Forløbet omhandler EU's betydning for Spanien.
Kategori
Spansk
Tid

6 moduler à 90 min
+ skriftlige øvelser

Dette forløb er udarbejdet i efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Anja Naja Raahauge og Anya Wihlborg Petersen fra Svendborg Gymnasium.

Har modtaget tilskud fra Europanævnet.

Formål:
Forløbet omhandler EUs betydning for Spanien.

Udgangspunktet er den spanske forfatning, EU-traktaten og den Europæiske Sprogpagt. Derigennem får eleven kendskab til vigtigheden af at bevare Spaniens regionelle kulturer og sprogstammer.

Formålet er at fremme elevens viden om betydningen af sprog, samt viden om hvordan EU bidrager til lighed, demokrati og udvikling i Spanien. I den forbindelse lærer eleven om Spaniens autonomier, landets opbygning og udvikling. Endvidere får eleven indblik i, dels hvordan EU-medlemskabet konkret bidrager til at skabe fx en bæredygtig by, dels hvorfor spanierne generelt anses som værende pro-europæiske.

Med materialet er håbet, at eleven opnår en dybere forståelse for Spaniens, såvel som Europas regionale, sproglige og kulturelle forskelle, herunder hvad det betyder at tilhøre en minoritetskultur og at tale et minoritetssprog. I den proces er ønsket, at eleven undervejs reflekterer over sin egen identitet, kultur, sprogkundskaber og tilhørsforhold. Hvorfor er sprog nøglen til fremtidens Europa, hvis man skal sikre lighed, demokrati og udvikling?

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Faglige mål:
Eleven træner undervejs i forløbet eksamenslignende skriftlige opgavetyper, som imødekommer de følgende faglige mål for spansk A begyndersprog:
- udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
- analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige    sammenhænge
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
Materialet omhandler de følgende punkter af læreplanens kernestof:
- et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
- grundlæggende principper for sproget anvendelse og opbygning
- historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
- centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

Globale kompetencer Globale Gymnasier har udviklet “Det globale Kompetencehjul” som underinddeler de globale kompetencer i Global Faglighed, Interkulturel Dannelse, Kaosparathed og Horisont, hvilket gør arbejdet med kompetencerne mere konkret: - Horisont: At øge eleven forståelse af sig selv og evne til at se verden fra en anden synsvinkel - Global faglighed: At inddrage aktuelle problemstillinger og se disse i et større perspektiv

 

Forløb

LÆR

Forløbets materiale er opdelt i moduler. Hvert modul består af et tekststykke med dertilhørende opgaver. Materialet kan læses i den kronologiske rækkefølge og fungere som ét selvstændigt forløb. Det kan også læses som udvalgte moduler, der kobles på et eksisterende undervisningsforløb. Og det kan anvendes i samspil med andre fag, fx samfundsfag, historie, innovation og engelsk eller som en del af et større fagligt forløb om fx det moderne Spanien, EU, europæiske regioner og/eller bæredygtige, grønnere byer i Europa. 
Forløbet kan ligeledes anvendes, når man arbejder med FN verdensmålene: Mål 10, mål 11 og mål 16.
Materialet omhandler ”centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien”, hvilket er kernestof i læreplanen. Desuden trænes der undervejs eksamenslignende skriftlige opgavetyper.
Materialet kan læses i 2. g og 3. g.

GØR

Modulerne tidsramme er mellem 45 min. - 90 min. pr. modul alt efter elevens faglige niveau, arbejdstempo og hvorvidt læreren ønsker, at alle aktiviteter til hvert modul skal laves. Modul 2 ”La Unión Europea y Las lenguas habladas en España” kan nås på 45 min. Hvorimod modul 5 ”España, Pontevedra y la Unión Europa” kan ’stækkes ud’ til 3 moduler á 90 min. varighed eller mere, hvis alle aktiviteter udføres. Dvs. et modul kan flekses i tid, brede og dybde efter behov og ønske.

Det enkelte moduls indhold og tematik er angivet i modulets titel. Man kan enten vælge at følge den numeriske rækkefølge på de seks moduler, og lave alle modulerne, eller man kan udvælge ét modul, hvis man vil det. Meningen er, at både lærer og elev let skal kunne tilgå, downloade og anvende et moduls materiale uden at kende til dets emne og tematik i forvejen.

Modulerne og materialerne kan downloades her:

1a. La Constitución Española de 1978 
1b. OPG. La Constitución Española

2a. La Unión Europea y las lenguas habladas en España
2b. OPG. La Unión Europea y las lenguas habladas

3.   Den Europæiske Sprogpagt
4.   Entrevista con David Crystal 

5a. España, Pontevedra y la Unión Europea 
5b. OPG. España, Pontevedra y la Unión Europea

6a. El eurobarómetro confirma a España
6b. Gloserio – el eurobarómetro
 

DEL

Modulernes ”Debate”- opgaver er mundtlige diskussionsopgaver i grupper på klassen. Alternativt kan eleven også udarbejde en film eller et blogindlæg i forbindelse med et modul. Det kan fx gøres i:

  • Modul 1 ”La Constitución Española de 1978”, opgave G, hvor eleven skriver et blogopslag om vigtigheden i at kunne tale flere sprog.
  • Modul 4: “Entrevista con David Crystal”, hvor eleven forholder sig til sprogs betydning for identitet og identitetsdannelse.
  • Modul 5: ”España, Pontevedra y la Union Europea”, opgave A: Debate, hvor eleven skal ytre sig om ”multilingüismo”.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene