Kategori
Tysk
Tid

Ca. 13 - 14 moduler á 95 minutter

Wiebke Petrowitz & Lone Holm, Kruses Gymnasium for Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra NCFF, Det Nationale Center for Fremmedsprog

Formål

Formålet med forløbet er at give elever indblik i de tyske institutioner og problematikker på ligestillingsområdet. Forløbet giver eleverne indsigt i unge tyskeres perspektiv på globale udfordringer for at opdage særlige ligheder, men måske også forskelle. Herigennem bevidstgøres de danske elever om, at der er handlingspotentiale, og at man gennem viden, redskaber og handling har mulighed for at skabe forandring.

Relation til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling 

Forløbet har fokus på Verdensmål 5 om ligestilling med fokus på Tyskland og unge tyskeres perspektiv på centrale ligestillingsudfordringer både i Tyskland og globalt.

Kompetencemål

Niveau: Tysk fortsætter B/A.

 

A-niveau

Gennem forløbet arbejder eleverne med at: 

  • forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier.
  • læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år.
  • udtrykke sig mundtligt på tysk om tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk.
  • anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier.
  • redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.
  • anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande.

 

Kernestof

B-niveau :

  • Aktuelle kultur- og samfundsforhold i Tyskland 
  • Et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og -genrer, som kan give eleverne en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland.
  • Anvendelse af ordforråd i forskellige kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

 

Materialer

Materialerne findes under sektioner 'Materialer til download' nederst på siden.

LÆR

I dette forløb arbejder eleverne med verdensmål 5 om ligestilling i Tyskland ud fra forskellige vinkler og materialer.
Omdrejningspunktet for forløbet er små videoer fra Tyskland med henholdsvis tyske elever samt Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt i Berlin.
Eleverne opnår gennem forløbet viden om historiske og aktuelle problemstillinger i forbindelse med ligestilling i Tyskland, og de opbygger ordforråd til at redegøre for og diskutere emnet.

GØR

Se vedlagte undervisningsmateriale samt modulplan. Som underviser kan man plukke i materiale og øvelser.

DEL

Forløbet afsluttes med et miniprojekt, hvor eleverne i grupper laver innovative produkter på baggrund af den erhvervede viden gennem forløbet eller ved en debat om ligestilling på deres egen skole ved brug af de erhvervede vendinger og chunks til at diskutere.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene