mængden af plastik i havet og på landjorden. Strategien skal udarbejdes på baggrund af filmen "A plastic Ocean" samt viden om biologisk nedbrydeligt materiale. Denne strategi skal præsenteres for en bestemt målgruppe.

Forløbets opbygning:

 • Først skal eleverne afdække, hvad de allerede ved om problemerne med plastik. Dette gøres i grupper
 • Derefter skal de undersøge, hvilke bevægelser der tager ansvar for kloden og hvad deres arbejde går ud på.
 • Desuden skal eleverne se filmen "A Plastic Ocean" og lave en dokumentaranalyse af denne
 • Endvidere skal de læse en artikel, som afdækker hvordan biologisk materiale nedbrydes
 • Herefter udarbejder eleverne en strategi til at reducere mængden af plastik på baggrund af den opnåede viden fra bl.a. filmen og artiklen.
 • Strategien udarbejdes på engelsk.
 • Endeligt udarbejdes en fremlæggelse af strategien, hvor målgruppen tydeliggøres.

Om filmen "A Plastic Ocean"
Hvis der ikke er mulighed for at se den udvalgte film, kan der udvælges en relevant artikel omhandlende plastik i havet eller lign. Denne bliver så omdrejningspunktet i engelsk i stedet for filmen.
Filmen kan ses på http://aplasticocean.movie/. Vær opmærksom på, at den ikke er gratis, men at den også kan ses via Netflix.

Det er en fordel, hvis eleverne i
- engelsk har kendskab til at lave dokumentaranalyse
- matematik har gennemgået differentialregning og måske endda differentialligninger, hvis det er på A-niveau

GØR

Modulplan (download detaljeret lærervejledning med forløbsoversigt og elevark):
Forløbet strækker sig over 10 moduler og er tænkt kørt over 2-3 uger. Hvis det planlægges anderledes, bør man indtænke dette på forhånd bl.a. i forhold til lektiebyrden på den enkelte dag, den tid som en innovative proces kræver, samt produktkravet.

Modul 1 - forståelsesfase (matematik og engelsk)
Modulet skal ses som en introduktion til emnet og præsentation af de tre verdensmål, som der er fokus på.
- Først laves der brainstorm i grupper om det, som eleverne ved på forhånd om plastik og plastik i havet. Der kan bruges post-its for at visualisere det og til
   sidst laves et mindmap
- Derefter ser eleverne de tre film om de involverede verdensmål: Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 13: Klimaindsats og Mål 14: Livet i havet
- Herefter er der i grupperne mulighed for at sætte flere ting/begreber på deres mindmap
- Der er mulighed for kort introduktion til de metoder, der kommer til at være fokus på i fagene
- Introduktion til innovation og de fire faser: Forståelsesfase - Idegenerering - Realisering - Evaluering
- Hvis der er tid, kan eleverne undersøge nogle af de interessante hjemmesider.

Modul 2 - forståelsesfase (engelsk)
- Til dette modul skal eleverne have læst side 65-69 og 81-94 i "Bliver verden bedre?"
- I timen bliver der en gennemgang af siderne. 
- Som en afrunding på modulet skal eleverne skrive en kort engelsk tekst, der beskriver hvordan de påvirkes og føler, når de hører om plastik i havet
- Hvis der er tid, kan eleverne undersøge nogle af de interessante hjemmesider.

Modul 3 - forståelsesfase (engelsk)
- Eleverne skal i modulet undersøge de forskellige bevægelser som f.eks.: Plasticchange.org, plasticoceans.org, 4ocean.com
- Deres undersøgelse afsluttes på engelsk, hvor der samles op på organisationernes formål, arbejdsformer, budskaber, måden, hvorpå de formidler disse
  budskaber samt en vurderingen af, om de lykkes med at sprede budskabet
- Desuden er der opstart på at se dokumentaren "A Plastic Ocean".
  Man kan med fordel anvende Worlds of Now, Systime - Tools til at analysere dokumentaren

Modul 4 - forståelsesfase (matematik)
- Til modulet skal eleverne have læst "Mathematical modeling of the biodegradation process of biodegradable material and performance comparision"
- Artiklen gennemgås på klassen. Da denne artikel er en videnskabelig artikel på engelsk, kan den være tung for nogle elever. Hvis klassen til gengæld er
  robust og selvkørende kan de gennemgå den selv eller i små grupper
- Hvordan kan denne viden bruges i forhold til minimering af plastik?
- Eleverne skulle gennem artiklen gerne komme frem til, at bionedbrydeligt materiale ikke forsvinder helt

Modul 5 - forståelsesfase (engelsk)
- Eleverne har til modulet set resten af "A Plastic Ocean" færdig derhjemme
- Modulet bruges på at lave dokumentaranalyse af filmen
  1. Eleverne skal kigge på filmens budskab og hvordan dette formidles
  2. Desuden skal det undersøges om der er en tendens i filmen
  3. Dette arbejde bør foregå i mindre grupper med afsluttende klasseopsamling
  4. Hver gruppe skal lave 1-2 nedslag i filmen, hvor de eksemplificerer deres svar

Modul 6 - idegenerering (matematik og engelsk)
Klasseundervisning:

Opsummering om de fire faser i innovation. Tydeliggør hvor langt er vi nu i forløbet.
Gruppearbejde:
- Brainstorm til produktet
- Hvordan kan vi som borgere hjælpe til at reducere mængden af plastikaffald? (Brug viden fra filmen om hvor stort et problem det er og om bionedbrydeligt materiale).

Modul 7 - idegenerering (matematik og engelsk)
Klasseundervisning:

Dette modul kan bruges til at beslutte, hvilken målgruppe det kan være relevant at præsentere strategien for. Skal det være en folkeskoleklasse, forældre, bedsteforældre, virksomheder…? Hvordan vil det være mest hensigtsmæssigt at præsentere strategien for den valgte målgruppe?
Gruppearbejde:
Eleverne arbejder i grupper med at snakke om, hvordan de vil præsentere strategien for målgruppen.

Modul 8 - realisering (matematik og engelsk)
Gruppearbejde med strategi for reduktion af plastik.

Modul 9 - realisering (matematik og engelsk)
Gruppearbejde med strategi for reduktion af plastik.

Modul 10 - evaluering (matematik og engelsk)
- Præsentation af strategi for den valgte målgruppe
- Målgruppen evaluerer strategierne ved at komme med forslag til denne eller stille uddybende spørgsmål.

 

DEL

- Eleverne skal udarbejde en strategi, hvori de skal komme med en anbefaling om, hvordan vi alle kan reducere mængden af plastik i havet og på landjorden
- Strategien skal udarbejdes på baggrund af filmen "A plastic Ocean" og viden fra artiklen om biologisk nedbrydeligt materiale
- Strategien præsenteres for en selvvalgt målgruppe - dette skal fremgå tydeligt at produktet

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene