Eleverne skal opnå forståelse for, at korruptionen påvirker den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i udviklingslandene.
Kategori
International økonomi
Samfundsfag
Tid

2-6 moduler à 90 min.

Udviklet i samarbejde mellem Globale Gymnasier, Transparency International Danmark og Batavia Media ApS. Alle film, fotos og tekster på ”Korruption” er produceret af Batavia Media ApS for Danida og Undervisningsministeriet.

Formål
Eleverne skal opnå forståelse for, at korruptionen påvirker den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i udviklingslandene. Eleverne skal desuden sammenligne udviklingslandes korruptionsniveau med andre lande og se på, hvordan udvalgte internationale organisationer arbejder med antikorruption. Eleverne arbejder med redskaber til at finde tal fra internationale databaser og sætte dem ind i en udviklingsøkonomisk ramme.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau og International økonomi B/A på HHX. Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati, internationale samfundsforhold, globalisering og økonomisk udvikling.

Faglige mål:
- Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold.
- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.
- Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber.

Kernestof:
- Magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet.
- Globalisering og samfundsudvikling.
- Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt.

Materialer:
Film: Hvorfor stopper det ikke
Film: Korruption i skolesystemet

Med udgangspunkt i fem film om korruption i udviklingslande med Ghana som case er der udarbejdet forløb til ungdomsuddannelserne, lærervejledninger og rollespil, som undersøger årsager til korruption og de konsekvenser, det har for samfundet og det enkelte menneske.
Alt materiale kan findes på Globale Gymnasiers Hjemmeside.

Credits korruption.globalegymnasier.dk:
Instruktør og artikler: Aida Riberholt-Rischel
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen

Credits film:
Instruktør og producer: Aida Riberholt-Rischel
Videofotograf: René Nørballe Olsen, Andreas Hansen
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen
Speak: Amanda E. Rischel

 

Forløb

LÆR

Eleverne kan med fordel se de to film Hvorfor stopper det ikke og Korruption i skolesystemet, før de starter på opgaverne.
Eleverne bør også have en basal forståelse for de forskellige internationale organisationers placering i verdenssamfundet, herunder FN, Verdensbanken, IMF og EU.
Elever, som har arbejdet med udviklingsteorier f.eks. Rostows faseteori og Amins afhængighedsteorier, kan med fordel inddrage disse i spørgsmål 2 og 3.
Anbefalet læsning f.eks. Kap. 30 og 32 i "Kureer", International økonomi A, Systime, 2015.

GØR

Opgaveark:

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

1. Hvad siger filmen Hvorfor stopper det ikke om udbredelsen af korruptionen i Ghana, og hvilke årsager til korruptionen kan læses ud af filmen?

2. Mange internationale organisationer (f.eks. FN, IMF og Verdensbanken) mener, at korruption forhindrer udvikling i udviklingslandene. Udarbejd en udviklingsøkonomisk landeanalyse af Ghana, hvor I inddrager f.eks. økonomiske nøgletal/indikatorer, som beskriver Ghanas udviklingsstadie.
I kan finde tal på følgende hjemmesider:
- www.undp.dk, www.http://data.worldbank.org/country/ghana?view=chart
- http://www.globalis.dk/Lande/Ghana
- http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/12/corruption-and-develop...

3. Hvor befinder Ghana sig i sin udvikling, og på hvilken måde kan korruption forhindre økonomisk, social og demokratisk udvikling i samfundet?
I kan finde inspiration via hjemmesidens link, filmene og i de tekster, der er skrevet om korruption. I kan søge yderligere inspiration på dette link: http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption

4. Korruptionen er alle steder i Ghana (se f.eks. filmen Korruption i skolesystemet for konkrete eksempler). Ghana er dog ikke så hårdt ramt som f.eks. Nigeria, der ligger tæt på.
- Hvad kan årsagen være?
- Undersøg de to lande på http://www.transparency.org/country/, og find frem til, hvordan landene adskiller sig.

5. Både FN, Verdensbanken, IMF, G20 og internationale NGO’er fordømmer korruption. De mener, at det er skadeligt for udviklingen i fattige udviklingslande og forringer demokratiet i mange mellemindkomstlande som f.eks. Rusland.
- Kom med nogle bud på, hvorfor korruptionen fortsætter på trods af, at mange internationale organisationer fordømmer korruption?

DEL

Opsamlingen på arbejdsspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene