fbpx Ligestilling og kvalitetsuddannelse | Verdensmålene.dk
Undervisningsmaterialet belyser udfordringer som normalisering af seksuelle krænkelser, kønsstereotyper og ulige magtforhold mellem køn og generationer i dansk og peruviansk kontekst.
Kategori
Samfundsfag
Tid

5 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Operation Dagsværk.

Formål:
Start samtalen om kvalitetsuddannelse og ligestilling gennem dit sociologiforløb! Undervisningsmaterialet belyser udfordringer som normalisering af seksuelle krænkelser, kønsstereotyper og ulige magtforhold mellem køn og generationer i dansk og peruviansk kontekst. Det hele sættes i perspektiv til verdensmål 4 og 5 for at skabe en global sammenhæng. I forløbet skal eleverne arbejde med sociologiske begreber som normer, stereotyper, kønsroller, socialisering og formel og reel ligestilling.

Formålet med Operation Dagsværks undervisningsmateriale er at give eleverne undervisning i globale problemstillinger og viden om, hvilke forhold der gør sig gældende uden for Danmarks grænser. Det skal give eleverne kompetencer til at kunne agere som bevidste og aktive medborgere lokalt og internationalt. Det sker alt sammen gennem at sætte et globalt perspektiv på det stof, der allerede undervises i på gymnasiale uddannelser.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet beskæftiger sig med følgende kernestof i samfundsfag C og B:
- Sociologi
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle
- Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark (B-niveau)

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Materialer:
I OD's undervisningsrum findes alle materialer til undervisningsforløbet (gå ned til forløbet LIGESTILLING OG KVALITETSUDDANNELSE: https://undervisning.od.dk/undervisning/peru-2020.
Undervisningsrummet er en samling af alle dokumenter og links, der bruges i forløbet. Hele undervisningsrummet kan downloades samlet, eller man kan downloade enkelte dokumenter på siden. Der er produceret en lærervejledning og et elevhæfte. Lærervejledningen er bygget op som en færdig forløbsplan med øvelser, materialer og inspiration til et undervisningsforløb i samfundsfag om sociologi.

 

Forløb

LÆR

Materialet er udarbejdet af sekretariatsfrivillige fra Operation Dagsværk i forbindelse med oplysningskampagnen i 2020: Et trygt skoleliv i Peru. Operation Dagsværk mener, at børn og unge i hele verden har ret til en grundlæggende uddannelse, og derfor arbejder vi som en ungestyret organisation i en verdensmålsramme. Årets kampagne har især fokus på verdensmål 4, der omhandler kvalitetsuddannelse, og verdensmål 5, der omhandler ligestilling mellem kønnene. I Peru ses der eksempler på, at ligestilling mellem kønnene og en tryg skolegang ikke er en mulighed for alle. Dette skyldes i høj grad den aggressive maskulinitet, der præger kulturen i Peru.

Det betyder, at udfordringer som konservative kønsroller, ulige magtforhold mellem kønnene og generationer samt seksuel vold og chikane er blevet normaliseret. På mange måder er kønsstereotyperne i det peruvianske samfund en del af det normsæt, der etableres i socialiseringen. Det ses blandt andet ved, at de unge oplever, at de skal passe ind i bestemte normer i forhold til deres køn, både generelt i samfundet, men også i institutioner som for eksempel skolen.

De peruvianske elever oplever alt fra upassende kommentarer til fysiske overgreb, både fra deres medstuderende og fra lærerne. I skolerne ses helt konkrete udfordringer i forhold til, at lærerne udnytter deres magtposition til at udøve seksuel chikane mod eleverne. For eleverne fylder disse problematikker skoledagen med utryghed, fordi hverken lærere eller elever er klædt på til at tackle situationerne. Kønsstereotyperne og de ulige magtforhold blandt kønnene og lærer og elev er internaliseret i alle. Derfor kan det være svært at være ung i Peru, hvis man ikke følger de etablerede normer. Derudover besværliggør det elevernes mulighed for at gennemføre deres uddannelse, der i forvejen ikke prioriteres – hverken politisk eller kulturelt.

For at skabe et så højt aktualitetsniveau for dine elever som muligt vil forløbet danne en sammenhæng mellem problematikkerne i Peru og Danmark. Dertil er der inddraget artikler og andet materialer i forløbet, som viser problemstillingerne foldet ud i en dansk kontekst. Forløbet giver viden om FN, de 17 verdensmål, herunder især mål nr. 4, kvalitetsuddannelse, og nr. 5, ligestilling mellem kønnene, hvilket kobles til de sociologiske temaer kønsstereotyper, socialisering af køn og ulige magtforhold. Man vil altså gennem de enkelte lektioner skabe en parallel mellem verdensmålene og de aktuelle problematikker i Peru og Danmark. Gennemgående for hele forløbet er, at det vil bidrage til refleksion hos eleverne om det at være et ungt individ i en globaliseret verden.

GØR

Forløbets opbygning:
Forløbet er bygget op af fem lektioner på 90 minutter. Hvert modul har sit eget fokuspunkt, som tager udgangspunkt i et overordnet tema. Forløbet er bygget op som et færdigt forløb, men hvor hver lektion er uafhængig af de andre, og det derfor er muligt at udvælge enkelte lektioner eller arbejde med specifikt materiale fra forskellige lektioner og sammensætte til klassens behov. Forløbet kan med fordel bruges som supplement til et andet forløb om ligestilling eller afvikles som en temadag i forbindelse med verdensmålsundervisning. Hver lektion er opbygget omkring følgende struktur: Introduktion og formål, teori, lektier og gennemgang af lektionen. I hver lektion indgår en perspektivering til verdensmålene.
Hele forløbet, vejledninger og materiale findes her: https://undervisning.od.dk/undervisning/peru-2020.

LEKTION 1: VERDENSMÅL 4 OG 5
Her præsenteres eleverne for forløbets gennemgående tema, nemlig kønsstereotyper. Eleverne bliver introduceret til teori om stereotyper, normer og fordomme. Lektionen er baseret på verdensmål 5. I denne lektion findes også inspiration til at arbejde med biologisternes og socialkonstruktivisternes syn på køn.

LEKTION 2: SOCIALISERING AF KØN
I denne lektion er der fokus på traditionelle kønsroller, og hvordan de bliver internaliseret i individet gennem socialiseringen. Dette er for at få en forståelse for, hvordan disse porblematikker optræder i Peru og drage en dansk parallel. Der introduceres til eller repeteres teori om primær og sekundær socialisering og dobbeltsocialisering, for at eleverne til sidst kan reflektere over, hvilke underlagte kønsnormer samfundet underlægger dem selv. I denne lektion findes også inspiration til at arbejde med den tertiære socialisering

LEKTION 3: ULIGE MAGTFORHOLD
Gennem teori fra Bourdieu og viden om de fem magtformer lærer eleverne om ulige magtforhold mellem køn og mellem lærer-elev-forhold. Teorien bliver bearbejdet gennem artikler fra Peru og Danmark. I denne lektion findes også inspiration til at arbejde med herskerteknikker.

LEKTION 4: FORMEL OG REEL LIGESTILLING
Eleverne arbejder med begreberne formel og reel ligestilling med et fokus på kønsbaserede jobs. Dette sker gennem elevernes egen kvantitative undersøgelse. I denne lektion findes også inspiration til at arbejde videre med ligestilling i samfundsfag under politik.

LEKTION 5: OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING
Hele forløbet kan evt. afsluttes med en dybere perspektivering til verdensmålene, hvor eleverne også får lov til at arbejde kreativt med de forskellige emner og temaer, de har været igennem.

DEL

Som afslutning på forløbet kan elever blive verdensmålseksperter ved at forberede en fremlæggelse, en video el. lign.
Eleverne inddeles i grupper på 3-4 personer, og i deres gruppe skal de lave et oplæg, hvor de giver deres bud på, hvordan verdensmål 4 og/eller 5 kan løses frem mod 2030. Tanken er, at de skal bringe deres nye viden i spil for at komme med deres løsning. De kan enten forberede et oplæg evt. med en powerpoint-præsentation, lave en video, et spil eller et skuespil. Her er det kun fantasien, der sætter grænser for elevernes kreativitet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene