fbpx Korruption 4: Undersøgelse om korruption og demokrati | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne bliver bevidste om, at der er en sammenhæng mellem staters styreformer, korruptionsniveau og velstand.
Kategori
Samfundsfag
Tid
1-2 moduler à 90 min.
 

Udviklet i samarbejde mellem Globale Gymnasier, Transparency International Danmark og Batavia Media ApS.

 

Alle film, fotos og tekster på ”Korruption” er produceret af Batavia Media ApS for Danida og Undervisningsministeriet.Formål
At eleverne bliver bevidste om, at der er en sammenhæng mellem staters styreformer, korruptionsniveau og velstand. Derudover skal de bruge David Eastons politiske kredsløb til at kunne forklare korruptionens årsager og konsekvenser.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau.
Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati.

Politik:
- demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
- magtbegreber
- forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU.

Faglige mål
- anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
- forklare samfundsmæssigeproblemstillinger ved anvendelse afbegreber og enkle teorier
- formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Materialer:
Film: Korruption i skolesystemet
Film: Hverdagsliv i Ghana

Med udgangspunkt i fem film om korruption i udviklingslande med Ghana som case er der udarbejdet forløb til ungdomsuddannelserne, lærervejledninger og rollespil, som undersøger årsager til korruption og de konsekvenser – for samfundet og for det enkelte menneske.
Al materiale kan findes på Globale Gymnasiers Hjemmeside

Credits korruption.globalegymnasier.dk:
Instruktør og artikler: Aida Riberholt-Rischel
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen

Credits film:
Instruktør og producer: Aida Riberholt-Rischel
Videofotograf: René Nørballe Olsen, Andreas Hansen
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen
Speak: Amanda E. Rischel

Øvelse

 

LÆR


Eleverne skal have set filmen Hverdagsliv i Ghana, før de svare på undersøgelsesspørgsmålene.
Enten skal de have sat sig ind i David Eastons begreber om det politiske system og Robert Dahls teori om styreformer, ellers skal de gøre det undervejs i arbejdet med undersøgelsesspørgsmålene.

GØR


Opgaveark:

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

1. Hvad siger filmen Hverdagsliv i Ghana om, hvor vigtigt ghaneserne anser det for at være at kunne stemme til valget?

2. Hvad kan ud fra David Eastons begreber om det politiske system (outcome, output, feedback, input, krav, støtte - se. feks SamfNU (2. udg.), s. 132-134.) være grunden til, at ghaneserne ikke anser deres stemme som vigtig?

3. Hvilken konsekvens kan det have for David Eastons politiske kredsløb, at ghaneserne ser sådan på vigtigheden af at kunne stemme?

4. Hvordan kan befolkningen prøve at bekæmpe korruption?
Se et eksempel i filmen Hverdagsliv i Ghana.

5. Brug Eastons begreber om det politiske system til at forklare, hvordan befolkningen kan bekæmpe korruption.

6. Undersøg hvilken sammenhæng der er mellem typer af styreformer (autoritær, semi-autoritær og polyarki - se f.eks. SamfNU (2. udgave), s. 207-209 og korruptionsniveau? Se: http://www.transparency.org/cpi2015#map-container.

7. Betyder det så, at en bestemt styreform fører til mindre korruption, eller er årsagen en anden? Se: http://www.globalis.dk/Statistik/BNP-per-indbygger.

8. Hvordan kan man med David Eastons begreber forklare, at der en sammenhæng mellem styreform og korruptionsniveau og mellem et lands velstand og korruptionsniveau?

9. Prøv på baggrund din viden at placere politiske rettigheder (se f.eks. SamfNU (2. udg.), s. 215-216) i Maslows behovspyramide (https://glsamf.systime.dk/index.php?id=237) og prøv at lave en konklusion på baggrund af det.DEL


Opsamlingen på undersøgelsesspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.


FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber