Med samfundsfagsundervisningens fokus på at skabe elever, som er i stand til selvstændigt at kunne diskutere og tage stilling til samfundsforhold, er det oplagt at inddrage FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, der består af 17 eksempler på relevante, aktuelle og tæt forbundne samfundsudfordringer.

Verdensmålene er et godt eksempel på globalt politisk samarbejde og kan være en konkret indgangsvinkel for eleverne til at få ”forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen” og ”sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold.” Det vil sige, at verdensmålene kan være med til at overskueliggøre, eksemplificere og lægge op til diskussion af sammenhængen mellem forskellige politiske niveauer; lokale, nationale, regionale og globale. Derudover giver verdensmålene eleverne mulighed for at diskutere en lang række politiske og sociologiske temaer i undervisningen, som for eksempel ulighed, uddannelse, fattigdom, globalt samarbejde og bæredygtighed, samt at kunne perspektivere viden om deres eget samfund med resten af verden.

Samfundsfagets formål og indhold:
- ”Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.
- ”Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger. ”
- ”Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. ”

Relation til kernestof:

Sociologi
- identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark (A+B niveau)
- massemedier og politisk meningsdannelse (A+B niveau)
- social differentiering og kulturelle mønstre (+ social mobilitet og samfundsforandring - A-niveau niveau). (A+B niveau)
- identitetsdannelse og socialisation (C niveau)
- levevilkår (C niveau)

Politik
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme (A+B+C) (+ politiske skillelinjer og vælgeradfærd - A-niveau)
- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet (A+B - B-niveau har dog ikke udtalt fokus på det globale)
- forskellige typer politiske systemer, herunder EU. (A+B - B-niveau med vægtning på det danske)
- politiske beslutningsprocesser i Danmark (C niveau)
- demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden, herunder betydningen af retssystemet (C niveau)

Dette kerneområde kan oplagt relateres til verdensmålene og deres tilblivelse i et politisk system som FN samt det faktum, at de skal implementeres i alle lande, og derfor også er relevante i et indenrigspolitisk perspektiv.

Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund (A+B niveau)
- økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling (A niveau)
- makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. (A niveau)
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU (B niveau)
- globaliseringens betydning for Danmark. (B niveau)
- velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring (C niveau)
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter (C niveau)

Økonomiske perspektiver kan både anskues i målene der omhandler økonomisk vækst hvor en diskussion om bæredygtig udvikling som forudsætning for, eller i modsætning til, økonomisk vækst er en relevant diskussion. Derudover er det helt store spørgsmål i forhold til målene: Hvor skal vi finde pengene til at finansiere dem? Hvem skal betale for hvad? Har vi råd til det? Har vi råd til at lade være? Hvordan skal midlerne fordeles, og hvordan skal vi prioritere?

International politik (kun A-niveau)
- Danmarks suverænitet og handlemuligheder
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling.

International politik er en naturlig overskrift for arbejdet med verdensmålene, som et eksempel på internationalt forpligtende samarbejde, og som introduktion til internationale aktører.

Metode
- komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
- statistiske mål, herunder lineær regression og mål for signifikant forskel. (kun A-niveau)

Øvelserne på sitet er udviklet i samspil med ovenstående metoder, yderligere statistik findes desuden under “Trends og statistik” i fanen ”Verdensmålene” og på www.gapminder.org.

Eleverne stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed, og forstår nogle af de mekanismer, der ligger bag økonomisk ulighed.
Hvordan så verden ud, da bedstemor eller bedstefar blev født? Hvordan så den ud, da far eller mor voksede op? Og hvordan ser den ud nu?
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden om verdens udviklingstilstand.
Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter og behovet for globale løsninger.
En øvelse baseret på Chimamanda Adichie’s tale ”The Danger of a Single Story”, som handler om, hvordan vi skaber vores billeder af verden, og hvordan fordomme formes ud fra simplificerede historier.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING