Brug studieturen til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på EU-temaer - eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa.
Kategori
Historie
Samfundsfag
Tværfagligt
Tid

10 moduler à 70 min.

Dette undervisningsforløb er udviklet efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Arben Deliu, Rosborg Gymnasium og Jørn Sørensen, Ikast-Brande Gymnasium.

Har modtaget tilskud fra Europa-Nævnet.

Fag
Samfundsfag og historie (eventuelt et af fagene i samarbejde med sprogfag eller naturvidenskabelige fag)

Formål
Formålet med materialet er skabe inspiration til, hvordan man kan bruge gymnasiets studietur til belyse unge i forskellige europæiske landes syn på blandt andet uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa. Der arbejdes desuden med EU-identitet, menneskerettigheder og demokrati samt samarbejde om covid-19 problematikken. Der arbejdes i forløbet med EU-temaerne set fra et ungdomsperspektiv, og der er fokus på elevernes egen empiriindsamling af viden på området og i mindre grad det institutionelle og begrebstunge perspektiv på EU.

Det er intentionen, at forløbet skal fremme debat og oplysning på gymnasiet om EU og EU’s rolle i temaer, der berører unges liv. Ved at arbejde med EU-temaer fra et ungdomsperspektiv forventes det dermed, at unges interesse for arbejdet med EU øges og lysten til engagere sig i demokratisk i de valgte temaer øges.

Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i samfundsfag og historie, men der lægges også op til samarbejde mellem enten samfundsfag eller historie og sprogfag/naturvidenskabelige fag på “EU på studieturen”. Som eksempel er der i dokumentet om EU-temaer henvist til materiale på forskellige sprog, som ligeledes kunne indgå i studieturssamarbejder med sprogfag.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof i samfundsfag (A)
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU
- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
- kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Faglige mål i samfundsfag (A)
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og
   diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre
   empiriske undersøgelser
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof i historie (A)
- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- globalisering
- historiebrug og -formidling
- historiefaglige teorier og metoder

Faglige mål i historie (A)
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
- formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
- formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Globale kompetencer
Globale Gymnasier har udviklet “Det globale Kompetencehjul” som underinddeler de globale kompetencer i Global Faglighed, Interkulturel Dannelse, Kaosparathed og Horisont, hvilket gør arbejdet med kompetencerne mere konkret.

Global faglighed
-
Inddrage aktuelle globale problemstillinger
- Materiale fra forskellige lande og kulturer

Interkulturel dannelse
- Facilitere ansigt til ansigt-møder
- Forstå og respektere kulturelle normer og forskelle
- Øve god kommunikation med folk med en anden baggrund

Horisont
- Skifte synsvinkel - se verden med andre øjne
- Skabe nysgerrighed for at forstå andre kulturer

Kaosparathed og handling
-
Stimulere handlekraft  - og vilje til at gøre noget selv
- Træne samarbejde og projektarbejde

Materialer
Lærervejledning med detaljeret lektionsplan
Ressourcerum om EU-temaer
Metode på studieturen

 

Forløb

LÆR

- Eleverne lærer om EU og om udvalgte underemner, hvor EU spiller en vigtig rolle. Der skal vælges mellem følgende temaer og eventuelt undertemaer:
      - Samarbejde eller konkurrence i EU og Europa under Covid-19
      - Identitet - EU-borger?
      - Demokrati og menneskerettigheder i EU
      - Migration i EU og Europa
- Eleverne introduceres til kvalitativ metode (interview, observation) og dette anvendes i praksis på selve studieturen
- Eleverne lærer at bearbejde interviews (transskription + kodning)
- Eleverne indgår i en faglig dialog om temaer, der vedrører EU og unge i Europa og EU’s rolle på disse områder

GØR

Se detaljeret lektionsplan i lærervejledningen

Før studieturen:
- Eleverne introduceres til de forskellige EU-temaer, og der foretages gruppedannelse på baggrund af interesse for tema
- Eleverne laver søgearbejde i ressourcerummet om deres valgte EU-tema
- Eleverne introduceres til metoderne der skal anvendes på studieturen
- Eleverne udabejder interviewguide til interviews på studieturen på baggrund af deres viden bl.a. fra ressourcerummet

Under studieturen:
- Byvandring/sociologisk rundtur hvor der udfyldes observationsskema og foretages interviews af folk på gaden
- Besøg på lokalt gymnasium hvor der foretages interviews af jævnaldrende
- Korte oplæg/foredrag fra videnspersoner, hvorefter eleverne igen kan foretage interviews af disse eksperter
- Der laves indledende bearbejdning af interviews

Efter studieturen:
- Interviews bearbejdes (gerne transskription og kodning)
- Interviews analyseres og sammenlignes i forhold til viden fra ressourcerummet
- Udarbejdelse af 25 min. fremlæggelse om deres valgte EU-tema
- Debat om udvalgte konklusioner fra arbejdet med unge i forskellige europæiske landes syn på forskellige EU-temaer - eksempelvis uddannelse,
   arbejdsmuligheder og migration i Europa

DEL

- Som afslutning deles klassen således, at grupperne fremlægger for hinanden to og to.  Efterfølgende enes disse to grupper om tre-fire konklusioner,
   der kan rejses af deres temaer
- Klassen samles, og gruppernes konklusioner skrives på tavlen
- Læreren udvælger nogle konklusioner, som diskuteres med klassen med “Four corners-metoden”, hvorved eleverne aktivt skal tage stilling i debatten.
   Eleverne skal her stille sig et bestemt sted i klassen alt efter om, de er meget enige, enige, uenige eller meget uenige i udsagnet/konklusionen
- Der reflekteres afslutningsvist over, hvilken ny viden om EU-temaer der er opnået samt hvilke globale kompetencer, der har været i spil under forløbet. 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene