fbpx Hvad er menneskelig udvikling, og hvordan måler vi det? | Verdensmålene.dk
I dette forløb arbejder eleverne i matematik med forskellige måder at beregne udvikling på, mens de i samfundsfag forholder sig kritisk til disse samt ser på FN’s rolle.
Kategori
Matematik
Samfundsfag
Tværfagligt
Tid

8 moduler à 95 min.

Udarbejdet af VerdensKlasse, Claus Bentzen, Nærum Gymnasium og Lone Holm, Kruses Gymnasium

Med støtte fra Hermod Lannungs Fond og Slots- og Kulturstyrelsen.

Formål:
Der tales ofte om menneskelig udvikling, men hvad er det egentligt? Og hvordan måler vi det?
I dette forløb arbejder eleverne i matematik med forskellige måder at beregne udvikling på, mens de i samfundsfag forholder sig kritisk til disse samt ser på FN’s rolle. Forløbet vil hermed give eleverne en forståelse for, at udvikling er et bevægeligt begreb med flere parametre.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Alle Verdensmål
Forløbet relaterer til alle FN’s verdensmål, som omhandler udvikling og dermed også kommer i spil i forbindelse med, hvordan man beregner udvikling.

Faglige mål i matematik:
- Operere med tal og repræsentationer samt kritisk vurdere resultater af disse
- Indsamle og behandle data
- Redegøre for variabelsammenhænge
- Opstille og analysere matematiske modeller på bagrund af data samt foretage fremskrivninger og forholde sig kritisk og reflekterende til disse
- Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for andre områder i samspil med andre fag

Kernestof i matematik:
- Grafisk præsentation af statistisk data
- Anvendelse af lineær, eksponentiel, potens og polynomiel regression
- Import af datamateriale til matematikprogram (CAS)
- Bearbejdning af autentisk datamateriale
- Inddragelse og diskussion af videnskabsteoretiske spørgsmål og matematiske metoder

Faglige mål i samfundsfag:
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i andre lande og diskutere 
  foreliggende og egne løsninger herpå
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige
   problemstillinger og udviklingstendenser
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer
  med anvendelse af fagets terminologi

Kernestof i samfundsfag:
- Samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
- Systematisk behandling af forskellige typer data
- Statistiske mål, herunder lineær regression

Materialer:
Lærervejledning og moduloversigt til forløbet

Artikler og tekster:
FN vil hjælpe udviklingslande med at opbygge sociale sikkerhedsnet. Det bør Danmark støtte, Information 15. juli 2021
Verdensmålene er de ekstra fem kilo på FN's sideben, Berlingske Tidende, 17. juli 2021
FN har lavet verdens største sundhedstjek: Vi kan nå at redde kloden, men vi har allerede gjort meget skade, Politiken 9. august 2021 (betalingsartikel)
Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier, Operation Dagsværk 2009
Kapitel 20.1 Liberalistiske udviklingsteorier og kapitel 20.2 Marxistiske udviklingsteorier i: International økonomi A. Columbus 2020 (betalingsadgang)
Danmark er et af de lande, der er nået længst med at finde en bæredygtig vej, Magasinet 360° 2020 #3

Film og podcast:
Hvordan fungerer FN? Animationsfilm om FN, verdensmålene.dk
Hvordan måler FN menneskelig udvikling?, Animationsfilm, verdensmålene.dk
Hans Roslings 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes - The Joy of States - BBC Four. Video på youtube.com

Arbejdsark til samfundsfagsmodulerne:
Excelark til beregning af BNP og BNI
Arbejdsark til modul 4
PHDI-indeks (2020) til modul 6
Casearbejde til modul 6 og 7

Arbejdsark til matematikmodulerne:
Arbejdsark til matematik
Tabel 1: HDI og BNI
Tabel 3a: BNI og levealder
Tabel 3b: Log (BNI) og levealder
Tabel 4: LevealderDanmark 1955-2020
Udviklingskort
Casearbejde til modul 6 og 7

 

 

Forløb

LÆR

I dette forløb skal eleverne lære at lave regressionsanalyse. De skal endvidere forholde sig kritisk til et begreb som menneskelig udvikling og de parametre, som denne udvikling måles med.

Det forudsættes i matematik, at eleverne er bekendt med regression herunder residualer samt funktionstyperne lineær, eksponentiel, potens samt andengradspolynomier.

Forløbet er tænkt placeret efter grundforløbet.

I et afsluttende gruppearbejde skal de selvstændigt forholde sig til relevante parametre for udvikling samt beregninger med disse.

 

GØR

Forløbsplan - download lærervejledning med moduloversigt her

MODUL 1: Matematik
Formål: Gennem et spil at opnå indblik i forskellige mål og indikatorer for et lands udvikling samt i beregning af gennemsnit og HDI.
Indhold: Eleverne introduceres til forløbet, idet de reflekterer over det gode liv og spiller et landespil, hvor parametrene til beregning af HDI kommer i spil.  Herefter gennemgår læreren beregning af gennemsnit samt beregningsmetoden af HDI

MODUL 2: Samfundsfag
Formål: Indblik i FN som international aktør samt i begrebet udvikling.
Indhold: Gennem arbejdet med podcast, animationsfilm og avisartikler om FN får eleverne indblik i FN’s institutioner samt arbejdet med udvikling. Samtidig arbejder eleverne videre fra matematikmodulet på at beregne udvikling vha. BNP og dermed at forholde sig til de forskellige parametre.

MODUL 3: Matematik
Formål: Forståelse for samt sikkerhed i beregning af gennemsnit og HDI.
Indhold: Eleverne introduceres til HDI og beregninger af HDI, de laver beregninger og løser opgaver.

MODUL 4: Samfundsfag
Formål: Indblik i udviklingsteorier og en forståelse for, hvad udvikling er.
Indhold: Eleverne arbejder med forskellige udviklingsteorier, som afprøves i forbindelse med en case om Sierra Leone. Afslutningsvis diskuteres denne case ud fra teorierne vha. fishbowl-metoden.

MODUL 5: Matematik
Formål: Indblik i og forståelse for regression, sammenhænge og fremskrivninger.
Indhold: Eleverne får forklaret regression og løser derefter opgaver.

MODUL 6: Samfundsfag
Formål: At arbejde selvstændigt i grupper med udvikling i et land
Indblik i de forskellige måder at beregne udvikling på og sammenligning af udvikling i landene
Indhold: Eleverne introduceres til PHDI-indekset, som de forholder sig til, derefter introduceres og påbegyndes casearbejde med udvikling i et land, som eleverne som afslutning på forløbet skal præsentere for hinanden og eventuelt et andet gymnasium.

MODUL 7: Matematik
Formål: At arbejde selvstændigt i grupper med udvikling i et land ved hjælp af de to fag.
Indhold: I grupper arbejder eleverne med casearbejde med udvikling i et land.

MODUL 8: Matematik og samfundsfag
Formål: Præsentation af casearbejde
Indhold: I grupper og eventuelt i samarbejde med et andet gymnasium præsenteres udviklingen i forskellige lande. Forløbet afsluttes med en diskussion af de forskellige måleredskaber til at beregne udvikling.

DEL

I sidste modul præsenterer eleverne i grupper deres landeanalyser. Præsentationerne kan eventuelt foregå virtuelt mellem grupper fra to skoler (se under 6. og 7. modul).

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene