Formålet med dette forløb er at flytte eleverne mod en stadigt større forståelse af såvel andres som egen kultur.
Kategori
Engelsk
Spansk
Tværfagligt
Tid

4-5 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Rysensteen Gymnasium.

Formål:
Formålet med dette forløb er at flytte eleverne mod en stadigt større forståelse af såvel andres som egen kultur og opnå en forståelse af de processer, som opstår i mødet med "det anderledes". Vi vil gerne flytte eleverne fra en turisttilgang til en empatisk, undersøgende og selvrefleksiv måde at tilgå andre kulturer, hvis formål det er at bygge bro mellem interkulturelle relationer.
Dette forløb er udviklet til 1.g. og har fokus på at undersøge den danske kultur.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Globale kompetencer:
Globalt medborgerskab
Centralt for arbejdet med elevernes globale kompetencer er udviklingen af elevernes forståelse af sig selv og andre som globale medborgere med ansvar for og medindflydelse på Jordens fremtid. Dette kræver viden og kundskaber om forhold andre steder på Jorden som fx naturforhold, levevilkår, kulturelle forhold, økonomiske forhold og politiske forhold og forudsætter forståelse af de mange globale sammenhænge, som præger verden i dag som fx kulturelle møder og modsætninger, konflikter i og mellem lande, udfordringer med overførsel af produktion, ressourcer og teknologi til andre lande samt social ulighed nationalt og globalt.

Kommunikative og interkulturelle kompetencer
Eleverne skal kunne bruge sprog som kommunikationsmiddel og som adgangsvej til at forstå, hvad der sker i andre samfund og kulturer end deres egne; med andre ord skal eleverne opbygge kommunikative færdigheder og globale orienteringsevner. Sprogfagene bidrager til et globalt syn på de studerede emner og problemstillinger gennem elevernes kernefaglige viden om de pågældende landes kulturer og samfundsforhold. Arbejdet med sprog inkluderer udvikling af elevernes interkulturelle kompetencer, der også kan udvikles i en række andre fag. Den interkulturelle kompetence er central for, at eleverne opnår evne til at se, at verden rummer mange forskellige kulturer, værdier og verdenssyn, som man skal have viden og kundskaber om for bedre at kunne forstå og handle i en globaliseret verden. Samtidig understøtter arbejdet med elevernes interkulturelle kompetencer også deres demokratiske dannelse og forståelse af, at der findes andre holdninger end elevernes egne.

Materialer:
Nielsen & Schmedes: Kulturforståelse (2009), s. 18-25
Tintin in the Congo (1930)
Espersen & Pinholt: Den vide verden - Geografiske læsestykker (1910)
DR: “Nana på landet” (1988) (minuttal 16:48-18:29)
Indfødsretprøve: https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove
A.D. Jørgensen: ”40 historier om fædrelandet” (1882) (Indledning og indholdsfortegnelse)
Der findes mange andre eksempler, som kan inddrages. F.eks. billedet af Cirkelkaffe-pigen, tekster af Karen Blixen, Jacob Ejersbo,Hassan Preisler eller div. kulturteori.

Hele materialet ligger samlet på 2030-skolers hjemmeside: http://2030skoler.dk/wp-content/uploads/2019/10/Rysensteen-Gym-Kulturfor...

 

FORLØB

LÆR

Forløbet er udviklet af Rysensteen Gymnasium, hvor eleverne modtager undervisning i kulturforståelse fra 1. til 3. g i gennem fem forskellige forløb, som ligger ud over den almindelige fagundervisning. Dette forløb er et ud af de fem, og forløbet afvikles i 1.g. med fokus på at undersøge den danske kultur.

"Målet er at flytte eleverne mod en stadigt større forståelse af såvel andres som egen kultur og mod en forståelse af de processer, som opstår i mødet med en andethed. Vi vil gerne flytte eleverne fra en turisttilgang til en empatisk, undersøgende og selvrefleksiv måde at tilgå andre kulturer, hvis formål det er at bygge bro mellem interkulturelle relationer. Eleverne skal flytte sig i kulturmødet og udvikle deres kompetencer til at tolke og agere, men samtidig skal de kende det udgangspunkt, de kommer fra."
æs evt. mere om Rystensten Gymnasiums progressionsplan for kulturforståelsesfaget og om deres Global Citizenship Program her: https://rysensteen.dk/sites/default/files/pixieversion%20%20Veje%20til%2....

GØR

1. MODUL

FOKUS
Forklar kulturforståelsesprogression (1., 2. 3. g) og det beskrivende og komplekse kulturbegreb.

ØVELSER
Introduktion til kulturbegreber. Se ppt-præsentation her: https://docs.google.com/presentation/d/1pJFwnRfVXcauArh-MwcXH_1vpZMC7PEL....

LEKTIER OG ØVRIGT MATERIALE
Nielsen & Schmedes: Kulturforståelse (2009), s. 18-25.

2. MODUL

FOKUS
På hvilken måde opdeler vi kulturer i os og dem, og hvorfor gør vi det?
DANSKERNE SER PÅ VERDEN (Vesterbroborgere ser på provinsen)

ØVELSER
Kontinentale, regionale og nationale kulturer (1.g).
Se ppt-præsentation her: https://docs.google.com/presentation/d/1YySURZ59eFtQHiQcAXpGc4DOH0cBOm5E....

LEKTIER OG ØVRIGT MATERIALE
Tintin in the Congo (1930) (Arbejdsark): https://drive.google.com/file/d/1JpG-_qPrfUnLXS_4-9gQbmxdLB4zSdl_/view
Espersen & Pinholt: Den vide verden - Geografiske læsestykker (1910) (Arbejdsark): https://drive.google.com/file/d/0B1crC78qVzoPd3dhRFpuUE5HY28/view
DR: “Nana på landet” (1988) (minuttal 16:48-18:29): dr.dk/drtv/episode/nana_-aegget-og-hoenen_83343#!/16:48
Der findes mange andre eksempler, som kan inddrages. F.eks. billedet af Cirkelkaffe-pigen, tekster af Karen Blixen, Jacob Ejersbo,Hassan Preisler eller div. kulturteori.

3.MODUL

FOKUS
DANSKERNE SER PÅ SIG SELV

ØVELSER
Lad eleverne tage indfødsretsprøven, og sæt dem i gang med arbejdsopgaver (ca. 45 min).
Man kan læse lidt om A.D. Jørgensen på Wikipedia her: https://da.wikipedia.org/wiki/40_Fort%C3%A6llinger_af_F%C3%A6drelandets_..., men lad selv eleverne prøve, om de kan gennemskue form og formål gennem forord og indholdsfortegnelse.

LEKTIER OG ØVRIGT MATERIALE
Indfødsretsprøve https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove
A.D. Jørgensen: ”40 historier om fædrelandet” (1882) (Indledning og indholdsfortegnelse): https://drive.google.com/file/d/0B1crC78qVzoPTWFocmtTVjBnMXdtNjJJcGtTV18....

Arbejdsark til begge øvelser (se bilag - vedhæftet).

4.MODUL

FOKUS
Danmark, Vesterbro og verden.
Byvandring i mindre grupper

ØVELSER
Lad eleverne tage på en byvandring på Vesterbro og besvare arbejdsopgaverne imens (ca. 1 time).
Tilpas til jeres egen by/bydel.

LEKTIER OG ØVRIGT MATERIALE
Arbejdsark til øvelsen (se bilag - vedhæftet).
Tilpas til jeres egen by/bydel.

DEL

Eleverne deler deres svar og refleksioner i små grupper. Forløbet afsluttes med en lokal byvandring, hvor eleverne efterfølgende præsenterer deres observationer fra turen med hinanden.
 

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene