Gennem tre historiske nedslag fokuserer dette forløb på slaveri gennem tiden.
Kategori
Historie
Tid

9 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Sarah Louise Bue Lund, Kalundborg Gymnasium.

Formål:
Gennem tre fnedslag på slaveri gennem tiden har forløbet fokus på at videreudvikle elevernes historiske viden og stimulere deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse for den komplekse verden, de lever i.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst
Delmål 8.7: Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde.

Kernestof og centrale begreber:
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- Globalisering
- Historiebrug og -formidling
- Historiefaglige teorier og metoder.

Materialer:
Det meste af materialet findes i forskellige historiske grundbøger. Det er muligt at finde tilsvarende materiale i lignende grundbøger.
- Peter Frederiksen et al.: Grundbog til historie. Fra Oldtid til Enevældens Tidsalder. Systime,
- ”Tacitus om drabet på Pedanius Secundus” og ”Cato om en godsejers opgaver” fra Carl Johan Bryld: Verden før 1914, Systime iBog.
- Filmen om slaver: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=264
- Fokus 2, Fra Oplysningstid til Imperialisme, Gyldendal, 2012.
- Steve McQueen (instr.): 12 Years A Slave, 2013. Kan bl.a. findes på Filmstriben.
- Johnny Thiedecke: Slaveri fra Oldtid til Nutid. Pantheon, 2012.
- Om verdensmål 8: https://www.verdensmaalene.dk/maal/8

Hele forløbet ligger på 2030-skolers hjemmeside: http://2030skoler.dk/wp-content/uploads/2020/05/Kalundborg-Gym-Slaveri-g...

 

Forløb

LÆR

Dette forløb forholder sig tematisk til emnet slaveri gennem tre historiske nedslag. Først arbejdes der med slaveri i Romerriget, dernæst den transatlantiske slavehandel og den nordamerikanske plantagedrift og til sidst moderne slaveri i forskellige former. På denne måde får eleverne viden om to forskellige historiske perioder og bliver trænet i at perspektivere til nutiden. Eleverne får samtidig viden om verdensmål 8 og målets relevans og aktualitet i et globalt perspektiv.

Igennem hele forløbet er der fokus på det basale kildearbejde og træning af bevidsthed om forskellen på de tre taksonomiske niveauer, hvorfor forløbet egner sig bedst til de første år i gymnasiet. Forløbet kan bruges til at dække den del af kernestoffet, som har hovedvægt på tiden før år 500.

GØR

1. Romerrigets samfund
- Begynd med en fælles snak i klassen: Er der nogen, der har set ruiner eller andre levn fra Romerriget? Hvor/hvad? Kig på et kort over Romerriget og tal om, hvor stort det var. Hvordan rejste man rundt? Hvordan blev informationer spredt?
- Læreren holder et kort oplæg om Romerriget baseret på s. 75-80 i Grundbog til historie.
- Eleverne arbejder i par med spørgsmål til s. 80-86 i Grundbog til historie (Bilag 1).
- Eleverne skriver svar på tavlen, og læreren samler op.
- Eleverne udarbejder en tidslinje over Romerriget.

MATERIALE:
- Peter Frederiksen et al.: Grundbog til historie. Fra Oldtid til Enevældens Tidsalder. Systime, 2008. S. 75-86.
- Arbejdsspørgsmål i bilag 1 - vedhæftet.

2. Slaveri i Romerriget
- Vi ser filmen om slaver, og eleverne svarer på spørgsmål imens (Bilag 2).
- Opsamling på filmen.
- Klassen deles i to, og hver halvdel arbejder med hver sin kilde. De besvarer arbejdsspørgsmålene. (Bilag 3 og 4).
- Eleverne fremlægger over for hinanden i matrixpar.
- Fælles opsamling i klassen med særligt fokus på, hvordan synet på slaver var.

MATERIALE
- Som lektie læser eleverne kilderne ”Tacitus om drabet på Pedanius Secundus” og ”Cato om en godsejers opgaver” fra Carl Johan Bryld: Verden før 1914, Systime iBog.
- Filmen om slaver: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=264

- Arbejdsspørgsmål i bilag 2-4.

3. Gladiatorer
- Vi ser filmen om gladiatorkampe og snakker efterfølgende om spørgsmålene til filmen (Bilag 5).
- Vi læser ”Seneca om gladiatorkampe” sammen og taler om, indhold, afsender, tendens og kontekst.
- Vi ser på billeder af Colosseum. Hvem har været her? Lad eleverne fortælle eller undersøge.

MATERIALE:
- ”Seneca om gladiatorkampe” fra Carl Johan Bryld: Verden før 1914, Systime iBog.
- Arbejdsspørgsmål i bilag 5.

4. Den transatlantiske slavehandel og de amerikanske slaver
- Læreroplæg om den transatlantiske slavehandel mm.
- Vi ser filmen 12 Years A Slave.

MATERIALE:
- Eleverne læser om slaveriet i Nordamerika på s. 17-21 i Adriansen et al.: Fokus 2, Fra Oplysningstid til Imperialisme, Gyldendal, 2012.
- Steve McQueen (instr.): 12 Years A Slave, 2013. Kan bl.a. findes på Filmstriben.

5. Film som historiske kilder
- Elever arbejder i grupper med spørgsmål til filmen (Bilag 6).
- Der samles op med en fælles diskussion af fiktionsfilm som historiske kilder – hvordan kan de bruges?

MATERIALE:
- Eleverne læser artikel som lektie: https://www.kristeligtdagblad.dk/udland/den-virkeligehistorie-om-slaven-...
- Arbejdsspørgsmål i bilag 6.

6. Projektarbejde om moderne slaveri
- Eleverne arbejder selvstændigt med gruppeprojekter. Fokus på forskellige taksonomiske niveauer.
- Klassen deles i 5 grupper, og hver gruppe arbejder med hver sin kilde (tekst 94, 95, 96, 97 og 98 i Thiedecke). Alle arbejder med følgende spørgsmål til materialet:
Hvad er moderne slaveri?
- Redegør for de forskellige former for slaveri i dag og deres omfang. (Her skal de bruge teksterne fra lektien).
- Analyser kilden. Brug relevante kildekritiske spørgsmål og slut af med at overveje kildens brugbarhed i forhold til at kunne svare på problemstillingen.

Produktkrav: 5-7 minutters fremlæggelse, som støttes op af noget visuelt, fx prezi, powerpoint, planche.

MATERIALE:
- S. 163-173 i Johnny Thiedecke: Slaveri fra Oldtid til Nutid. Pantheon, 2012.

7. Opsamling på forløbet – komparativ analyse
- Eleverne arbejder sammen i par om en komparativ analyse (Bilag 7) af slaveri gennem tiden.
- I nye par fremlægger de deres analyser og diskuterer spørgsmålet: Giver det overhovedet mening at snakke om slaveri som et ensartet fænomen gennem historien?
- Dernæst deles klassen i to dele. Vi skal diskutere spørgsmålene: Hvorfor er slaveri ikke fuldstændigt afskaffet i dag? Hvorfor indgår det f.eks. i et af FN’s verdensmål? Har vi ikke lært noget af historien? Den ene halvdel af klassen forbereder argumenter for, at vi har lært noget af historien, mens den anden halvdel af klassen argumenterer imod.

MATERIALE:
- Læs om verdensmål nr. 8: https://www.verdensmaalene.dk/maal/8.
- Skema til komparativ analyse i bilag 7.

DEL

Efter de fleste opgaver deler eleverne deres besvarelser med resten af klassen. Andre øvelser afsluttes med, at elevernes laver en fremlæggelse understøttet af f.eks. en power point-præsentation.
 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene