fbpx Faren ved en "Single Story" | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
En øvelse baseret på Chimamanda Adichie’s tale ”The Danger of a Single Story”, som handler om, hvordan vi skaber vores billeder af verden, og hvordan fordomme formes ud fra simplificerede historier.
Kategori
Samfundsfag
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan man danner sig indtryk af andre mennesker, kulturer og lande. De skal diskutere, hvad fordomme er, samt hvilke konsekvenser de kan have for social differentiering og samfundsudvikling både nationalt og globalt.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
"Forord" s. 7
"Quiz" s. 9-10
“Hvordan tror du det går?” s. 17-19

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Målenes fundament, at alle mål gælder for alle lande, er interessant i relation til denne øvelse, som sætter i- og ulandsdikotomien til debat.

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen er velegnet som en opstartsøvelse til et videre forløb og kan målrettes både i forhold til emne og sværhedsgrad til både A, B og C niveau.
Øvelsen er særligt oplagt i relation til kernestoffet:

Sociologi
- Identitetsdannelse og socialisation
- Massemedier og politisk meningsdannelse
- Social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring

Politik
- Magt- og demokratiopfattelser

International politik
- Globalisering og samfundsudvikling

Materialer
Bogen Bliver verden bedre?
Computer med højttalere, projektor og skriveredskaber.

 

Øvelse

LÆR

Se Chimamanda Ngozi Adichies TED‐talk “The Danger of a Single Story” her (17 minutter på engelsk ‐ undertekster på engelsk tilgængelige).

GØR

Individuel refleksion:
- Hvad er de vigtigste pointer, Chimamanda kommer frem til?
- Hvorfor synes du, at de pointer er vigtige?
- Er du nogensinde selv blevet mødt med en “Single Story forståelse” af, hvem du er?
- Hvad har “Single Stories” af betydning for den måde, du opfatter verden? Hvor har du dem fra?

Eleverne diskuterer nu i grupper følgende spørgsmål:
Spørgsmålene kan deles mellem grupperne, eller der kan udvælges den vinkel, som er relevant for det videre forløb.
- Hvad er de vigtigste pointer, Chimamanda kommer med? Og hvorfor?
- Hvilke lande, kulturer eller befolkningsgrupper har I “Single Stories” om? Giv nogle eksempler.
- Findes disse fordomme kun mellem lande, eller er de også tilstede internt mellem forskellige grupper i samfundet?
- Hvor får vi vores “Single Stories” fra? Hvordan bliver stereotyper til?
- Hvordan hænger magt og “Single Stories” sammen ifølge Chimamanda?
- Hvilken betydning har stereotyper og fordomme for opfyldelsen af verdensmålene? (jf. at Chimamanda siger, at “Single Stories” berøver mennesker deres værdighed, og gør det svært for os at anerkende vores ligeværdige menneskelighed).

Særligt relevante for et medie-forløb:
- Hvilket ansvar har medierne i forhold til at være ’den fjerde statsmagt’?
- Hvilke historier hører vi sjældent om og hvorfor?
- Hvilken betydning har medialisering i denne forbindelse?

Særligt relevante for et (internationalt) politik-forløb:
- Hvilke problemstillinger kan stereotyper og fordomme lede til i et nationalt samfund og et globalt samfund? Hvad kan det betyde for den sociale differentiering?
- Hvornår går noget fra at være et individuelt problem til et samfundsmæssigt problem?Hvilke konsekvenser kan det få for en demokratisk udvikling?
- Hvilke konsekvenser kan “Single Stories” få for det politiske miljø? (f.eks. set ud fra David Eastons model). Hvis de problemstillinger opstår, hvad kan man så gøre som politiker/som medborger?
- Hvordan kan man selv være med til at bryde “Single Stories”?

DEL

Grupperne deler i plenum eller matrixgrupper:
En “Single Story” som du har mødt om Danmark eller danskerne.
En “Single Story” om et andet land/folkefærd/gruppe, som ofte bliver vist i de danske medier.

Diskuter i plenum hvordan stereotyper og fordomme er relateret til verdensmålene: På hvilken måde influerer de arbejdet for at nå målene? Hvad kan disse stereotyper og fordomme få af betydning for at opnå eller ikke opnå verdensmålene? I hvilke mål fokuseres der på nedbrydelse af fordomme og stereotyper?

Ideer til videre forløb:
1) Gennemgå dagens avis, gennemgå news feed på twitter/Facebook og led efter debatter om en given “Single Story” Evt. se gårsdagens nyhedsprogram, hør gårsdagens radioavis eller debatprogram.Hvilke “Single Stories” bliver der produceret og/eller reproduceret? (altså en historie, der bliver vinklet ensidigt igen og igen). Hvem siger hvad og med hvilken virkning? Find en anden vinkel på den samme historie, der kunne nuancere menneskene bag stereotypen.

2) Hvilke “Single Stories” har påvirket Danmarks samfundsudvikling de sidste par år? Den politiske dagsorden? Den offentlige debat? Hvordan har de påvirket prioriteringerne af midlerne i samfundet?

3) Hvilke udviklingstendenser i verden kan delvist tilskrives indflydelsen af “Single Stories”? Hvordan bliver de brugt politisk og med hvilket mål?

4) Øvelse i kvalitativ metode (kan evt. bruges som AT forløb):
Interview-øvelse i lokalsamfundet: Eleverne opstiller en problemstilling i forbindelse med en “Single Story”, de er stødt på eller har en formodning om eksisterer hos en stor del af befolkningen. De udarbejder en interviewguide, gennemfører interviews, bearbejder svarene, konkluderer og fremlægger for klassen.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene