fbpx Korruprion 3: Undersøgelse om korruption og velfærdsstat | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne bliver bevidste om, at man tilvejebringer velfærd på forskellige måder forskellige steder i verden.
Kategori
Samfundsfag
Tid
1-2 moduler à 90 min.
 

Udviklet i samarbejde mellem Globale Gymnasier, Transparency International Danmark og Batavia Media ApS.

 

Alle film, fotos og tekster på ”Korruption” er produceret af Batavia Media ApS for Danida og Undervisningsministeriet.Formål
At eleverne bliver bevidste om, at man tilvejebringer velfærd på forskellige måder forskellige steder i verden. Derudover skal de kunne forklare årsagerne til, at der kan være disse forskelle, og hvilke fordele og ulemper der er i de forskellige modeller.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau.
Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati.

Sociologi
- socialdifferentiering og kulturelle mønstre.
Politik
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalism og socialisme
Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund


Faglige mål
- anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
- forklare samfundsmæssigeproblemstillinger ved anvendelse afbegreber og enkle teorier
- formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Materialer:
Film: Korruption i skolesystemet
Film: Hverdagsliv i Ghana

Med udgangspunkt i fem film om korruption i udviklingslande med Ghana som case er der udarbejdet forløb til ungdomsuddannelserne, lærervejledninger og rollespil, som undersøger årsager til korruption og de konsekvenser – for samfundet og for det enkelte menneske.
Al materiale kan findes på Globale Gymnasiers Hjemmeside

Credits korruption.globalegymnasier.dk:
Instruktør og artikler: Aida Riberholt-Rischel
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen

Credits film:
Instruktør og producer: Aida Riberholt-Rischel
Videofotograf: René Nørballe Olsen, Andreas Hansen
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen
Speak: Amanda E. Rischel

Øvelse

 

LÆR


Eleverne skal have set og filmen Korruption i skolesystemet og filmen Hverdagsliv i Ghana, før de svare på undersøgelsesspørgsmålene.
Enten skal de være blevet introduceret til basale elementer om velfærdsprincipper, såsom velfærdsmodellerne og Bourdieus kapitaler, ellers skal de gøre det undervejs i arbejdet med undersøgelsesspørgsmålene.

GØR


Opgaveark:

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

1. Hvilke af Bourdieus kapitaler (økonomisk, kulturel, social - se f.eks.: https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=160) er det, der er afgørende for, om man kan få behandling på sygehuset i Ghana ifølge filmen Hverdagsliv i Ghana
? Begrund jeres svar.

2. Hvilke socialgrupper (se f.eks.: http://klassesamfund.dk/sites/klassesamfund.dk/files/kampagner/klassesam...) i samfundet oplever de største konsekvenser ved, at der findes korruption i Ghanas sundhedsvæsen? Begrund jeres svar.

3. Hvilke træk fra de forskellige velfærdsmodeller (se f.eks.: https://sites.google.com/site/samfundsfagicklassen/velfaerdsstatens-udfo...) kan være med til at beskrive den måde uddannelsessystemet i Ghana ifølge filmen Korruption i skolesystemet? Begrund jeres svar.

4. Forventer I, at der er meget eller lidt fattigdom og ulighed i Ghana, og vurder om I har ret ved at undersøge relevant statistik om Ghana på www.globalis.dk

5. Hvordan vil henholdsvis den funktionalistiske teori og konfliktteorien (se f.eks.: https://www.youtube.com/watch?v=ytbs81bfnRc) forklare, hvorfor der findes korruption?

6. Hvorfor opstår korruption, når ingen ønsker det? Prøv at brug teorien ’Fangernes dilemma" til at forklare det: http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_stati...(Politisk_spilteori)

DEL


Opsamlingen på undersøgelsesspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.


FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber