Vejen til en bæredygtig verden
Kategori
Naturgeografi
Tid

2-3 moduler à 90 min.

Formål:
At eleverne arbejder med andre byer for at få ideer til, hvordan man kan gøre deres egen by bæredygtig. Øvelsen er en boglig øvelse med undersøgelse af bæredygtige tiltag i forskellige byer - og en innovativ proces med udvikling af ideer til at gøre den lokale by mere bæredygtig.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Læs side 81-89 i bogen Bliver verden bedre? En bæredygtig fremtid.
Læs om mål 11 

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats

Kernestof og centrale begreber:
- Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
- Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
- Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
- Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold.
- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Materialer:
Beskrivelse af bæredygtige tiltag gennemført i byer rundt om i verden. De enkelte cases er lavet af Dansk Arkitektur Center. Teksterne er både på dansk og engelsk. Se materialer til download.
Hvad er bæredygtighed_DAC.pdf. Se under materiale til download.
http://kortlink.dk/Vinge/rkbu - Vinge - levende by med nærværende natur.

 

Forløb

LÆR

Intro:
Er det realistisk, at alle kan leve i bæredygtige byer i 2030? I denne øvelse skal I kigge på forskellige dele af bæredygtige byer – og om det er realistisk at gøre den lokale by bæredygtig.

 

Lær om bæredygtige byer, og hvordan man definerer bæredygtige byer.
Lær om de tre dele af begrebet bæredygtighed, og hvordan disse hænger sammen.

GØR

- Lav en definition på bæredygtige byer. Er der lighed mellem denne definition og FN’s definition på bæredygtige byer og lokalsamfund?
http://www.verdensmaalene.dk/maal/11
- Diskuter de tre begreber af bæredygtighed fra dokumentet:
Hvad er bæredygtighed_DAC
- Del klassen ind i grupper, der beskriver bæredygtige tiltag i byer beskrevet i materialet til download. Beskriv de forskellige tiltag man har gjort for at gøre byerne bæredygtige. Diskuter, om det er tiltag, man kan lave i den lokale by, og hvor meget det vil betyde for byen.
- Lav en liste over, hvordan den lokale by kan blive mere bæredygtig – gerne med forslag fra de byer I har arbejdet med.
- En gruppe undersøger muligheden for at lave den lokale by bæredygtig inden for grønne områder.
- En gruppe undersøger muligheden for at lave den lokale by bæredygtig inden for genbrug af affald.
- En gruppe undersøger muligheden for at lave den lokale by bæredygtig inden for husrenovering.
- En gruppe undersøger muligheden for at lave den lokale by bæredygtig inden for transportsektoren.
- Diskuter, hvilke områder af bæredygtighed der ikke er med.
- Innovation: Kom med begrundede forslag til, hvordan man kan lave bæredygtige tiltag i den lokale kommune.

Diskuter, hvorfor byer er en nøgle til at lave bæredygtig udvikling. Diskuter, hvordan bæredygtige byer kan fremme en form for bæredygtighed, men samtidig nedtone de to øvrige former for bæredygtighed.

DEL

Præsentér de bedste tiltag til en bæredygtig forbedring inden for energiforsyning, genbrug og affald, husrenovering samt i transportsektoren.

Diskuter hvor meget de forskellige forslag samlet vil betyde for at gøre den lokale by bæredygtig. Kom med eksempler på, hvordan bæredygtige byer fremmer én form for bæredygtighed, men samtidig nedtoner de to øvrige former for bæredygtighed.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene