Gennem analyse af små filmklip skal eleverne arbejde med dramaturgi, præmis, plot og fortællemodeller.
Kategori
Mediefag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

 

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med dramaturgi. Gennem analyse af små filmklip skal eleverne undersøge filmenes præmis, plot og fortællemodeller.

Dette forløb bidrager sammen med fire andre forløb til mediefag med materiale og film om Grønland under teamerne "dokumentargenren", "filmiske virkemidler", "musik i film" og "målgrupper". Der er desuden udviklet materiale til dansk, historie, samfundsfag, musik og design, hvilket giver mulighed for inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- filmiske og dramaturgiske virkemidler
- grundlæggende træk ved fakta og fiktion samt blandinger mellem disse former, hvor eksempler fra de seneste fem år indgår
- centrale genrer, medier og medieplatforme
- distributionskanaler og delingsværktøjer

Faglige mål:
- anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier
- redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former
- identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnit om dramaturgi

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - filmen kan ses på Filmcentralen
- Lykkelænder - filmen kan ses på Filmcentralen
- Håbets Ø - filmen kan ses på Filmcentralen

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

FORLØB

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om "Dramaturgi": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/

2: Lad eleverne se filmklippene, trailere og plakater fra de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. De kan arbejde med materialet individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser og besvarelser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Næranalyse
1. Se hele filmen på Filmcentralen: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/sume-lyden-af-en-revolution.
2. Klassen inddeles i grupper, der hver får ansvar for en del af filmen. Hver gruppe skal lave en oversigt over sekvenserne og scenerne i filmen. Til sidst sættes gruppernes svar sammen i et fælles dokument for hele filmen.
Brug dette svarark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
Brug teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/.
3. Tag udgangspunkt i teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/, og diskuter:
- Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
- Hvad er filmens væsentligste temaer? Og hovedtema?
- Brug filmens plot og temaer til at give et bud på dens præmis.
- Overvej hvilken model, der kan bruges til at analysere filmens dramaturgi.
- Gennemgå i fællesskab modellens faser punkt for punkt i forhold til handlingen i filmen. Find ud af, hvilke dele af handlingen, der passer til hvilken fase i modellen.
- Når I lavet en shot-to-shot analyse på en scene fra filmen, så skal I diskutere, hvordan brugen af virkemidler i denne scene påvirker seerens opfattelse af hændelserne i fortællingen.

Opgave 2: National fremstilling
Løs denne opgave individuelt. Brug teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/.
1. Se filmcitatet under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/opgaver-til-sum%C3....
2. Karakteriser miljøet, som vises i dette citat.
3. Hvilke filmiske virkemidler er der gjort brug af?
4. Hvordan passer billeder og tekst sammen?
5. Hvor sker skiftet fra fortid til nutid?
6. Hvilke nationalmarkører viser, at miljøet er grønlandsk?
7. Hvilken fremstilling af Grønland er filmcitatet udtryk for?
8. Hvis du har set hele filmen: Hvilket billede synes I filmen i sin helhed tegner af Grønland?
9. Find en makker, og sammenlign og diskuter jeres svar.

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Lav jeres egen film på max 1 minut, som karakteriserer det land, I lever i. Film det med en mobiltelefon i et onetake. Overvej nøje, hvilke nationalmarkører I vil vælge ud for at vise et portræt af jeres land, som I ser det.
2. Se filmene på klassen, og diskuter hvilke nationalmarkører, der er til stede i jeres film.

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Næranalyse
1. Se hele filmen på Filmcentralen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/lykkelaender.
2. Klassens inddeles i grupper, der hver får ansvar for en del af filmen. Hver gruppe skal lave en oversigt over sekvenserne og scenerne i filmen. Til sidst sættes gruppernes svar sammen i et fælles dokument for hele filmen. Brug dette svarark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
3. Tag udgangspunkt i teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/ og diskuter:
- Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
- Hvad er filmens væsentligste temaer? Og hovedtema?
- Brug filmens plot og temaer til at give et bud på dens præmis.
- Overvej, hvilken model der kan bruges til at analysere filmens dramaturgi.
- Gennemgå i fællesskab modellens faser punkt for punkt i forhold til handlingen i filmen. Find ud af, hvilke dele af handlingen der passer til hvilken fase i modellen.
- Når I har lavet en shot-to-shot analyse på en scene fra filmen, så skal I diskutere, hvordan brugen af virkemidler i denne scene påvirker seerens opfattelse af hændelserne i fortællingen.

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Gå sammen i grupper (ca. 4) og lav jeres egen film, der ligesom "Lykkelænder" viser nogle af de fordomme og stereotype forestillinger, som folk har om jeres land. Få jeres lærer til at definere de tekniske krav, som jeres film skal leve op til.
I skal bygge jeres film op omkring et eller flere iscenesatte tableauer, der vender nogle af forestillingerne på hovedet.
2. Se filmene på klassen, og diskuter, om det er lykkes filmproducenterne at aflive nogle af jeres fordomme.

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Næranalyse
1. Se hele filmen på Filmcentralen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/habets-o.
2. Klassen inddeles i grupper, der hver får ansvaret for en del af filmen. Hver gruppe skal lave en oversigt over sekvenserne og scenerne i filmen. Til sidst sættes gruppernes svar sammen i et fælles dokument for hele filmen. Brug dette svarark: https://www.levendegronland.dk/media/1259/sekvensoversigt_levende-groenl....
3. Tag udgangspunkt i teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/ og diskutér:
- Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
- Hvad er filmens væsentligste temaer? Og hovedtema?
- Brug filmens plot og temaer til at give et bud på dens præmis.
- Overvej hvilken model, der kan bruges til at analysere filmens dramaturgi.
- Gennemgå i fællesskab modellens faser punkt for punkt i forhold til handlingen i filmen. Find ud af, hvilke dele af handlingen, der passer til hvilken fase i modellen.
- Har I lavet en shot-to-shot analyse på en scene fra filmen - så diskuter, hvordan brugen af virkemidler i denne scene påvirker seerens opfattelse af hændelserne i fortællingen.

Opgave 2: National fremstilling
Løs denne opgave individuelt. Brug teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/.
1. Se de to filmcitater under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dramaturgi/opgaver-til-haabet....
2. Karakteriser miljøerne, som vises i disse citater.
3. Hvilke nationalmarkører viser, at miljøet er grønlandsk?
4. Beskriv forskellen på de to citater. Hvad tror I, at forskellen skal signalere?
5. Hvis du har set hele filmen: Hvilket billede synes du, at filmen i sin helhed tegner af Grønland?
6. Find en makker, og sammenlign og diskuter jeres svar.

Opgave 3: Praktisk øvelse
1. Gå sammen i makkerpar og lav jeres egen film på max 1 minut, som karakteriserer det land, I lever i. Film det med en mobiltelefon i et onetake.
2. Overvej nøje, hvilke nationalmarkører I vil vælge ud for at vise et portræt af jeres land, som I ser det.
3. Se filmene på klassen, og overvej hvilke nationalmarkører, der er til stede i jeres individuelle film..

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver videobesvarelser med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en youtube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende. De små elevfilm vises for hele klasse eller vises i grupper.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene