I dette forløb får eleverne indsigt i udfordringer og mulige løsninger i forbindelse med skrald og affald. Desuden trænes ordforråd knyttet til skrald og genbrug.
Kategori
Fransk
Tid

2 moduler à 95 min

Udarbejdet marts 2021 af Claus Bentzen, Nærum Gymnasium

Formål:
At give eleverne indsigt i de udfordringer og mulige løsninger, der er forbundet med skrald og affald.
At træne ordforråd knyttet til skrald og genbrug.
At kunne forklare hvordan et udvalgt materiale kan genanvendes og få indsigt i, hvor meget skrald de selv genererer i løbet af en dag.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats

Faglige mål:
Fransk begynder A og Fransk fortsætter B
- forstå hovedpunkterne, når der tales fransk om kendte og almene emner, formidlet gennem forskellige medier
- deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte og almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger
- perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold

Kernestof:
Fransk begynder A og Fransk fortsætter B
- et alment ordforråd og idiomatik til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
- de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation, receptivt såvel som produktivt
- historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
- centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere andre frankofone områder

Materiale:
Artikel, videoer samt øvelser samlet i det tilhørende worddokument.

Supplerende materiale
En tidligere eksamensopgave om Zéro déchet kan med fordel knyttes til forløbet som en skriftlig aflevering.
Opgaven kan findes på https://www.prøvebanken.dk (FRB A, gammel ordning, 29. maj 2019).

 

Øvelse

LÆR

  1. Eleverne læser om verdensmål nr. 12 consommation et production durable her.
  2. Eleverne læser artiklen om lossepladsen Mbeubeuss i Senegal (se quizlet her for ordforrådstræning til artiklen) og arbejder med øvelserne til artiklen.
  3. Eleverne ser en reportage (videoklip) fra lossepladsen her, hvor også den effekt, lossepladsen har på det nærliggende miljø, behandles
  4. Eleverne ser, lytter og studerer teksterne til en musikvideo optaget på lossepladsen af den franske sangerinde Suzane.

 

GØR

Eleverne arbejder først på en kort mundtlig præsentation i grupper af 3-4 elever, om hvordan et specifikt materiale kan genanvendes. De inddrager også, hvad de selv gør i dagligdagen ift. genbrug og affaldssortering.
Dernæst indsamler de deres eget affald fra en hel dag og præsenterer affaldet i en kort lille video.

DEL

Den første mundtlige præsentation kan med fordel præsenteres i matrixgrupper. Videopræsentationerne kan både ses som stationsøvelser eller udstilles på skolen/gymnasiet.  

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene