BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN - tidslinje

 

I 1972 tog man de første spadestik i forsøget på at enes om en international indsats for en mere bæredygtig verden. 

1972: Stockholmkonferencen. FN-konference om det menneskelige miljø. Første spadestik til en international miljøpolitik blev taget.  

1980: Udtrykket ”bæredygtig udvikling” (”sustainable development”) ser dagens lys 

1987: Brundtland Kommissionen fremlægger rapporten ”Our Common Future” 

 • International gruppe, med den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland i spidsen, blev sammensat for at sætte bæredygtig udvikling højere op på den internationale dagsorden.           
 • Mellemfolkeligt Samvirke udgav rapporten på dansk i samarbejde med FN-forbundet. 

1988: FN's klimapanel oprettet (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) oprettet 

1992: Topmøde i Rio om miljø og udvikling (UNCED)  

 • Verdenskonference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro. 
 • Agenda 21 blev oprettet for at fremme miljø- og udviklingsfremmende initiativer lokalt. 

1997: Kyoto-aftalen  

 •  Global aftale, indgået i Kyoto i Japan, der forpligter de underskrivende lande til at reducere deres udledning af kuldioxid og fem andre drivhusgasser. 
 • USA, Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika er ikke med i aftalen - Rusland er kun med i dele af aftalen.  

2000: FN's 2015-mål vedtaget  

 • Otte mål vedtaget for at mindske global fattigdom og nød i det globale syd.
 • Målene indeholder retten til at gå i skole, kvinders rettigheder, retten til mad, mindske mødre- og børnedødelighed, bekæmpe livstruende sygdomme (HIV/AIDS, malaria m.fl.), sikre bæredygtigt miljø og skabe et globalt partnerskab. 

2009: COP15 (Conference of Parties) 

 • I december 2009 var København vært for det 15. klimatopmøde. Her var der store forventninger til at opnå en bindende global klimaaftale, men det mislykkedes. 

2010: FN får mandat til at starte processen for, hvad der skal ske, når FN's 2015-mål udløber  

2012: Rio+20: FN's jubilæumskonference om miljø og udvikling i Rio, Brasilien.  

 • Tredje internationale konference om bæredygtig udvikling efter den første blev afholdt i Rio i 1992. Resultatet af konferencen blev det ikke-bindende dokument ”The future we want”. Topmødet bakkede opbygningen af de kommende verdensmål op. 

2014: Første udkast til 17 verdensmål 

 • I juli fremlægger en åben FN-arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for alle regioner og mange lande et forslag på 17 nye verdensmål.  
 • Til forskel fra MDG (Millenium Development Goals) er de nye mål universelle og gælder derfor både lande i det globale nord og det globale syd – også kaldet SDG (Sustainable Developement Goals).  

2015: Verdens vigtigste år! 

 • Juli: Topmøde: Finansiering af udvikling- På topmødet i Addis Ababa i Etiopien skal det besluttes, hvordan udvikling og de nye verdensmåls realisering i verdens fattigste lande skal finansieres. Resultatet af topmødet kommer ifølge flere iagttagere af udviklingspolitik til at være afgørende for de efterfølgende topmøder i 2015 – henholdsvis topmødet i NY om verdensmålene og klimatopmødet COP21 i Paris. 
 • September: FN's generalforsamling i New York. På et særligt topmøde 25. til 27. september skal verdensmålene endelig vedtages.  
 • December COP21 i Paris. Verdens lande skal forsøge at nå til enighed om en bindende klimaaftale, som holder den gennemsnitlige temperaturstigningen i verden på under 2 grader sådan som klimaforskningen anbefaler, og som indebærer at rige lande, som har ansvaret for størstedelen af klimaforandringerne, hjælper fattige lande med at imødegå og bekæmpe dem.  

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene