Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker eleverne kritiske analyse af den globale mediedækning.
Kategori
Engelsk
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Den vigtigste historie" er fundraiset, udviklet og produceret af Travers Media for Foreningen Levende Menneskerettigheder og støttet af Udenrigsministeriets Oplysningsbevilling.

Formål:
"Den Vigtigste Historie" er et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden på engelsk. Journalisters valg af historier og formidling af dem skaber borgernes verdensbillede. Men som journalist kan man ikke fortælle alt fra hele verden - så hvad er vigtigst? I "Den Vigtigste Historie" møder eleverne en række erfarne danske og internationale journalister, som deler dilemmaer fra deres professionelle liv.
Eleverne får styrket deres kildekritiske og digitale kompetencer ved efterfølgende at reflektere over kildernes og historiernes repræsentativitet og vægtning i forhold til nyhedskriterierne. Desuden får de styrket deres evner til at kommunikere og argumentere for et synspunkt på engelsk.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof:
- kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
- det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner
Kernestoffet udgøres af autentiske, ubearbejdede engelsksprogede tekster, der med få undtagelser skal tage udgangspunkt i eller kunne sættes i forbindelse med fagets kulturområder.

Faglige mål:
Sprogfærdighed
- forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
- udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed

Sprog, tekst og kultur
- orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder

It
Elevernes evne til at søge, sortere og udvælge samt formidle relevant fagligt materiale med kildekritisk bevidsthed skal udvikles. Eleverne skal opnå viden om digitale mediers betydning for kommunikation, så de kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale og digitale fællesskaber.

Materialer:
- Spil og undervisningsmateriale findes på denne side (adgang til spillet på engelsk er længere nede på siden).
- Til spillet er der udviklet et ark med argumenter, der kan hjælpe diskussionen på vej.
- På denne side findes information om konstruktiv journalistik. 

Øvelse

LÆR

Dilemmaerne lægger op til en diskussion om journalistik, medieansvar, globalisering og refleksion over, hvordan vores opfattelse af verden dannes. Der er ingen rigtige svar, men vigtige argumenter og refleksioner i vejen mod et retvisende billede af verden. Når eleverne har diskuteret og truffet deres valg, fortæller journalisterne om deres egne refleksioner og hvilket valg, de selv traf.

GØR

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Du skal via din smartphone enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver du den trecifrede kode, der er angivet på startsiden. Når alle har indtastet koden, kan du trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer I for og imod det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres din smartphone og du kan stemme ud fra din personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her (engelsk version).

DEL

Opsamling på spillet

1. Kildekritisk analyse:
- Lav en kommunikationsanalyse
- Hvem er afsender, modtager, hvad er budskabet?
- Hvilke appelform/er anvendes og med hvilken effekt?
- Hvilke historier prioriterer journalisterne? Hvorfor?
- Hvor repræsentative er historierne?
- Hvilket nyhedsstof dækkes?

Inddrag nyhedskriterierne: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=724
- Hvad kan man sige om dækningen af globale historier ud fra disses cases?

2. Diskutér jeres refleksioner fra spillet og de valg, I traf undervejs:
- Hvorfor valgte I, som I gjorde? Begrund.
- Hvad fortæller spillet og journalisternes dilemmaer om medierne nyhedsdækning og prioriteringer?

3. Dagens nyhedsdækning i online medier og evt. også trykte aviser
- Hvad kendetegner denne dags mediedækning?
- Hvilke typer historier prioriteres (nyhedskriterierne).
- Hvordan kan vi ved hjælp af en kritisk tilgang analysere de aktuelle nyheder?
- Hvilke faglige begreber er relevante at inddrage i en kritisk analyse af nyhederne?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene