fbpx Levende Grønland 2: National identitet (samfundsfag) | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Under temaet "national identitet" skal eleverne, med afsæt i tre dokumentarfilm om Grønland, undersøge forskelle og ligheder mellem os som mennesker.
Kategori
Samfundsfag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs. © Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
Under temaet "national identitet" skal eleverne, med afsæt i tre dokumentarfilm om Grønland, undersøge forskelle og ligheder mellem os som mennesker, filmenes repræsentationer af det kulturelle fællesskab samt diskutere, hvordan dokumentarfilmene fremstiller fordomme og stereotyper.

Dette forløb bidrager sammen med to andre forløb til samfundsfag med materiale og film om Grønland under teamerne "socialisering og ulighed" og "national identitet". Der er desuden udviklet materiale til dansk, historie, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
Sociologi
- identitetsdannelse og socialisering
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Politik
- magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om national identitet

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder- se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø - se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

Forløb

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om national identitet: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/.

2: Lad eleverne se film og filmklip, der indgår i de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. Eleverne kan se dem individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Sangtekst
1. Læs teksten til "Sumés" sang "Pivfît Nutât" (Nye Tider): https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Hvordan er sangen udtryk for nationalisme?
3. Hvordan kommer forestillingen om ‘os og dem’ til udtryk i sangteksten?
4. Hvem er ’jeg’, ’de’, ’du’ og ’vi’ i sangen?

Opgave 2: Interview med forsanger Malik Høegh
1. Se klippene fra DR’s interview med "Sumés" forsanger, Malik Høegh, fra DR’s musikprogram, "Musikhjørnet" i 1976 (under opgave 2): https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Er Malik Høeghs udtalelser udtryk for en beskrivende eller dynamisk kulturopfattelse eller begge dele? Inddrag afsnittet om national identitet i besvarelsen: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/.
3. Kan I finde eksempler på brug af "os" og "dem" i interviewet?
4. Hvad er, ifølge Malik Høegh, kendetegnende for den grønlandske kultur, og hvordan beskriver han den danske kultur som en modsætning til den grønlandske?
5. Hvilken politisk ideologi ligger til grund for denne forståelse?

Opgave 3: Os og dem
1. Se klippet under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Hvilken betydning har det ifølge Sakiu Nielsen haft, at "Sumés" medlemmer flyttede til Danmark?
3. Diskuter, hvorfor man bliver mere bevidst om sin egen kultur, når man rejser ud? Kender I det fra jer selv?

Opgave 4: Sproget
1. "Sumé" var det første grønlandske rockband, der indspillede sange på grønlandsk. Se klippet under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Hvordan hænger et lands sprog sammen med den nationale identitetsfølelse?
3. Diskuter, det var så vigtigt for forsanger, Malik Høegh, at skrive teksterne på grønlandsk?
4. Hvordan var forholdet mellem de to sprog, dansk og grønlandsk, i Grønland i 1970’erne ifølge filmen? Hvordan tror I, at det er i dag?
5. Diskuter, hvorvidt Malik Høegh gør brug af en tilvalgsstrategi eller en stamtavlestrategi i sin argumentation for sprogets betydning? Inddrag afsnittet om national identitet i besvarelsen: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/.
6. Søg på nettet efter grønlandske bands i dag. Hvilke sprog synger de på?
7. Læs artiklen: Kolonitidens sprogspøgelser får nyt liv i Grønland af Naimah Hussain: https://www.information.dk/udland/2013/02/kolonitidens-sprogspoegelser-f....
8. Diskuter sprogets betydning for den nationale identitet i nutidens Grønland. Bring gerne begreberne stamtavlestrategi og tilvalgsstrategi i spil.

Opgave 5: Syn på hinanden
1. Hvordan fremstilles henholdsvis danskere og grønlændere af de forskellige interviewpersoner i klippet? (under opgave 5): https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Vil I beskrive de forskellige interviewpersoners kulturbegreb som en stamtavlestrategi eller en tilvalgsstrategi? Inddrag afsnittet om national identitet i besvarelsen: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/.
3. Hvordan karakteriserer de personer, der bliver interviewet, indirekte deres egen nationale kultur ved at tale om de andres?
4. Hvordan kan de siges at afspejle den tid, som de er fra (1970’erne)? Ville svaret på spørgsmålet lyde anderledes i dag? Hvordan tror I, at det ville lyde?

Opgave 6: Hjemmestyret og selvstændighed
"Sumés" mest fremtrædende medlemmer, Malik Høegh og Per Berthelsen, havde ikke samme holdning til, hvorvidt Grønland skulle være selvstændighed eller ej – og det var én af grundene til, at bandet gik i opløsning.
1. Se de tre første klip under opgave 6: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Beskriv Malik og Pers forskellige syn på selvstændighed.
3. Hvordan er deres opfattelse af forholdet mellem nation og nationalstat hver især?
På Grundlovsdag 1973 samledes unge grønlændere i København til demonstration på Kultorvet i København. "Sumé" spillede koncert, og to grønlandske politikere holdt tale, Aqqaluk Lynge og Lars-Emil Johansen.
4. Undersøg, hvem de to personer, der holder tale, er.
5. Kig på bannerne. Hvilke politiske budskaber havde demonstranterne? Ønskede de en grønlandsk nation eller en grønlandsk nationalstat? Se billedet under opgave 6: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
6. Diskuter, hvordan "Sumés" musik hang sammen med det politiske ønske om selvstændighed? Hvad tror I kom først - udsprang "Sumés" musik af et ønske om større grønlandsk selvbestemmelse, eller udsprang dette politiske ønske af "Sumés" musik?
7. Diskuter, hvordan musik kan fungere som et springbræt for selvstændighed?
8. Diskuter, hvorvidt I generelt vil beskrive "Sumés" musik som nationalistisk.

Opgave 7: Grønland i dag
1. I dag har Grønland selvstyre. Undersøg hvad det vil sige.
2. Hvilke grønlandske sagsområder administreres stadig af Danmark?
3. Undersøg det økonomiske forhold mellem Danmark og Grønland.
4. Diskuter, hvad der skal til for, at Grønland kan blive selvstændigt.

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Fordomme og stereotyper
1. Se de to første klip under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Beskriv de stereotyper og fordomme om grønlændere, som filmen i disse klip forsøger at gøre op med?
3. Det, som skuespilleren i det første klip råber, er faktisk en grønlandsk oversættelse af janteloven. Overvej, hvorfor instruktøren har valgt dette?
4. Overvej, hvorfor kajakroeren går rundt på et museum. Hvad vil filminstruktøren sige med dette?
5. Lav et mindmap over de fordomme og stereotyper, som du har hørt om grønlændere? Brug evt. dette site til at tegne et mindmap: https://bubbl.us/.
6. (Hvis I har set hele filmen "Lykkelænder" Diskuter, hvorvidt den så har ændret ved jeres forestillinger om grønlændere.
7. Se det sidste klip under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
8. Beskriv det syn, som de grønlandske børn i klippet har om sig selv.
9. Hvad er deres syn på danskerne?

Opgave 2: Tupilak
1. Josef Tarrak Petrussen er en ung grønlandsk rapper, som i 2016 blev ret kendt for sin sang "Tupilak" om det koloniale forhold mellem Danmark og Grønland. Størstedelen af sangen er med i filmen "Lykkelænder". Læs teksten til sangen her: https://www.levendegronland.dk/media/1233/tupilak-sangtekst-josef-tarrak....
2. Se klippet fra filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
3. Undersøg, hvad en tupilak er.
4. Hvordan er sangen udtryk for nationalisme?
5. Hvordan kommer forestillingen om "os" og "dem" til udtryk i sangteksten?
6. Hvilke stereotyper og fordomme om grønlændere og danskere kommer til udtryk i sangen?

Opgave 3: Interview med filmens instruktør
1. Se klippet hvor "Lykkelænders" instruktør, Lasse Lau, taler om fordomme, og hvordan han håber, at filmen vil kunne ændre ved fordommene omkring grønlændere.
2. Diskuter, hvad der skal til for at ændre ved fordomme om grønlændere.
3. Tror I, at denne film har haft held med sit projekt om at ændre fordommene?

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: På vej mod selvstændighed
Filmen beskriver en udvikling over længere tid. Filmens hovedpersoner gennemgår hver deres personlige udvikling - især med henblik på deres forventninger til fremtiden. Men filmens fortælling handler også om den udvikling, som lokalsamfundet, Maniitsoq, gennemgår, og også Grønland som nation.
1. Se "Håbets Ø" her: "Filmcentralen"
2. Karakteriser den udvikling, som hver af filmens tre hovedpersoner og byen Maniitsoq gennemgår i filmens forløb. Hvilke udfordringer skal de hver især overvinde? Hvad siger denne udvikling om Grønlands nationale udvikling?
3. Diskuter, hvor i filmen det kommer til udtryk, at filmen (også) handler om Grønlands ønske om selvstændighed?
4. Overvej, hvorfor filmen hedder "Håbets Ø".

Opgave 2: Nationalstaten
1. Se det første klip under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
2. Beskriv Gideons håb for Grønlands fremtid ved at bruge begreberne om nationalisme: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/.
3. Hvordan er Gideons opfattelse af forholdet mellem nation og nationalstat i Grønland?
4. Bruger Gideon et beskrivende eller dynamisk kulturbegreb, eller begge dele?
5. Se andet klip under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/national-identitet/opgaver....
6. Hvordan er Peters opfattelse af forholdet mellem nation og nationalstat i Grønland?
7. Hvordan adskiller det sig fra Gideons?
8. Hvordan er baggrundsbillederne i dette klip udtryk for dansk indflydelse på hverdagen i Grønland?
9. Diskuter, hvordan ønsket om selvstændighed og nationalisme i Grønland er påvirket af, at Grønland tidligere har været en dansk koloni, og at der stadig er stor dansk indflydelse på hverdagen?

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene