fbpx Dengang kvinder ikke måtte stemme | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Få indsigt i ligestilling mellem køn i Danmark og i resten af verden, med udgangspunkt i 100-året for kvinders stemmeret i Danmark.
Kategori
Historie
Tid

2 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne får indsigt i ligestilling mellem køn i Danmark og i resten af verden. Øvelsen giver eleverne mulighed for at reflektere over emnets historiske udvikling med udgangspunkt i 100-året for kvinders stemmeret i Danmark.

Denne øvelse kan med fordel laves tværfagligt i samspil med faget dansk (se øvelse: "Ligestilling").

Relation til bogen: Bliver verden bedre?
"Ligestilling" s. 54-59

Relation til FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen relaterer sig til historiefagets faglige målsætninger om:
- redegørelse for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdens historie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- dokumentation af viden om forskellige samfundsformer
- refleksion over mennesket som historieskabt og historieskabende
- indsamling og systematisering af informationer om og fra fortiden
- formidling af historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

Øvelsen relaterer til historiefagets kernestof omhandlende perioderne:
1914 - 1989: Kampen om det gode samfund
1989 - i dag: Det globale samfund

Materialer:
Bogen: Bliver verden bedre?
Diktafon eller videooptager

 

Øvelse

LÆR

Læs om emnet ligestilling i bogen Bliver verden bedre? s. 54-59.

Læs og få et historisk overblik over kvinders rolle i dansk politik siden kvinder fik stemmeret i Danmark i 1915 her

Eleverne laver research om emnet ved hjælp af interviews og evt. lyd- eller filmoptagelser.

Ekstra materiale og inspiration:
Få mere viden om kvinders rettigheder og kønsligestilling i hele verden på The Guardians ressourcerum
Women's rights and gender equality in focus

GØR

Eleverne udarbejder interviewguides til ældre familiemedlemmer eller andre voksne i deres omgangskreds, der kan fortælle om tidligere generationers oplevelse af kønsforskelle i samfundet gennem deres levetid.

Emnerne for interviewet kan for eksempel være:
- Kønsfremstilling i litteraturen og/eller i medierne (radio, aviser eller tv)
- Politiske rettigheder
- Arbejdsmuligheder
- Uddannelsesmuligheder 

Forslag til interviewspørgsmål:
- Hvordan har du oplevet forskel mellem køn komme til udtryk gennem dit liv?
- Hvordan talte man om ligestilling mellem køn, da du var ung?
- Hvad anser du som den største udfordring for piger og kvinder i dagens Danmark?
- Har du oplevet mere ligestilling mellem kønnene end dine forældre, og i så fald, hvordan?

DEL

Eleverne fremlægger deres interviews for hinanden i mindre eller større grupper og reflekterer over svarerne ud fra en historisk kontekst. Har eleverne valgt, at arbejde med lyd- eller filmoptagelser kan disse for eksempel udvikles til en podcast eller video. På baggrund af interviewet kan eleverne udarbejde et essay, hvor de inddrager refleksioner fra tekster, diskussioner og interviews.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene