Affaldshåndtering på Stillehavsøer og i Danmark
Foto: Niels Hougaard - Polfoto
Kategori
Naturgeografi
Tid

2-3 moduler à 90 min.

Formål:
At undersøge hvad man kan gøre ved de mange råstoffer, der i dag ender som skrald.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Side 90-94; FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Kernestof og vigtige begreber
Kernestof (naturgeografi B)

- Geologiske processer og menneskers anvendelse af ressourcer, herunder bjergarters kredsløb og stofstrømme
- Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering
- Jordens energiressourcer, herunder energistrømme, -teknologier og -forbrug til produktion, handel og transport
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder teknologiernes betydning for de menneskeskabte stofstrømme og menneskers levevilkår.

Væsentlige begreber:
Bæredygtig produktion og forbrug.

Materialer:
Gængse lærebøger i naturgeografi om råstofdannelse
https://www.youtube.com/watch?v=zwDYRiYfN4E - Paradise Expired - Danidas Verdensbilledlegat 2011.
http://mima.geus.dk/cirkulaer-oekonomi/ - Cirkulær økonomi - GEUS
http://mima.geus.dk/raastofferne-i-affaldet/ - Råstofferne i affaldet - GEUS
http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshierarkiet/ - Affaldshierakiet - hvad kan man gøre med sit affald? GEUS.
https://www.regeringen.dk/cirkulaer-oekonomi/ - Cirkulær økonomi? Regeringen.
http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsforebyggelse-strategi-aktiviteter/ - Affaldsstrategi - Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

Øvelse

LÆR

- Lær ud fra gængse naturgeografibøger om råstofdannelse.
- Forstå, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at fremstille nye råstoffer i stedet for at genbruge de eksisterende.
- Læs om cirkulær økonomi, og forstå, hvorfor genbrug er godt, men ikke kan opfylde alle behov.

GØR

Affaldshåndtering på Stillehavsøer
Se filmen Paradise Expired - om Apelaamo, der samler skrot og sælger det for såvel at rydde op som for at genbruge råstofferne og tjene penge.

- Vurder, hvorfor Tuvalu er kommet til at flyde med affald.
- Hvilken samfundsudvikling ligger bag?
- Hvem har skylden for, at Tuvalu flyder med skrald?
- Hvilke løsninger forsøger Apelaamo sig med?
- Er Apelaamos løsninger bæredygtige i forhold til problemerne?
- Hvilke forhindringer møder han?
- Kan man ud fra filmen fornemme, om det vil lykkes for Apelaamo?
- Det er svært at spå - især om fremtiden … Forestil jer, at I tager til Tuvalu i år 2040 for at undersøge, hvordan det er gået med Apelaamo og Tuvalu, både m.h.t. natur og samfund. Hvordan vurderer du, at udviklingen er gået frem mod 2040?

Affaldshåndtering i Danmark
- I Danmark genbruges råstoffer - men ikke alle. Se filmen Råstofferne - samfundets byggesten.
- Diskuter, hvorfor alle komponenter af affald ikke genanvendes.
- Hvad skal der til for at genanvende en større del af det affald, vi har i dag?
- Kig på figuren om cirkulær økonomi, og forklar, hvorfor der er “spild-pile”.
- Kom med eksempler på, hvorfor alt affald ikke kan genanvendes.
- Se filmen Råstofferne i affaldet, og diskuter, om der er andre typer af råstoffer, som kan genanvendes.
- Apelaamo har selv gjort noget ved affaldsproblemet på Tuvalu. Hvad gør man i Danmark for at udnytte så mange råstoffer som muligt? - se, hvilken strategi man benytter.

Gruppearbejde:
- Hvilke større ting har du smidt ud i den seneste måned?
- Kom med forslag til, hvordan du kan genbruge større dele af dit affald.
- Diskuter, hvordan disse tre verdensmål har noget med råstoffer og genbrug at gøre: 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 8 (økonomisk vækst) og 9 (innovation).
- Diskuter desuden, om en bæredygtig affaldsløsning kan fremme den miljø-klimamæssige bæredygtighed, men skabe problemer inden for social- og økonomisk bæredygtighed.

 

DEL

Klassediskussion om hvad man kan gøre for at fremme bæredygtig brug af råstoffer og mobiltelefoner. De bedste forslag hænges op på klassens tavle, og hvis der er et skoleblad, kan eleverne skrive en artikel hertil.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene