Hvordan kan verdens energiforsyning allerede i 2050 baseres på bæredygtig energi?
Bæredygtig energi i 2050
Kategori
Naturgeografi
Tid

1-2 moduler à moduler

Formål:
Eleverne undersøger de forskellige vedvarende energikilder og ser på mulighederne for, at Danmark - og verden - kan basere deres energiforsyning på vedvarende energikilder i 2050.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Side 81-89; En bæredygtig fremtid

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats

Kernestof og centrale begreber:
- Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
- Det globale vindsystem og klimasystemet, herunder klimazoner og plantebælter
- Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
- Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
- Jordens energiressourcer, herunder energistrømme, -teknologier og -forbrug
- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Materialer:
Læs indledningen: http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
Læs om mål 7: http://www.verdensmaalene.dk//maal/7
http://www.altinget.dk/energi/artikel/her-er-energikommissionens-anbefal... - resume af energikommissionens rapport om omlægning til vedvarende energikilder.
http://www.overshootday.org/ - Hvornår har Jorden opbrugt dette års ressourcer?

Grøn omstilling - hvor svært kan det være ?: http://mediehuset-kbh.dk/klima-og-energi/ - fokus på energikommunen Thisted (47 min).
https://energinet.dk/ - se, hvordan energien handles mellem Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Energinet.
Gængse gymnasiebøger i naturgeografi om energi.

 

Forløb

LÆR

- Om bæredygtig energi - og ikke-bæredygtig energi.
- Olie, kul og naturgas er helt naturligt dannet – hvorfor er de ikke bæredygtige?
- Nogle vedvarende energikilder egner sig bedre end andre i forskellige områder.
- Hvilke vedvarende energikilder egner sig bedst i Danmark? Hvorfor?
- Lær om de følgevirkninger afbrænding af ikke-bæredygtige energikilder medfører.
- Hvilke problemstillinger er der forbundet med bæredygtig energi?
- Undersøgelse af fordele og ulemper ved forskellige vedvarende energikilder.

GØR

- Opdel klassen i grupper, der arbejder med og fremlægger om forskellige vedvarende energikilder - se vedlagte øvelsesvejledning.
- Undersøg mulighederne for at kombinere de enkelte energikilder samt købe og sælge energi mellem landene.
- Vurder, om det er realistisk, at Danmarks - og andre landes - energiforsyning baseres udelukkende på vedvarende energikilder i 2050.

DEL

Hver gruppe præsenterer de enkelte energikilder for hele eller dele af klassen. Diskuter, hvordan energikilden kan indgå som led i omstillingen til, at verdens energiforsyning allerede i 2050 kan baseres på bæredygtig energi.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene