I øvelsen lærer eleverne, om hvordan man kan lave prognoser for hvordan invasive arter, vil sprede sig i nye miljøer og problemerne ved dette for miljø, folk og økonomi. Materialet er udarbejdet af DTU Aqua.
Copyright: Joakim Rode, DTU Aqua
Kategori
Biologi
Tid

1-2 moduler à 90 min.

Foto: Joakim Rode, DTU Aqua, Udarbejdet af DTU Aqua.

Formål:
Eleverne får viden om hvordan videnskabsfolk bruger viden om cellers respiration, membrantransport og fysiologi til at konstruere eksperimenter, der skal bidrage med information som skal anvendes til at sikre en bæredygtig forvaltning af havets økosystemer

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 15: Livet på land
Delmål 15.8: Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.
Verdensmål 14: Livet i havet
Delmål 14.2: Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Kernestof og centrale begreber (C-niveau):
Biologi C og B: cellebiologi (membranprocesser), biokemiske processer (respiration) og fysiologi (respiration). Hertil indgår en række andre biologiske emner også herunder biodiversitet, økologi og miljøbeskyttelse. Da forløbet er bygget op omkring at præsentere og fortolke data, støtter det særligt op om læreplanens faglige mål relateret til dette.

Materialer til download:
Lærervejledning til materialet
En Powerpoint-præsentation som underviseren kan bruge til undervisningsforløbet
Øvelsesvejledning til eleverne, som udførligt beskriver analysen, og som kan bruges som rapport
Et Excel dokument med data, som skal analyseres af eleverne
Et Excel dokument med data, indeholdende eksempler på hvordan data kan præsenteres
En baggrundartikel til eleverne, om den invasive sortmundede kutling
Videnskabelig artikel, som underviseren kan orientere sig i hvis der er tid

 

 

Øvelse

LÆR

- Læs om den sortmundede kutlings biologi og de problemer som den skaber i baggrundsartiklen som forberedelse.
- Hør det forberedte powerpoint oplæg om invasive arter og hvordan man forsøger at takle dette problem globalt og lokalt. Lær hvordan man i Danmark via forsøg med fisken har forsøgt at lave prognoser for den invasive fisks spredning.

GØR

Analyser selv data fra forsøg med sortmundede kutlinger, og anvend resultaterne til at lave prognoser for deres spredning. Lav anbefalinger til nordiske naturstyrelser om hvordan man kan takle problemet.

DEL

Diskutér dine anbefalinger med de andre i klassen og lav evt. en rapport om din analyse.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene