fbpx Levende Grønland 3: Magt til at forandre | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
I dette forløb skal eleverne arbejde med begrebet "magt", som et helt centralt begreb til at forstå, hvorfor et samfund udvikler sig i en bestemt retning.
Kategori
Samfundsfag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs. © Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med begrebet "magt", som et helt centralt begreb til at forstå, hvorfor et samfund udvikler sig i en bestemt retning. Eleverne skal arbejde med tre dokumentarfilm om Grønland og undersøge, hvilke aktører i samfundet der skaber udvikling, hvilken magt de har, og hvordan de bruger den.

Dette forløb bidrager sammen med to andre forløb til samfundsfag med materiale og film om Grønland under teamerne "socialisering og ulighed" og "national identitet". Desuden er der udviklet materiale til dansk, historie, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:

Sociologi
- identitetsdannelse og socialisering
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Politik
- magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet "Magt til at forandre"

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder- se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø - se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

Forløb

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet "Magt til at forandre": https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/.

2: Lad eleverne se filmklippene, musikcover og sangtekster, der indgår i de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. Eleverne kan se dem individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Musikkens budskab
1. Se klippet under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
2. Diskuter, hvor bevidst "Sumés" forsanger, Malik Høegh, er om ønsket om at bruge musikken som et middel til at skabe forandring?
3. Hvilke(n) type(r) magt udøver "Sumé"?

Opgave 2: "Sumés" fans
1. Se klip 1-5 med "Sumés" fans, der beskriver mødet med "Sumés" musik under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
2. Diskuter, hvordan musikken påvirkede bandets fans.
3. Hvordan tror I, at musikken ændrede bandets fans syn på Grønland, grønlænderne og forholdet til Danmark?
4. Diskuter musikkens mobiliseringspotentiale ud fra disse fans fortællinger.
5. Se de to sidste klip under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
6. Diskuter, hvorfor der var forskel på koncertgæsternes opførsel i henholdsvis Danmark og Grønland?

Opgave 3: Sangtekster
1. Læs teksterne til de tre "Sumé"-sange:
- "Takornataq" (den fremmede): https://www.levendegronland.dk/media/1230/takornartaq-sangtekst-sum%C3%A...
- "Inuit Nunaat" (menneskenes lande): https://www.levendegronland.dk/media/1250/inuit-nunaat-sangtekst-sum%C3%...
- "Nunaqarfiit Nappaqqillugit" (genrejs bygderne): https://www.levendegronland.dk/media/1261/nunaqarfiit-nappaqqillugit-san...
Kig også på Tidslinjen over Grønlands historie: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/.
2. En social bevægelse har brug for et fælles problem eller uretfærdighed, som bevægelsen ønsker at forandre:
- Hvilke samfundsmæssige problemer beskriver sangteksterne?
- Hvilket billede af forholdet mellem Danmark og Grønland tegner sangteksterne?
- Hvilke samfundsmæssige forandringer ønsker "Sumé" ifølge de tre sange, og hvordan skal disse forandringer ske?
- Hvilken form for magt udøver "Sumé" gennem sine sangtekster?

Opgave 4: Coverbilleder
På coveret af "Sumés" første plade ser man et træsnit af en grønlænder, der har skudt en viking, og nu løfter hans afrevne arm i triumf (det første cover under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
Billedet stammer fra en bog af H.J. Rink fra 1866, der var en samling af grønlandske sagn og fortællinger. Træsnittet er lavet af Grønlands første billedkunstner Aron fra Kangeq og forestiller Kaissape, der netop har skudt vikingen, Ungortok.
1. Hvilket budskab tror I, at Aron fra Kangeq har haft med billedet?
2. Hvorfor tror I, at "Sumé" vælger at bruge netop dette billede på deres cover?
3. I filmen bemærker en fan af "Sumé": ”Tænk, at de tør at udgive sådan en plade! Det var fascinerende pludselig at se en grønlænder have forfulgt og dræbt en nordbo (viking, red).” Hvilke følelser tror I, at billedet vækker i denne fan?
4. "Sumés" producer, Karsten Sommer, siger i filmen: ”Der skal jo nok have været nogle enkelte, der syntes, at det var lidt for revolutionært og ikke har kunnet lide coveret, men jeg tror, at alle overgav sig.” Hvordan kan coverbilledet opfattes som værende revolutionært?
5. Sammenlign "Sumés" første cover med coverbilledet på deres andet album, "Inuit Nunaat" (Menneskenes land), som er tegnet af Aka Høegh (under opgave 4): https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
6. Hvordan adskiller dette coverbillede sig fra det første? Undersøg, hvem kunstneren er. Hvilket budskab tror I, at "Sumé" havde med valget af dette billede?

Opgave 5: Politisk bevægelse
1. Se klippet under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
2. Hvordan brugte den politiske bevægelse Aasivik (som Aqqaluk Lynge var medstifter af) "Sumés" sange?
3. Diskuter, hvorvidt "Sumés" musik havde haft samme politiske gennemslagskraft, hvis ikke Aasivik havde brugt sangene og koncerterne til at fremføre deres politiske budskaber? Hvorfor/hvorfor ikke?.

Opgave 6: Sumés musik i dag
1. Se klippene hvor filmens instruktør, Inuk Silis Høegh, "Sumé"-fan, Aviâja E. Lynge, "Sumés" forsanger, Malik Høegh, og politiker Aqqaluk Lynge fortæller om "Sumés" betydning i dag (under opgave 6): https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
2. Diskuter, hvorfor Inuk Silis Høegh har valgt at give filmen undertitlen: “Lyden af en revolution”?
3. Diskuter, hvilke samfundsmæssige forandringer "Sumé" været med til at skabe, som stadig kan ses i dag.
4. Hvorfor mener instruktøren og flere af de interviewede, at musikkens budskaber stadig er aktuelle?
5. Læs Lars-Emil Johansens anmeldelse af filmen: https://www.levendegronland.dk/media/1076/et-vaarbrud-kan-ikke-stoppes-a.... Undersøg hvem Lars-Emil Johansen er.
6. Diskuter, hvad Lars-Emil Johansen mener, når han skriver: “Det er på tide at vække vort folk igen”?
7. Hvad tror I, at filmen om "Sumé" har betydet for den politiske dagsorden i Grønland i dag?

Opgave 7: Grønland i dag
1. I dag har Grønland selvstyre. Undersøg, hvad det vil sige.
2. Hvilke grønlandske sagsområder administreres stadig af Danmark?
3. Undersøg det økonomiske forhold mellem Danmark og Grønland.
4. Diskuter, hvad der skal til for at Grønland kan blive selvstændigt?

Opgave 8: Praktisk øvelse: Musik og forandring
1. Optag en film, hvor I spørger andre unge, hvilken musik de hører.
2. Spørg dem, om de hører de nutidige bands, der ligesom "Sumé" har et politisk budskab og et ønske om forandring.
3. Lytter de til teksterne? Er de inspireret af sangenes budskaber?
4. Vis jeres film for hinanden.
5. Diskuter i klassen, om musik er noget, der kan samle jer som generation i et fælles ønske om forandring. Hvorfor/hvorfor ikke? Er der et band, som flere af jer er inspireret af?

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Interview med instruktør, Lasse Lau
1. Se interviewet med "Lykkelænders" instruktør, Lasse Lau, samt klippet fra filmen: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
2. Diskuter med udgangspunkt i begrebet "diskursiv magt" mediernes betydning for, hvordan grønlændere opfattes i Danmark: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/.
3. Filmen "Lykkelænder" udstiller udbredte fordomme om grønlændere. Diskuter sammenhængen mellem fordomme og begrebet “diskursiv magt”.
4. Hvordan ønsker instruktøren at udøve magt?

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Alcoa
Se de to klip under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
1. Undersøg, hvor stort Grønlands samlede bruttonationalprodukt er og sammenlign det med den bebudede investering fra Alcoa på 27 mia. kr.
2. Diskuter Alcoas magt i Grønland. Hvilke(n) form(er) for magt er der tale om? Se oversigten over magtformer her: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/.
3. Diskuter, hvad det vil betyde for beboernes handlemuligheder, hvis Alcoa placerer et aluminiumssmelteværk i Maniitsoq?
4. Diskuter, hvordan udviklingen i verdensøkonomien påvirker hverdagen for indbyggerne i Maniitsoq.
5. Hvilke(n) form(er) for magt er der tale om?
6. Diskuter, med udgangspunkt i begreberne direkte magt og strukturel magt, om Alcoa kunne have gjort mere for at hjælpe beboerne i Maniitsoq.

Opgave 2: Handlemuligheder
1. Se de to første klip under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
2. Forklar, hvad det er for nogle strukturer i det grønlandske samfund, der sætter nogle rammer og begrænsninger for beboerne i Maniitsoq. 3. Se klip nr. 3 under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/magt-til-at-forandre/opgav....
4. Beskriv, hvilke handlemuligheder Peter har for at skabe en tilværelse for sig selv i Maniitsoq.
5. Diskuter, hvorfor Peter tilsyneladende har færre strukturelle begrænsninger end de fleste af Maniitsoqs beboere?

Opgave 3: Fakta
Tip: Kig her: https://sunngu.gl/da.
1. Undersøg, hvor mange gymnasiale uddannelser, der i Grønland. I hvilke byer ligger de?
2. Hvilke uddannelser kan man tage i Maniitsoq?
3. Hvor høj er arbejdsløsheden i Maniitsoq? Er den højere eller lavere end Grønlands landsgennemsnit?
4. Undersøg hvilke fagområder, der er flest der arbejder indenfor i Grønland.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene