I denne øvelse lærer eleverne om en central begivenhed i verdenshistorien, nemlig indførelsen af FN's menneskerettigheder.
Kategori
Historie
Tid

1 modul à 90 min.

Udarbejdet af Sarah Louise Bue Lund, Kalundborg Gymnasium.

Formål:
I denne øvelse lærer eleverne om en central begivenhed i verdenshistorien, nemlig indførelsen af FN's menneskerettigheder. Eleverne trænes i at reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid og opnår indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden. Øvelsen kan indgå i længere forløb om fx demokrati, 2. verdenskrig eller ideologiernes kamp i det 20. århundrede.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- Nationale, regionale og globale konflikterog samarbejdsrelationer
- Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv

Materialer:
- FN's verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 kan findes på Amnestys hjemmeside: https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder
- Den franske menneskerettighedserklæring: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-fransk...
 

 

Forløb

LÆR

Eleverne læser FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder (1948) samt Den Franske Menneskerettighedserklæring (1789). Hvis man vil nå det hele på 90 minutter, bør dette være lektie til timen. Det vil være en fordel, hvis eleverne har en baggrundsviden om idéen om menneskerettigheder i forbindelse med den franske revolution samt en viden om FN.

GØR

Eleverne arbejder i par eller små grupper med følgende arbejdsspørgsmål til FN’s menneskerettigheder:

1. Hvem er afsenderen på denne erklæring?
2. Hvem kan tænkes at være modtageren? Hvorfor?
3. Indledningen til erklæringen fungerer som en opremsning af grunde til, at erklæringen bliver lavet.
- Kan man se, at erklæringen kommer som en reaktion på 2. verdenskrig? Find citater i teksten og forklar.
- Kan man se, at idéen om menneskerettighederne kommer fra den franske menneskerettighedserklæring fra 1789? Find citater i teksten og forklar!
4. Hvilken artikel i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder er i dine øjne den vigtigste? Underbyg din påstand med argumenter.
5. Hvilke lande har tilsluttet sig FN’s menneskerettighedserklæring?
6. Hvad betyder det, at det er en ”hensigtserklæring”?
7. Hvad sker der, hvis et land ikke overholder menneskerettighederne?
8. Er menneskerettighederne vigtige i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?

DEL

Eleverne deler deres besvarelser i matrix-grupper.

Eleverne læser nu delmålene for mål 16 på https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer, og klassen diskuterer, hvordan mål 16 spiller sammen med menneskerettighedserklæringen. Er der nogen overlap mellem mål 16 og menneskerettighederne, og hvad er forskellene?

Hver gruppe vælger et delmål og et land, som de vil bruge som udgangspunkt for at undersøge delmålet nærmere. Grupperne finder information om indikatorerne for det pågældende verdensmål og land.

Grupperne fremlægger:
- Hvad går delmålet ud på, og hvordan relaterer det til menneskerettighederne
- Hvilke problemer eksisterer i gruppens valgte land i forbindelse med delmålet?
- Hvordan kan man arbejde med at opfylde delmålet i det pågældende land? Her må eleverne gerne komme med kreative idéer

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene