Formålet med projektet er at gøre elever opmærksomme på den faldende biodiversitet globalt og de store forandringer, der sker i bl.a. Arktis, men også lokalt i Danmark.
Kategori
Biologi
Tid

5 moduler à 90 min.

Dette forløb er udviklet af Louise Flensborg, DTU Aqua og Stephan Vogelius, NEXT/Sukkertoppen Gymnasium.

Forløbet er en del af projektet "Stem for Verdensmålene", der er et samarbejde mellem VerdensKlasse/Mellemfolkeligt Samvirke og DTU Aqua med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Formål
Formålet med forløbet er at gøre elever opmærksomme på den globalt faldende biodiversitet med særligt fokus på de store forandringer, der sker i Arktis, men også lokalt i Danmark.

Biodiversiteten i verden er faldende, og biodiversiteten er vigtig, for at vi kan opretholde vores menneskelige civilisation. Intet sted er det mere tydeligt end i Arktis, hvor der i disse år sker store omvæltninger i økosystemet som resultat af den globale opvarmning.

Forløbet sætter fokus på havet og de services og funktioner, som vi modtager fra havet, og det giver en forståelse for, hvorfor den marine biodiversitet er vigtig. Eleverne undersøger blandt andet, hvordan man beskytter fremtidens marine biodiversitet ved at overvåge og måle den.

Forløbet dækker de fleste faglige mål på A, B og C-niveau i biologi, som kan være svære at dække med traditionelt fagbogsmateriale.

NB: Hvis du som underviser ønsker at inddrage en af forskerne fra videoen i undervisningsmaterialet i din undervisning, vil det, til og med udgangen af 2022, være muligt at booke en online-session til eksempelvis at gå i uddybende dialog med klassen om den forskning, der omtales i materialet. For at høre mere om mulighederne skriv til projektkoordinator Christian Riisager-Simonsen på chrii@aqua.dtu.dk

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed
Verdensmål 2: Stop sult
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet
Verdensmål 15: Livet på land
- Delmål 15.9: Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser
- Delmål 15.a: De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal mobiliseres og øges betydeligt
- Delmål 15.9.1: Fremskridt mod fastsatte nationale mål i overensstemmelse med Aichi Biodiversitetsmål 2 i Strategiplanen for Biodiversitet 2011-2020

Faglige mål i biologi A
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
- tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale.
- anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
- analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
- anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
- indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
- anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Faglige mål i biologi B
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
- tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
- anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
- analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
- anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
- indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
- demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
- anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Faglige mål i biologi C
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
- udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed
- anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
- analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
- anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
- analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
- formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
- demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
- anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof i biologi A
- Økologi: Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, økotoksikologi og biodiversitet

Kernestof i biologi B
- Økologi: Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme i økosystemet, eksempler på stofkredsløb og biodiversitet

Kernestof i biologi C
- Økologi: Samspil mellem arter og deres omgivende miljø, energiomsætning i økosystemet og biodiversitet

Materiale
Relevant baggrundsmateriale:
- Hjemmesiden Convention on Biological Diversity (fortæller noget om vigtigheden af biodiversitet)
- FN-artikel UN report highlights links between ‘unprecedented biodiversity loss’ and spread of disease (giver mere opdateret information)
- Bogen ”Ecology” af Begon/Harper og Townsend 1990

Til forløbet:
- Lærervejledning med forslag til modulplan
- Arktis under forandring - polarhavenes biodiversitet, video med ph.d.studerende, Louise Flensborg, der indgår i forløbet
- Forslag til lærebogsmateriale: Biologibogen, s. 19-70, Systime 2009

Modul 1:
- PowerPoint 1: Introduktion til biodiversitet
- Johanne Pontoppidan Tuxen og Mikkel Vuorela: "Computeren knuste biologernes myter, og nu ved vi, at det er sindssygt almindeligt at være ufattelig sjælden", artikel i Information 8. maj 2021 (kan også downloades som pdf)
- Arbejdsspørgsmål til artiklen ”Computeren knuste biologernes drømme…” fra Information
Modul 2:
- PowerPoint 2: Hvorfor er biodiversitet vigtig?
Modul 3:
- PowerPoint 3: Hvordan ser fremtiden ud for arktisk marinbiodiversitet?
- Elevvejledning til biodiversitetsøvelse
- Computer og internet
- Excelark til biodiversitetsøvelse - elevark (ikke udfyldt)
- Excelark til biodiversitetsøvelse - lærerversion (udfyldt)
- IUCN Red List over truede arter
-Modul 4:
- PowerPoint 4: Marinbiotopanalyse
- Øvelsesvejledning marinbiotopanalyse
- Dataark til mariobiotopøvelse
- Net til fangst af arter, bakker til at identificere arter, forstørrelsesglas, kamera til identifikation af arter
 

 

                                                                             Forløb

LÆR

Eleverne lærer om:
Eleverne lærer i dette projekt om vigtigheden af biodiversitet, og hvorfor den er vigtig at bevare. Der arbejdes teoretisk med opgaver, der understøtter forståelsen af de metoder, der anvendes til at vurdere, hvor godt et økosystem har det. Herigennem er målet, at eleverne får en dybere forståelse for økosystemer.

Forudsætning for at arbejde med forløbet:
Det er en fordel, hvis eleverne forud for forløbet er bekendte med generel økologi, herunder definitioner og begreber. Det kan tænkes ind som at bygge ovenpå det, der gennemgås på c-niveau.

GØR

Forløbsplan (download detaljeret modulplan her)

Forslag til bogmateriale:
Biologibogen s. 19-70, Systime 2009

Modul 1: Introduktion til forløb - hvad er biodiversitet?
Dette modul giver en introduktion til, hvad biodiversitet er, hvorfor den er vigtig, og hvordan man måler den.
Her bliver forskelligt kernestof afdækket som: Økosystemer, biodiversitet, forskellige former for biodiversitet. 

Modul 2: Hvorfor er biodiversitet vigtig for os?
I dette modul beskrives, hvorledes biodiversiteten er truet, og hvorfor det ikke er bæredygtigt. Der argumenteres med eksempler på, hvad økosystemer bidrager med for at opretholde den menneskelige civilisation.

Modul 3: Computerøvelse. Eksperimentelt modul - elevforsøg
Eleverne skal bestemme, hvor truet forskellige marine arter er, og hvilken indflydelse det har på økosystemet. Øvelsen giver et indblik i, hvordan biologer bruger store datasæt til at vurdere sundheden af et økosystem, hvilket i dette tilfælde er Arktis.

Modul 4: Biodiversiteten i dit nærområde - biotopanalyse
Der bliver også sat fokus på den danske, marine biodiversitet, og hvad man konkret selv kan gøre for at hjælpe biodiversiteten. Der er mulighed for at lave en mindre felttur med eleverne og lave en biotopanalyse af en sø eller strand. Her bruges begreber og teori, som bliver præsenteret i modul 1.

Modul 5: Afslutning og perspektivering
I dette sidste modul skal eleverne vise, hvad de har lært. Eleverne skal lave en fremlæggelse ud fra aktiviteterne i de tidligere moduler. Hver gruppe skal fremlægge i 10 minutter, hvilke resultater de har fået i deres forsøg, og hvordan det kan relateres til FN's Verdensmål.

DEL

Se under modul 5.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene