Til danskundervisningen kan inddragelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling bruges ”I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i forskellige medier [hvor der] etableres et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden(…)”. Gennem arbejdet med verdensmålene kan eleverne få indsigt i fremstillingen af globale kulturelle diskurser i medierne som for eksempel fattigdom, uddannelse og ligestilling. Ved inddragelse af aktuelle samfundsrelevante cases om verdensmålene bliver eleverne i stand til at ”demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen. ” Formålet med danskundervisningen er at give eleverne sproglige redskaber til kritisk og analytisk at deltage i samfundsdebatter, om både lokale, nationale og globale tematikker, samt diskutere mediernes rolle i forbindelse hermed. Verdensmålene repræsenterer en lang række cases der er oplagte som udgangspunkt for kritiske sproglige og kommunikative analyser i dansk undervisningen.

Danskfagets formål og indhold:
“Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. I arbejdet med afdækning af ældre og nyere teksters betydning anskuet i et sprogligt, litterært og kulturelt perspektiv skærpes elevernes kritisk-analytiske sans. Dermed bidrager faget til både at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke deres evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå disses indhold og nuancer. Kritisk-analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer elevens muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund.”

Øvelserne på dette site vil kunne danne grundlag for en introduktion til, hvordan man kan arbejde med målene og deres tematikker i danskfaget ud fra en kritisk-analytisk tilgang og med henblik på at give eleverne nutidig viden til at orientere sig og handle i vores samfund i dag.

Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter, og hvordan historierne om det bliver fortalt.
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden og holdninger om verdens udviklingstilstand.
En øvelse der giver eleverne indsigt i ligestilling mellem kønnene i Danmark og i resten af verden. Eleverne får mulighed for at reflektere over emnets historiske udvikling ved blandt andet at tage udgangspunkt i 100-året for kvinders stemmeret i Danmark.
Eleverne læser eksempler på og får viden om læserbreve som litterær genre. De lærer at analysere et læserbrev og prøver selv kræfter med genren.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING