fbpx Levende Grønland 1: Socialisering og ulighed | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
I dette forløb ser eleverne på, hvordan identitet skabes i Grønland. Eleverne skal arbejde med en dokumentarfilm om Grønland ud fra Giddens og Bourdieus begrebsverden.
Kategori
Samfundsfag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs. © Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb ser eleverne på, hvordan identitet skabes i Grønland. Eleverne skal arbejde med en dokumentarfilm om Grønland ud fra Giddens og Bourdieus, begrebsverden. Eleverne skal undersøge og diskutere foreliggende løsninger på aktørernes problemstillinger.

Dette forløb bidrager sammen med to andre forløb til samfundsfag med materiale og film om Grønland under teamerne "socialisering og ulighed" og "national identitet". Der er desuden udviklet materiale til dansk, historie, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
Sociologi
- identitetsdannelse og socialisering
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Politik
- magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og    diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge    og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af    digitale hjælpemidler

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet "Socialisering og ulighed"

Dokumentarfilm:
- Håbets Ø - se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Eleverne behøver ikke at se hele filmen. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

Forløb

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
   Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
   - Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
   - Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
   - Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/links-og-litteratur/
   - Eleverne skal desuden læse temaafsnittet "Socialisering og ulighed": https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/

2: Lad eleverne se filmklippene eller hele filmen "Håbets Ø", og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. Eleverne kan se dem individuelt eller i grupper.
   Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Forældre
Tag udgangspunkt i afsnittet om socialisering og ulighed i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/.
1. Se klippene under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
2. Diskuter Kirstens forældres betydning for hendes alkoholforbrug.
3. Beskriv Kirstens sociale arv. Kom ind på både det positive og negative.
4. Brug Bourdieus begreber til at beskrive Kirstens muligheder for at forbedre sin position samfundet.
5. Diskuter: Hvor vigtige I mener, at forældrene er for den person, som Kirsten er. Brug de forskellige identitetsbegreber.

Opgave 2: Venner
Tag udgangspunkt i afsnittet om socialisering og ulighed i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/.
1. Se klippene under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
2. Diskutér: Hvor vigtige tror I, at vennerne er for den person, som Kirsten er? Brug de forskellige identitetsbegreber:
    https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/.
3. Hvilken rolle spiller henholdsvis venner og forældre for Kirstens beslutning om at blive gravid eller vente.
4. Hvor vigtige er jeres venner for de valg, som I træffer? 

Opgave 3: Drømmen om en Eminem-koncert
Tag udgangspunkt i afsnittet om socialisering og ulighed i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/.
1. Se klippet under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
2. Brug Giddens’ begreber til at beskrive, hvorfor pigerne så gerne vil til Eminem-koncert.
3. Tror I, at de kommer til at opnå det, som de drømmer om? Hvorfor/hvorfor ikke?

Opgave 4: Alkohol
Tag udgangspunkt i afsnittet om socialisering og ulighed i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/.
1. Se det første klip under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
2. Beskriv alkoholens betydning for Gideons sociale identitet som henholdsvis ung, far og ægtemand.
3. Se de tre sidste klip under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
4. Beskriv alkoholens betydning for Kirsten i forhold til de forskellige identitetsbegreber.
5. Diskutér, hvad Gideons og Kirstens muligheder hver især er for at ændre ved deres forhold til alkohol.
6. Undersøg, hvor højt alkoholforbruget er i Grønland vs. Danmark.

Opgave 5: Fremtidsdrømme
Tag udgangspunkt i afsnittet om socialisering og ulighed i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/.
1. Se det første klip under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
2. Ud fra klippet her og ved hjælp af begreberne socialisering, identitet, habitus og kapital: Kom med bud på, hvorfor Kirsten er droppet ud af skolen
    og arbejder på en fiskefabrik.
3. Se de næste to klip under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
4. Undersøg, hvor mange gymnasiale uddannelser der i Grønland. I hvilke byer ligger de?
5. Hvor langt er der fra Maniitsoq til det nærmeste gymnasium?
6. Hvilke uddannelser kan man tage i Maniitsoq?
7. Diskutér, hvilke jobmæssige muligheder Kirsten har, hvis hun bliver i Maniitsoq?
8. Undersøg, hvor høj arbejdsløsheden er i Maniitsoq? Er den højere eller lavere end Grønlands landsgennemsnit? Hvor høj er arbejdsløsheden i din hjemby?
9. Se det sidste klip under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/samfundsfag/socialisering-og-ulighed/o....
10. Kig på det skema, som Kirsten er ved at udarbejde sammen med en studievejleder.
11. Hvordan vil du beskrive det skema, som Kirsten er i færd med at tegne?
12. Prøv at tegne dit eget tilsvarende skema for dine fremtidsdrømme. Hvordan adskiller dine vilkår sig fra Kirstens? Sammenlign jeres skemaer i grupper.
13. Relationen mellem studievejlederen og Kirsten er udtryk for det, som Giddens kalder sen-modernitet. Hvor man tidligere gjorde som ens forældre sagde,     lytter man i dag også til eksperter udefra.
14. Diskuter, ved hjælp af Giddens’ og Bourdieus begreber, hvordan samtalen med studievejlederen påvirker Kirstens mulighed for at bryde den negative
    sociale arv.
15. Læs indledningen til Jens Heinrichs rapport om den grønlandske koncentrationspolitik omkring 1950:
    https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Forsonin....
16. Diskuter, ud fra begreberne senmodernitet og aftraditionalisering, hvad moderniseringen af det grønlandske samfund og koncentrationen af
    indbyggerne i større byer har af betydning for graden af frihed og utryghed for borgerne i Maniitsoq i dag.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene