Kategori
Fransk
Tid

13-14 moduler à 90-100 min, men man kan fint nøjes med at plukke dele af forløbet.

Merete Bagger Madsen & Claus Bentzen, Nærum Gymnasium for Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra NCFF, Det Nationale Center for Fremmedsprog

Formål

 • Kort at præsentere FN’s verdensmål 5 om ligestilling mellem køn.
 • At opnå viden om ligestilling mellem køn i Frankrig, med særligt fokus på: franske gymnasielevers syn på ligestilling mellem køn, kønnenes rolle på arbejdsmarkedet, i lederstillinger og i nøglepositioner, kønsstereotyper, fx i fbm. kunstig intelligens, det franske sprog og køn.
 • At træne ordforråd knyttet til arbejdet med ligestilling mellem køn.
 • At træne sproglige kompetencer og samtalekompetencer. 
 • At træne elevernes karrierekompetencer og innovative kompetencer.
 • At reflektere over ligestilling mellem køn, også i et interkulturelt perspektiv.

Materialet er udviklet i samarbejde med spansk- og tyskfaget og kan oplagt bruges på tværs af de tre fag. Fx kan man plukke afsnit ud og bruge dem på en tværfaglig sprogdag.

Relation til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling 

Verdensmål 5, L'égalité entre les sexes (Ligestilling mellem kønnene).

Kompetencemål

Fransk begynder A (2g-3g) og Fransk fortsætter B og A. Opgaver markeret med * er tiltænkt 3g.

Kernestof of faglige mål

 • Forstå hovedpunkterne, når der kommunikeres på fransk om kendte og almene emner, formidlet gennem forskellige medier
 • Læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster
 • Analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
 • Perspektivere den erhvervede viden om franske kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold.
 • Et alment ordforråd og idiomatik til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på det studerede emne (ligestilling mellem køn)
 • De grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation, receptivt såvel som produktivt (mange opgaver med lyd)
 • Deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger
 • Aktuelle historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Frankrig
 • Interkulturel kommunikativ kompetence
 • Karrierelæring og karrierekompetencer
 • Innovative kompetencer

Materialer

LÆR

I forløbet præsenteres eleverne for FN’s verdensmål 5 ”L’égalité entre les sexes”, først kort i et bredt internationalt perspektiv og derefter med fokus på franske samfundsforhold.

I arbejdet med korte interviewfilm med franske gymnasieelever er der fokus på de unges opfattelse af ligestilling, både i fht. deres eget liv og i fht. det franske samfund. 

Der fokuseres desuden på kønnenes rolle på arbejdsmarkedet, herunder kvinder i lederstillinger og på nøgleposter. Særligt denne del af materialet tager udgangspunkt i det faglige mål om karrierelæring.

En væsentlig del af materialet tager afsæt i et aktuelt interview med Natacha Quester-Séméon, som er directrice générale i den kendte bevægelse #JamaisSansElles. Her lærer eleverne både om bevægelsens målsætninger, opståen, forbindelse til dansk politik og om dens slagkraftige kampagne, der handler om kunstig intelligens og kønsstereotyper. 

Kompendiet indeholder også et kapitel om fransk sprog og køn med titlen ”La langue française, est-elle sexiste?”. 

Det afsluttes med et gruppeprojekt (jf. nedenfor).

Se indholdsfortegnelsen i kompendiet for at få et godt overblik over forløbets indhold.

GØR

Øvelserne i det vedhæftede kompendium lægger både op til individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og projektarbejde.
Der arbejdes med mange ordforrådsøvelser, fx i form af quizlet, ordkort og en række opgavetyper, som eleverne møder i eksamensopgavernes delprøve 1.
De grammatiske opgaver, der er knyttet til materialet, har fokus på imperativ, nægtelser og adjektiv/adverbium.
Med mange videoer lægges der op til lytteøvelser og udtaletræning. Der er desuden mange samtaleøvelser. En af videoerne lægger op til, at de danske elever skal arbejde interaktivt og kommunikere mundtligt med en ung franskmand om ligestilling ud fra et personligt perspektiv, bl.a. i form af en mundtlig aflevering.
Der arbejdes med tekstlæsning og -forståelse, både i form af læsning af artikeluddrag og skriftlige interviewuddrag.
Eleverne arbejder kreativt og innovativt, fx i forbindelse med rollespil og en egen undersøgelse om ”des métiers masculinisés et féminisés” på tværs af generationer, og ikke mindst i forbindelse med det afsluttende gruppeprojekt (se nedenfor).
Endelig gives der forslag til to autentiske eksamensopgaver (3g begynder A), som eleverne kan lave som et led i forløbet.

DEL

Ud over de mundtlige og skriftlige afleveringer, som er nævnt ovenfor, præsenterer eleverne undervejs i forløbet deres arbejde og undersøgelser ved matrixgruppefremlæggelser og ved fremlæggelser i klassen.
I fællesskab laver de også deres egen enkle, overkommelige samfundsfaglige og sociologiske undersøgelse.
Afslutningsvis laves et innovativt gruppeprojekt, hvor alle grupper skal formidle en problematik og/eller komme med løsningsforslag til at styrke ligestillingen mellem køn, fx i form af en kampagnevideo, en sang/rap, udarbejdelsen af et charter m.m. Projektet skal præsenteres for klassen og kan oplagt også formidles til en samarbejdsklasse eller til resten af skolens franskklasser, digitalt og/eller på skolen.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene